<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αβάσιμοι λόγοι
1)
1482/2018 Απόπειρα εκβίασης κατ' επάγγελμα. Παθητική δωροδοκία. Απλή
συνεργεία σε απόπειρα εκβίασης κατ' επάγγελμα. Δύο αιτήσεις
αναιρέσεως. Η πρώτη αίτηση από την αυτουργό της εκβίασης και της
παθητικής δωροδοκίας και η δεύτερη αίτηση από τον απλό συνεργό στην
εκβίαση. Λόγοι της πρώτης αιτήσεως αναιρέσεως από το 510 παρ. 1
στοιχ. Δ', Ε' και Η'. Λόγοι δεύτερης αιτήσεως αναιρέσεως από το 510
παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε', Α' και Β'. Αβάσιμοι οι λόγοι αμφοτέρων των
αιτήσεων, Απορρίπτονται αμφότε...
2)
1484/2018 Κατ' εξακολούθηση απάτη, τετελεσμένη και σε απόπειρα και πλαστογραφία.
Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής
ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως και
επιβάλλει τα έξοδα.
3)
1486/2018 Κατ' εξακολούθηση πλαστογραφία κατ' επάγγελμα με σκοπό συνολικό
όφελος άνω των 30.000 ευρώ και κατ' εξακολούθηση απάτη κατ' επάγγελμα με
περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν συνολικά τα 30.000
ευρώ. Λόγοι έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη
εφαρμογή και έλλειψη ακροάσεως (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε' και Β').
Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
4)
1489/2018 Κατ' εξακολούθηση έκδοση ακάλυπτων επιταγών. Λόγοι έλλειψη
αιτιολογίας, υπέρβαση εξουσίας και απόλυτη ακυρότητα (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ.
Δ' Η' και Α'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Έξοδα και δ.δ. πολιτικώς
ενάγουσας.
5)
1499/2018 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως
εκπρόθεσμη και απαράδεκτη. Λόγοι έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης
αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει
αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
6)
1500/2018 Άμεση συνέργεια σε καταδολίευση δανειστή. Λόγοι έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ.
Δ' και Α'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
7)
1501/2018 Κατ' εξακολούθηση απάτη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με
περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν συνολικά τα 30.000
ευρώ. Λόγοι απόλυτη ακυρότητα και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης 4
αιτιολογίας (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Α' και Δ'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει
αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
8)
1502/2018 Αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως για
απάτη κατ' εξακολούθηση από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, ενώπιον
Δικαστηρίου και μη, ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου
με όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η
οποία εξακολούθησε επί μακρόν. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής
ποινικής διατάξεως, ευθέως και εκ πλαγίου και υπέρβ...


<< Επιστροφή