<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Έξοδα
1)
469/2018 Αναιρέσεις κατηγορουμένων κατά αποφάσεως που τους καταδίκασε: Τον
πρώτο για κατ' εξακολούθηση υπεξαίρεση στην υπηρεσία σε βάρος του Δήμου
Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.) με όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν τις
2
150.000 ευρώ, με τους όρους του Ν. 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου και
με τις επιβαρυντικές περιστάσεις ότι ο δράστης εξακολούθησε επί μακρόν την
τέλεση του εγκλήματος και το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, για κατ'
εξακολούθηση πλαστογραφία και για...
2)
696/2018 Μετ' αναβολή. Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως του
αναιρεσείοντος, παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Επίδοση σε σύνοικο. Καταδικάζει
τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
3)
697/2018 Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει αναίρεση
κατηγορουμένου λόγω μη εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη κλήτευσή του.
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
4)
779/2018 Αρπαγή από κοινού με σκοπό τον εξαναγκασμό σε πράξη. Εκβίαση από κοινού. Ληστεία από κοινού. Επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού. Παράνομη οπλοφορία από κοινού. Παράνομη είσοδος στην χώρα. Δύο αναιρέσεις. Η αναίρεση του πρώτου απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη και απαράδεκτη. Η αναίρεση του δεύτερου, με λόγους από 510 παρ. 1 στοιχ. Δ'και Ε' του Κ.Ποιν.Δ., απορρίπτεται ως αβάσιμη. Επιβάλλονται τα έξοδα στους αναιρεσείοντες.
5)
780/2018 Παραβίαση διατροφής. Λόγοι: 1) Απόλυτη ακυρότητα από μη νομότυπη παράσταση πολιτικής αγωγής. 2) Έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Και 3) Απόρριψη αιτήματος αναβολής χωρίς αιτιολογία. Αβάσιμοι όλοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει τα έξοδα.
6)
949/2018 Ενεργητική και παθητική δωροδοκία. Ψευδής βεβαίωση. Δύο
αναιρέσεις. Η πρώτη αναίρεση που αφορά ενεργητική δωροδοκία γίνεται
δεκτή για έλλειψη παντελούς αιτιολογίας ως προς την καταδίκη του
αναιρεσείοντος. Η δεύτερη αναίρεση που αφορά παθητική δωροδοκία και
ψευδή βεβαίωση και έχει λόγους από το 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε' και Α'
του Κ.Ποιν.Δ. απορρίπτεται, επιβάλλονται στον αναιρεσείοντα τα έξοδα
και καταδικάζεται και στη δικαστική δαπάνη της παραστάσης πολιτικώς
ενάγουσας.
Φ...
7)
1481/2018 Από κοινού κατ' εξακολούθηση διακεκριμένη κλοπή τετελεσμένη και σε
απόπειρα. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι λόγοι. Ορισμένες αιτιάσεις
απαράδεκτες. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως και επιβάλλει τα έξοδα.
8)
1482/2018 Απόπειρα εκβίασης κατ' επάγγελμα. Παθητική δωροδοκία. Απλή
συνεργεία σε απόπειρα εκβίασης κατ' επάγγελμα. Δύο αιτήσεις
αναιρέσεως. Η πρώτη αίτηση από την αυτουργό της εκβίασης και της
παθητικής δωροδοκίας και η δεύτερη αίτηση από τον απλό συνεργό στην
εκβίαση. Λόγοι της πρώτης αιτήσεως αναιρέσεως από το 510 παρ. 1
στοιχ. Δ', Ε' και Η'. Λόγοι δεύτερης αιτήσεως αναιρέσεως από το 510
παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε', Α' και Β'. Αβάσιμοι οι λόγοι αμφοτέρων των
αιτήσεων, Απορρίπτονται αμφότε...
9)
1483/2018 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε αίτημα αναβολής και
απέρριψε ως ανυποστήρικτη την έφεση. Λόγοι έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ.
Δ' και Η'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
10)
1484/2018 Κατ' εξακολούθηση απάτη, τετελεσμένη και σε απόπειρα και πλαστογραφία.
Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής
ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως και
επιβάλλει τα έξοδα.
11)
1486/2018 Κατ' εξακολούθηση πλαστογραφία κατ' επάγγελμα με σκοπό συνολικό
όφελος άνω των 30.000 ευρώ και κατ' εξακολούθηση απάτη κατ' επάγγελμα με
περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν συνολικά τα 30.000
ευρώ. Λόγοι έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη
εφαρμογή και έλλειψη ακροάσεως (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε' και Β').
Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
12)
1487/2018 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Λόγοι έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για απόρριψη αιτήματος αναβολής και για την
ενοχή (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση.
Έξοδα και δ.δ. πολιτικώς ενάγουσας.
13)
1489/2018 Κατ' εξακολούθηση έκδοση ακάλυπτων επιταγών. Λόγοι έλλειψη
αιτιολογίας, υπέρβαση εξουσίας και απόλυτη ακυρότητα (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ.
Δ' Η' και Α'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Έξοδα και δ.δ. πολιτικώς
ενάγουσας.
14)
1492/2018 Υπάρχει αληθινή πραγματική συρροή μεταξύ κακουργηματικής
υπεξαίρεσης στην υπηρεσία του άρθρου 258 περ. γ του Π.Κ., κακουργηματικής
πλαστογραφίας με σκοπό το όφελος με βλάβη τρίτου του άρθρου 216 παρ. 1 και
3 του Π.Κ. και κακουργηματικής υπεξαγωγής εγγράφων στην υπηρεσία με
σκοπό το αθέμιτο όφελος ή την παράνομη βλάβη άλλου του άρθρου 242 παρ. 2
και 3 του Π.Κ.. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως που προβάλλει ως λόγο την
εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Επιβάλλει στην αν...
15)
1493/2018 Κατ' εξακολούθηση έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Λόγοι αναιρέσεως
έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως, ευθέως και εκ πλαγίου, απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως
του δικαστηρίου, απόλυτη ακυρότητα, άλλως παραβίαση δημοσιότητας από
λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και υπέρβαση εξουσίας από 510
παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε', Α', Γ και Η'. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει
αναίρεση. Επιβάλλει τα έξοδα.
16)
1494/2018 Απάτη με ζημία άνω των 120.000 ευρώ. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη
αιτιολογίας και έλλειψη νομίμου βάσεως (510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε'). Αβάσιμοι
οι λόγοι. Ορισμένες αιτιάσεις απαράδεκτες. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει
έξοδα.
17)
1497/2018 Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ' εξακολούθηση. Λόγοι υπέρβαση
εξουσίας και έλλειψη αιτιολογίας. Αβάσιμοι οι λόγοι. Αιτιολογημένη η έφεση του
Εισαγγελέα κατά της πρωτόδικης αθωωτικής. Λήφθηκαν υπόψη και
συνεκτιμήθηκαν όλα τα αποδεικτικά μέσα και η απολογία του κατηγορουμένου.
Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα. Καταδικάζει στη δικαστική δαπάνη των
πολιτικώς εναγόντων.
18)
1500/2018 Άμεση συνέργεια σε καταδολίευση δανειστή. Λόγοι έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ.
Δ' και Α'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
19)
1501/2018 Κατ' εξακολούθηση απάτη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με
περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν συνολικά τα 30.000
ευρώ. Λόγοι απόλυτη ακυρότητα και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης 4
αιτιολογίας (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Α' και Δ'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει
αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
20)
829/2017 Αναιρέσεις κατά αποφάσεως που καταδίκασε τους
αναιρεσείοντες για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή
και για εμπρησμό από αμέλεια. Απορρίτπει την αναίρεση του
5 ου αναιρεσείοντα που δεν εμφανίστηκε και του επιβάλλει τα
έξοδα της αναίρεσης του. Απορρίπτει κατ' ουσίαν ως αβάσιμες
τις αναιρέσεις των λοιπών αναιρεσειόντων και επιβάλλει σε
κάθε αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
21)
833/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως της αναιρεσείουσας παρά τη νόμιμη
κλήτευσή της. Επίδοση σε σύνοικο. Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα έξοδα της
ποινικής διαδικασίας.
22)
843/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως του
αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Καταδικάζει τον
αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
23)
929/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένης κατά απόφασης που την
καταδίκασε για απάτη. Πλήρης, επαρκής και εμπεριστατωμένη
η αιτιολογία. Δεν στερείται νόμιμης βάσης η προσβαλλόμενη.
Ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα έξοδα της ποινικής
διαδικασίας.
24)
930/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου ως απαράδεκτη διότι
στρέφεται κατά βουλεύματος, το οποίο, μετά το άρθρο 34 περ.
γ του Ν3904/2010 και την κατάργηση του άρθρου 482 του
Κ.Ποιν.Δ, δεν προσβάλλεται με αναίρεση από τον
κατηγορούμενο. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
25)
1143/2017 Απόπειρα παθητικής δωροδοκίας αι εκβίασης κατά συρροή.
Λόγοι αναίρεσης: Απόλυτη ακυρότητα, έλλειψη νόμιμης
βάσης και υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει την αναίρεση και
επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής
διαδικασίας.
26)
1235/2017 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης ως προς την απόρριψη αιτήματος αναβολής για
κρείσσονες αποδείξεις με διενέργεια λογιστικής πραγματογνωμοσύνης και ως
προς την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού της περί συνδρομής ελαφρυντικών
περιστάσεων. Αόριστο το αίτημα αναβολής για λογιστική πραγματογνωμοσύνη
και αόριστος και ο αυτοτελής ισχυρισμός περί ελαφρυντικών περιστάσεων. Δεν
υπήρχε υποχρέωση του δικαστηρίου να απαντήσει σ...
27)
1236/2017 Ψευδής βεβαίωση κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως: α) Εσφαλμένη
ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 242 παρ. 1 του Π.Κ. και β) έλλειψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης ως προς την ενοχή. Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως για
έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την ενοχή. Αβάσιμοι
οι λόγοι κατά το μέρος που οι αιτιάσεις τους δεν είναι απαράδεκτες. Απορρίπτει αναίρεση.Επιβάλει έξοδα.
28)
1237/2017 Αίτηση επανάληψης διαδιΚασίας. Ακόμη κα, με τ,ς νέες αποδείξε,ς δεν καθίσταται
φανερό ότι θα αθωωθεί. Απορρίπτει την αίτηση. Επιβάλλει έξοδα.
Διάσκεψη:
29)
1433/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως της αναιρεσείουσας παρά
τη νόμιμη κλήτευσή της και μη υπάρξεως περιπτώσεως αυτεπαγγέλτου
εφαρμογής επιεικέστερου νόμου. Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα έξοδα της
ποινικής διαδικασίας.
30)
1435/2017 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη ειδικής
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστι
ποινικής διατάξεως. Απαράδεκτος ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως γιατί υπό
επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας πλήττει την ανέλεγκτη εκτίμηση των απόδειξε
από το Δικαστήριο της ουσίας Αβάσιμοι οι λοιποί λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει
αναίρεση και επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα έξοδα.
Διάσκεψη:
31)
1437/2017 Χρήση πλαστού εγγράφου και υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως κατ' εξακολούθηση.
Λόγοι αναιρέσεως εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 4α Ν. 4198/2013 περί παραγραφής της ποινής υφ' όρον
περί έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την ενοχή. Αβάσιμος
ο πρώτος λόγος και αόριστος και απαράδεκτος ο δεύτερος. Απορρίπτει την αναίρεση
και επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα.
32)
1439/2017 Σωματεμπορία από κοινού κατ' επάγγελμα και κατά συρροή. Λόγοι αναίρεσης
απόλυτην ακυρότητα διότι απορρίφθηκε αίτημα του να μην αναγνωσθούν καταθέσεις
τω παθουσών, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη
εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα.
33)
1440/2017 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας λόγοι αναιρεσεως ελλείψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως και υπέρβαση εξουσίας Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση.
Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα δικαστικά έξοδα και την καταδικάζει και στη
δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος.
34)
1530/2017 Αναίρεση κατηγορουμένου. Πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και
υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η ευθεία και εκ πλαγίου εσφαλμένη ερμηνεία
και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει
έξοδα.
35)
1532/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένης λόγω μη εμφανίσεώς της παρά τη νόμιμη
κλήτευσή της Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας και
την καταδικάζει και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος
Ελληνικού Δημοσίου
36)
1533/2017 Αναίρεση κατηγορουμένου. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Λόγοι
αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η εκ πλαγίου
εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως με στέρηση νόμιμης βάσης. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
37)
1534/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου λόγω μη εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη
κλήτευση του. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
38)
1761/2017 Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου λόγω μη
εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα
έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
39)
1762/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου λόγω μη εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη
κλήτευσή του. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
40)
1880/2017 Παράσταση μετά ή δια συνηγόρου στον Αρειο Πάγο. Δεν χωρεί αυτοπρόσωπη
παράσταση μη δικηγόρου. Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου λόγω μη
εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα
έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
41)
1881/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου ως απαράδεκτη διότι στρέφεται κατά
βουλεύματος, το οποίο μετά το άρθρο 34 περ. γ του Ν. 3904/2010 και την
κατάργηση του άρθρου 482 του ΚΠοιν.Δ δεν προσβάλλεται με αναίρεση από τον
κατηγορούμενο. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
42)
1889/2017 Αναίρεση κατηγορουμένων. Κατ' εξακολούθηση κακουργηματική πλαστογραφία
οφέλους ανω των 120.000 ευρώ. Κατ' εξακολούθηση κακουργηματική απάτη
οφέλους άνω των 120.000 ευρώ. Απλή συνέργεια σε κακουργηματική πλαστογραφία.
Πραγματογνωμοσύνη. Ελλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι
λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
43)
2036/2017 Απορρίπτει τις αναιρέσεις λόγω μη εμφανίσεως των αναιρεσειόντων παρά τη νόμιμη
κλήτευσή τους. Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα έξοδα της ποινικής
διαδικασίας.
44)
2104/2017 Παράσταση μετά ή διά συνηγόρου στον Άρειο Πάγο. Δεν χωρεί
αυτοπρόσωπη παράσταση μη δικηγόρου. Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου
λόγω μη προσήκουσας εμφανίσεως του παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Επιβάλλει
στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας και τον καταδικάζεΓσπν
δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος.
45)
1177/2016 Απορρίπτει αίτηση, λόγω μη παράστασης αιτούντων και έξοδα.
46)
1178/2016 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως της αναιρεσείουσας παρά τη νόμιμη κλήτευσή της. Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
47)
1179/2016 Απορρίπτει αίτηση, λόγω μη παράστασης αιτούντος και έξοδα.
48)
1212/2016 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως του αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη κλήτευση του. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
49)
1230/2016 Ψευδής καταμήνυση κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, ψευδορκία μάρτυρα. Λόγοι α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και μη παράσταση πολιτικής αγωγής στην αναιρεσιβαλλόμενη ήτοι στοιχ, Δ και Η. Απορρίπτει λόγους και αναίρεση , επιδικάζει έξοδα.
50)
1396/2016 Απορρίπτει αίτημα αναβολής και παράσταση δικηγόρου δια. Πλαστογραφία με χρήση. Λόγοι αναίρεσης ακυρότητα αυτής γιατί στην προμετωπίδα της αναγράφεται καθαρογράφθηκε απόσπασμα και όχι απόφαση και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ήτοι απόλυτη ακυρότητα 510 παρ. 1 Α και Δ. Αβάσιμοι απορρίπτει και έξοδα.
51)
1424/2016 Απόρριψη ένστασης πολιτικής αγωγής, συνεπεία παραγραφής της αξίωσης
του πολιτικώς ενάγοντος και αποβολή πολιτικής αγωγής.Αναίρεση πολιτικώς
ενάγοντος. Μη εκκλητό αποφάσεως. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη και έξοδα σε όλους.


<< Επιστροφή