<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Λόγοι ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία
1)
1487/2018 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Λόγοι έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για απόρριψη αιτήματος αναβολής και για την
ενοχή (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση.
Έξοδα και δ.δ. πολιτικώς ενάγουσας.
2)
1489/2018 Κατ' εξακολούθηση έκδοση ακάλυπτων επιταγών. Λόγοι έλλειψη
αιτιολογίας, υπέρβαση εξουσίας και απόλυτη ακυρότητα (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ.
Δ' Η' και Α'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Έξοδα και δ.δ. πολιτικώς
ενάγουσας.
3)
1209/2016 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων. Λόγοι ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Η ανάιρεσιβαλλόμενη δεν περιέχει αιτιολογία αλλά αντ’ αυτής με το σκεπτικό παραπέμπει στο διατακτικό. Δεν περιέχει αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.<< Επιστροφή