<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Έκδοση επιταγής
1)
1487/2018 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Λόγοι έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για απόρριψη αιτήματος αναβολής και για την
ενοχή (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση.
Έξοδα και δ.δ. πολιτικώς ενάγουσας.
2)
1489/2018 Κατ' εξακολούθηση έκδοση ακάλυπτων επιταγών. Λόγοι έλλειψη
αιτιολογίας, υπέρβαση εξουσίας και απόλυτη ακυρότητα (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ.
Δ' Η' και Α'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Έξοδα και δ.δ. πολιτικώς
ενάγουσας.
3)
1493/2018 Κατ' εξακολούθηση έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Λόγοι αναιρέσεως
έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως, ευθέως και εκ πλαγίου, απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως
του δικαστηρίου, απόλυτη ακυρότητα, άλλως παραβίαση δημοσιότητας από
λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και υπέρβαση εξουσίας από 510
παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε', Α', Γ και Η'. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει
αναίρεση. Επιβάλλει τα έξοδα.


<< Επιστροφή