<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Άκυρη απόλυση
1)
613/2018 Υπερημερία εργοδότη λόγω άκυρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου. Συνέπειες. Έλεγχος της καταχρηστικής ασκήσ8γί£ του δικαιώματος του εργαζομένου για αξίωση αποδοχών υπερημερίας. Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η σχετική ένσταση του εργοδότη. Ορθή η απόρριψη της σχετικής ένστασης του εργοδότη, βάσει της οποίας ο ενάγων με δική του θέληση παρέμεινε άνεργος, προκειμένου να εισπράξει υψηλές αποδοχές υπερημερίας, καθόσον αποδείχθηκε το αντίθετο, αφού ο ενάγων κατέβαλε σοβαρή προσ...
2)
750/2016 Μίσθωση εργασίας. Πότε η αποχή του μισθωτού από την εργασία του μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή εκ μέρους του καταγγελία της σύμβασης. Αδυναμία του μισθωτού να παράσχει την εργασία του, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη. Δεν αποτρέπει ούτε αίρει την υπερημερία του τελευταίου. Καλή πίστη. Μόνο η λόγω της ασθένειας του μισθωτού ανικανότητά του να παράσχει την εργασία που παρείχε προηγουμένων και η εντεύθεν αποχή του απ΄ αυτήν πέρα από τα νόμιμα όρια σε περίπτωση ασθένειας, δεν μπορεί να θεωρ...


<< Επιστροφή