<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας
1)
780/2018 Παραβίαση διατροφής. Λόγοι: 1) Απόλυτη ακυρότητα από μη νομότυπη παράσταση πολιτικής αγωγής. 2) Έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Και 3) Απόρριψη αιτήματος αναβολής χωρίς αιτιολογία. Αβάσιμοι όλοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει τα έξοδα.
2)
1491/2018 Μη εμπρόθεσμη καταβολή εργατικών αποδοχών (δεδουλευμένων, επιδόματος άδειας και αποζημιώσεως άδειας). Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ευθέως και εκ πλαγίου, απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως του δικαστηρίου, απόλυτη ακυρότητα, άλλως παραβίαση δημοσιότητας από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και υπέρβαση εξουσίας από 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε', Α', Γ και Η'. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογί...
3)
1493/2018 Κατ' εξακολούθηση έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Λόγοι αναιρέσεως
έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως, ευθέως και εκ πλαγίου, απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως
του δικαστηρίου, απόλυτη ακυρότητα, άλλως παραβίαση δημοσιότητας από
λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και υπέρβαση εξουσίας από 510
παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε', Α', Γ και Η'. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει
αναίρεση. Επιβάλλει τα έξοδα.
4)
1494/2018 Απάτη με ζημία άνω των 120.000 ευρώ. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη
αιτιολογίας και έλλειψη νομίμου βάσεως (510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε'). Αβάσιμοι
οι λόγοι. Ορισμένες αιτιάσεις απαράδεκτες. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει
έξοδα.
5)
1499/2018 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως
εκπρόθεσμη και απαράδεκτη. Λόγοι έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης
αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει
αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
6)
1502/2018 Αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως για
απάτη κατ' εξακολούθηση από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, ενώπιον
Δικαστηρίου και μη, ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου
με όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η
οποία εξακολούθησε επί μακρόν. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής
ποινικής διατάξεως, ευθέως και εκ πλαγίου και υπέρβ...
7)
1081/2017 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών
ΙΚΑ. Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων,
αλλά και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως
προς τα αποδεικτικά μέσα που λήφθηκαν υπόψη. Δέχεται
αναίρεση ΠΟΠΔ για όσες μερικότερες πράξεις παραγράφηκαν.
Παραπάμπει για νέα εκδίκαση για όσες πράξεις δεν
παραγράφηκαν.
8)
1207/2017 Αναίρεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως που
αθώωσε αστυνομικούς για σωματική βλάβη από αμέλεια από
υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή με παράλειψη
οφειλόμενης ενέργειας κατά συρροή. Λόγοι αναίρεσης έλλειψη
ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη
εφαρμογή του νόμου εκ πλαγίου με ασαφείς και αντιφατικές
αιτιολογίες. Απορρίπτει αναίρεση
9)
1235/2017 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης ως προς την απόρριψη αιτήματος αναβολής για
κρείσσονες αποδείξεις με διενέργεια λογιστικής πραγματογνωμοσύνης και ως
προς την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού της περί συνδρομής ελαφρυντικών
περιστάσεων. Αόριστο το αίτημα αναβολής για λογιστική πραγματογνωμοσύνη
και αόριστος και ο αυτοτελής ισχυρισμός περί ελαφρυντικών περιστάσεων. Δεν
υπήρχε υποχρέωση του δικαστηρίου να απαντήσει σ...
10)
1236/2017 Ψευδής βεβαίωση κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως: α) Εσφαλμένη
ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 242 παρ. 1 του Π.Κ. και β) έλλειψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης ως προς την ενοχή. Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως για
έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την ενοχή. Αβάσιμοι
οι λόγοι κατά το μέρος που οι αιτιάσεις τους δεν είναι απαράδεκτες. Απορρίπτει αναίρεση.Επιβάλει έξοδα.
11)
1435/2017 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη ειδικής
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστι
ποινικής διατάξεως. Απαράδεκτος ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως γιατί υπό
επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας πλήττει την ανέλεγκτη εκτίμηση των απόδειξε
από το Δικαστήριο της ουσίας Αβάσιμοι οι λοιποί λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει
αναίρεση και επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα έξοδα.
Διάσκεψη:
12)
1436/2017 Συκοφαντική δυσφήμηση από κοινού. Αναίρεση Εισαγγελέα. Λόγοι αναιρέσεις
έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστιι
ποινικής διατάξεως εκ πλαγίου. Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση.
13)
1437/2017 Χρήση πλαστού εγγράφου και υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως κατ' εξακολούθηση.
Λόγοι αναιρέσεως εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 4α Ν. 4198/2013 περί παραγραφής της ποινής υφ' όρον
περί έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την ενοχή. Αβάσιμος
ο πρώτος λόγος και αόριστος και απαράδεκτος ο δεύτερος. Απορρίπτει την αναίρεση
και επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα.
14)
1439/2017 Σωματεμπορία από κοινού κατ' επάγγελμα και κατά συρροή. Λόγοι αναίρεσης
απόλυτην ακυρότητα διότι απορρίφθηκε αίτημα του να μην αναγνωσθούν καταθέσεις
τω παθουσών, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη
εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα.
15)
1440/2017 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας λόγοι αναιρεσεως ελλείψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως και υπέρβαση εξουσίας Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση.
Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα δικαστικά έξοδα και την καταδικάζει και στη
δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος.
16)
1889/2017 Αναίρεση κατηγορουμένων. Κατ' εξακολούθηση κακουργηματική πλαστογραφία
οφέλους ανω των 120.000 ευρώ. Κατ' εξακολούθηση κακουργηματική απάτη
οφέλους άνω των 120.000 ευρώ. Απλή συνέργεια σε κακουργηματική πλαστογραφία.
Πραγματογνωμοσύνη. Ελλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι
λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
17)
1005/2016 Παράνομη οπλοφορία. Ελλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αντίφαση μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού ήτοι στο μεν σκεπτικό, αθωώνει τον κατηγορούμενο για το πιστόλι ενώ στο διατακτικό τον καταδικάζει και γι' αυτό. Αναιρεί και παραπέμπει.


<< Επιστροφή