<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αοριστία λόγου αναιρέσεως
1)
381/2015 Απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεως δικαστηρίου, ως απαράδεκτη, λόγω αοριστίας του από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠΔ λόγου αναίρεσης αυτής.
2)
949/2015 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου καταδικαστικής για ανθρωποκτονία μη οικείου από αμέλεια. Απαράδεκτος λόγω αοριστίας ο λόγος αναίρεσης για πλημμελή αιτιολογία (και όχι για πλήρη έλλειψη αιτιολογίας) της προσβαλλόμενης απόφασης. Τι πρέπει να περιέχει ο λόγος αυτός, για να είναι ορισμένος. Δεν παραβιάστηκε η αρχή της μη αυτοενοχοποίησης του κατηγορουμένου και δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα της ακροατήριακής διαδικασίας, επειδή λήφθηκε υπόψη και αξιοποιήθηκε αποδε...
3)
92/2013 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Τι πρέπει να περιέχει ο λόγος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ του ΚΠΔ για να είναι ορισμένος. Απόρριψη σχετικών λόγων ως απαραδέκτων. Αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις (προσκόμιση εξοφλητικής αποδείξεως) μη νόμιμο. Παρά ταύτα, απόρριψη αυτού αιτιολογημένα. Από τις παραδοχές, για την απορριπτική κρίση, δεν παραβιάστηκε το τεκμήριο αθωότητας. Από τα πρακτικά, που δεν προβλήθηκαν ως πλαστά, δεν προκύπτει ότι ζητήθηκε η ανάγνωση συ...
4)
514/2013 Αόριστος λόχος αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη. Ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος αναιρεσείοντος.
5)
522/2013 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για το ορισμένο του από το άρθρο 510 § 1 περ. Δ' λόγου πρέπει να προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η έλλειψη αιτιολογίας σε σχέση με το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα πληττόμενα κεφάλαια της αποφάσεως, ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες κ.λπ. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ορισμένο του λόγου αυτού, αλλιώς η αίτηση αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη (αόριστη). Απορρίπτει αίτηση.
6)
545/2013 Αναίρεση του Εισαγγελέα του Α.Π. για έλλειψη αιτιολογίας του σκεπτικού αθωωτικής, κατά πλειοψηφία, απόφασης. Ο λόγος αναίρεσης, έτσι όπως διατυπώνεται, με απλή αντιπαράθεση αιτιολογικού πλειοψηφίας και αιτιολογικού μειοψηφίας, χωρίς δηλαδή να αναφέρεται, σε τι ακριβώς συνίστανται οι ελλείψεις της αιτιολογίας είναι απαράδεκτος. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
7)
666/2013 Απαράδεκτες οι 3 αιτήσεις αναίρεσης, λόγω παντελούς αοριστίας των
λόγων τους από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ, Ε, ΣΤ του ΚΠΔ.
8)
726/2013 Δύο αναιρέσεις του ίδιου αναιρεσείοντος παραδεκτές αφού δεν έχει κριθεί η πρώτη. Αόριστοι λόγοι αναιρέσεων. Απορρίπτει αιτήσεις ως απαράδεκτες. Ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.
9)
732/2013 1. Απαράδεκτη η αναίρεση του καταδικασθέντος παρόντος κατ/νου, λόγω παρέλευσης της νόμιμης κατ' άρθρο 473 παρ.3 ΚΠΔ προθεσμίας των 10 ημερών από καταχώρησης της προσβαλλόμενης απόφασης στο οικείο βιβλίο του Εφετείου, χωρίς επίκληση κάποιου λόγου ανώτερης βίας. 2. Το δικαίωμα πρόσβασης και προσφυγής σε ανώτερο δικαστήριο δεν είναι απόλυτο, αλλά υπόκειται σε περιορισμούς, οι επιβαλλόμενες από τον ΚΠΔ διατυπώσεις και προθεσμίες για το παραδεκτό της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως, διασφαλ...
10)
1274/2013 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης, λόγω παντελούς αοριστίας του μοναδικού λόγου της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας.
11)
1344/2012 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Τι πρέπει να περιέχει ο λόγος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ του ΚΠΔ για να είναι ορισμένος. Απόρριψη σχετικού λόγου ως απαραδέκτου. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Πρέπει να προτείνονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο. Δεν προκύπτει από τα πρακτικά ότι προτάθηκε τέτοιος ισχυρισμός, ο οποίος, πάντως, και αν είχε προταθεί, θα ήταν αρνητικός της κατηγορίας και το δικαστήριο δεν θα είχε υποχρέωση να απαντήσει. Απόρριψη αιτήσεως.
12)
72/2010 Αίτηση αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εκτίμηση πραγματικών περιστατικών. Για να είναι ορισμένη κατά το πρώτο σκέλος της πρέπει να αναφέρει σε τι συνίσταται η ελλιπής αιτιολογία. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, γιατί δεν αναφέρει τις ελλείψεις της αιτιολογίας και γιατί η εκτίμηση πραγματικών περιστατικών δεν ελέγχεται αναιρετικά.
13)
73/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Απορρίπτει αίτηση λόγω αοριστίας των λόγων της.
14)
91/2010 Καταδικαστική απόφαση για εξύβριση κατά συρροή. Ο λόγος αναιρέσεως είναι παντελώς αόριστος. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη, αλλά και οι πρόσθετοι λόγοι ως απαράδεκτοι, αφού για το παραδεκτό αυτών, πρέπει να είναι παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως.
15)
294/2010 Απόφαση καταδικαστική. Αίτηση αναίρεσης κατηγορούμενης. Μη καταβολή δόσεων φόρων κατ' εξακολούθηση. Λόγοι της αιτήσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασία χωρίς όμως να αναφέρει σε τι συνίσταται η απόλυτη αυτή ακυρότητα και για εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής Ποινικής Δια-τάξεως, χωρίς όμως να εκθέτει την ποινική διάταξη που παραβιάστηκε. Είναι απαράδεκτοι ως αόριστοι και ως τέτοιοι, απορρίπτονται. Η απόφαση έχει τα κατά νόμο στοιχεία της και είναι πλήρως αιτιολογημένη. Απορρίπτει αίτ...
16)
419/2010 Άρθρα 148 έως 153, 473 § 2, 474 § 2, 476 § 1, 484 § 1, 509, 510 ΚΠΔ. Πότε ορισμένος ο λόγος περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης διότι ουδένα σαφή και ορισμένο λόγο περιέχει και από την επίκληση της ελλείψεως αιτιολογίας πλήττεται απαραδέκτως η ουσία.
17)
423/2010 Καταδικαστική απόφαση για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κατ' εξακολούθηση, και άμεση συνεργεία σε απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως. Οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, είναι παντελώς αόριστοι, και η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
18)
469/2010 Αναίρεση εμπρόθεσμη (δημοσίευση προσβαλλόμενης, παρόντος του κατηγορουμένου, την 6-2-2009, καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο 11-5-09, οπότε άρχισε η 10ήμερη προθεσμία. Άσκηση της αναιρέσεως πολύ πριν, ήτοι την 24-3-2009). Απορρίπτεται όμως ως απαράδεκτη διότι δεν περιέχεται ένας τουλάχιστον λόγος από τους αναφερόμενους περιοριστικά στο άρθρο 510 ΚΠΔ.
19)
510/2010 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως. Απόρριψη του μοναδικού λόγου περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως αορίστου. Για το ορισμένο του από το άρθρο 510 § 1 περ. Δ΄ λόγου πρέπει να προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η έλλειψη αιτιολογίας σε σχέση με το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα πληττόμενα κεφάλαια της αποφάσεως., ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες κ.λ.π.
20)
625/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου που κήρυξε τον ήδη αναιρεσείοντα ένοχο υπεξαιρέσεως κατ' εξακολούθηση κατά κατάχρηση ιδιαιτέρως εμπιστοσύνης ξένων ολικώς κινητών πραγμάτων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας περιελθόντων στην κατοχή του ως εντολοδόχου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως λόγω αοριστίας ως προς τους επιμέρους λόγους α) για έλλειψη της επιβαλλόμενης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης, β) για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως διότι δεν εκτίθενται συγκεκρ...
21)
638/2010 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική απάτη και κλοπή. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, διότι δεν περιέχει ούτε ένα ορισμένο και παραδεκτό λόγο αναιρέσεως από τους αναφερόμενους στο άρθρο 510 του ΚΠΔ.
22)
639/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, διότι δεν περιέχει ούτε ένα ορισμένο και παραδεκτό λόγο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 510 του ΚΠΔ.
23)
647/2010 Πότε ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως περί ελλείψεως από την απόφαση ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριμένες πλημμέλειες σε σχέση με ορισμένο ή ορισμένα κεφάλαια της πληττόμενης αποφάσεως. Δεν αρκεί η νομική ορολογία των άρθρων 510 § 1 Δ΄ και 989 δ΄ ΚΠΔ. Απορρίπτει αναιρετικώς αόριστη (απαράδεκτη) -.
24)
787/2010 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης, λόγω αοριστίας των λόγων της.
25)
819/2010 Καταδικαστική απόφαση για σωματικές βλάβες από αμέλεια, κατά συρροή. Ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης, είναι απαράδεκτος, και απορριπτέος, ως παντελώς αόριστος κατά δε το μέρος που με αυτόν πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, είναι απαράδεκτος και απορριπτέος.
26)
858/2010 Παραπεμπτικό Βούλευμα. Αόριστοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει αιτήσεις ως απαράδεκτες. Ειδοποιήθηκαν προς τούτο οι αντίκλητοι δικηγόροι των αναιρεσειόντων.
27)
1023/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατ5ά καταδικαστικής αποφάσεως λόγω αοριστίας του προβαλλόμενου λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
28)
1024/2010 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως. Απόρριψη του μοναδικού λόγου περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως αορίστου. Για το ορισμένο του από το άρθρο 510 § 1 περ. Δ΄ λόγου πρέπει να προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η έλλειψη αιτιολογίας σε σχέση με το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα πληττόμενα κεφάλαια της αποφάσεως, ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες, κλπ.
29)
1057/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ορισμένο του λόγου αυτού, αλλιώς η αίτηση αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη (αόριστη). Απορρίπτει αίτηση.
30)
1142/2010 Αόριστοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει τις αιτήσεις ως απαράδεκτες.
31)
1207/2010 Για να είναι παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως πρέπει να περιέχει κάποιον σαφή και ορισμένο λόγο αναιρέσεως. Στοιχεία για το ορισμένο των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως, γιατί δεν περιέχει ορισμένο λόγο αναιρέσεως.
32)
1259/2010 Αοριστία αίτησης αναίρεσης. Δεν καλύπτεται με πρόσθετους λόγους αναίρεσης ή με άλλο δικόγραφο υπογραφόμενο μόνο από πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος χωρίς να εγχειρισθεί νόμιμα στον αρμόδιο γραμματέα και να συνταχθεί έκθεση κατάθεσής του, που υπογράφεται από τον καταθέσαντα και εκείνον που δέχεται την κατάθεσή του.
33)
1260/2010 Αοριστία αίτησης αναίρεσης. Δεν καλύπτεται με πρόσθετους λόγους αναίρεσης ή με άλλο δικόγραφο υπογραφόμενο μόνο από πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος χωρία να εγχειρισθεί νόμιμα στον αρμόδιο γραμματέα και να συνταχθεί έκθεση κατάθεσής του, που υπογράφεται από τον καταθέσαντα και εκείνον που δέχεται την κατάθεσή του.
34)
1261/2010 Αοριστία αίτησης αναίρεσης. Δεν καλύπτεται με πρόσθετους λόγους αναίρεσης ή με άλλο δικόγραφο υπογραφόμενο μόνο από πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος χωρία να εγχειρισθεί νόμιμα στον αρμόδιο γραμματέα και να συνταχθεί έκθεση κατάθεσής του, που υπογράφεται από τον καταθέσαντα και εκείνον που δέχεται την κατάθεσή του.
35)
1661/2010 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
36)
1682/2010 Απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης παραπεμπτικού βουλεύματος, λόγω αοριστίας λόγου ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας.
37)
1696/2010 Απόρριψη της αίτησης αναιρέσεως ως απαράδεκτη, γιατί δεν περιέχει ένα τουλάχιστον ορισμένο λόγο αναιρέσεως.
38)
1702/2010 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
39)
1758/2010 Βιασμός. Καταδικαστική απόφαση Μικτού Ορκωτού Εφετείου. Αίτηση αναιρέσεως για εσφαλμένη και αντιφατική αιτιολογία και εσφαλμένη εφαρμογή ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας των λόγων αναιρέσεως που δεν καλύπτεται από όσα αναφέρονται σε μεταγενέστερα έγγραφα (αναφορές) του αναιρεσείοντος που διαβιβάσθηκαν στον Άρειο Πάγο, και δεν είχαν ενσωματωθεί στην έκθεση αναιρέσεως κατά την άσκησή της για να αποτελούν περιεχόμενο αυτής.
40)
1813/2010 Αναίρεση βουλεύματος με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία για το παραδεκτό των λόγων αναιρέσεως. Αοριστία λόγου αναιρέσεως: Όταν οι λόγοι αναιρέσεως είναι αόριστοι, η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τα Συμβούλιο απέχει προκειμένου να κληθεί ο αναιρεσείων για να προβάλει τις αντιρρήσεις του.
41)
1837/2010 Αόριστος λόγος αναίρεσης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση.
42)
1841/2010 Απαράδεκτη η αίτηση λόγω αοριστίας του λόγου αναιρέσεως.
43)
1883/2010 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης. Απορρίπτεται, ως απαράδεκτη η αίτηση.
44)
1903/2010 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση.
45)
2007/2010 Καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Απορρίπτεται ο εκ του άρθρου 510 παρ. Ι στοιχ. Δ ΚΠΔ μοναδικός λόγος αναίρεσης, ως παντελώς αόριστος, και συνακόλουθα και οι πρόσθετοι λόγοι.
46)
2038/2010 Δεν περιέχει ούτε ένα λόγο αναιρέσεως, σαφή και ορισμένο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 510 § 1 ΚΠΔ. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη. Ειδοποιήθηκε προς τούτο ο αντίκλητος δικηγόρος του αναιρεσείοντος.
47)
2048/2010 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη. Αόριστος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για την ανέλεγκτη περί τα πράγματα η κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας.
48)
155/2009 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
49)
201/2009 Αοριστία λόγου αναιρέσεως. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
50)
342/2009 Άρθρα 148-153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 476 παρ. 1, 484 παρ. 1, 509 παρ. 1, 510 ΚΠΔ. Για να είναι ορισμένη η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον λόγον ορισμένο και σαφή. Άλλως είναι απαράδεκτος και ως τοιαύτη απορρίπτεται (άρθρο 513 ΚΠΔ). Απορρίπτει ως απαράδεκτον (αόριστο) την αναίρεση.
51)
360/2009 Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση λόγω αοριστίας των προβαλλομένων με αναίρεση λόγων ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του απορριπτικού αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, αίτηση που είχε ασκήσει η αιτούσα υπέρ του θανόντος πατρός της, καταδικασθέντος αμετακλήτως με 4 αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (ΑΠ 2212/2006, ΑΠ 2098/08, 795/08). Απορρίπτει.
52)
481/2009 Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση λόγω αοριστίας των προβαλλομένων με αναίρεση λόγων ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας - εφαρμογής, του απορριπτικού αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, αίτηση που είχε ασκήσει ο αιτών, καταδικασθείς αμετακλήτως με 4 αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για παράβαση Ν. 5960/33 (Ολ ΑΠ 2/2002, ΑΠ 406, 417/2006).
53)
520/2009 Οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι επί ποινή απαραδέκτου. Απαράδεκτος ως αόριστος ο λόγος αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι δεν προσδιορίζεται ούτε σε ποια κεφάλαια της αιτιολογίας της αποφάσεως αναφέρεται, ούτε σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή. Απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη εγγράφων (φωτογραφιών) που είχαν εξαιρεθεί από τα έγγραφα της δικογραφίας με παρεμπίπτουσα απόφαση δεν επήλθε διότι η εξαίρεση δεν αφορούσε φωτογραφίες. Απορ...
54)
523/2009 Οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι επί ποινή απαραδέκτου. Η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων δεν αποτελεί λόγο αναιρέσεως. Απορρίπτονται ως απαράδεκτοι αόριστοι λόγοι αναιρέσεως και λόγοι με τους οποίους προβάλλεται εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων από το δικαστήριο της ουσίας. Αποδεικτική δύναμη πρακτικών. Η διόρθωση λαθών ή η συμπλήρωση ελλείψεων των πρακτικών των αποφάσεως ποινικών δικαστηρίων διατάσσεται από το δικαστή που διεύθυνε τη συζήτηση και εν αρνήσει του από τ...
55)
568/2009 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απαράδεκτη - απορρίπτει αίτηση(σχετ. η ΑΠ 2240/2007).
56)
577/2009 Αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε κατ’ ουσία την έφεση κατά του πρωτόδικου βουλεύματος. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αναιρέσεως (484 ΚΠΔ). Ανυπαρξία λόγων αναιρέσεως λόγω αοριστίας. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
57)
607/2009 Για να είναι ορισμένος ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας πρέπει να αναφέρει τις ελλείψεις ή ασάφειες και δεν αρκεί η παράθεση του κειμένου της σχετικής διατάξεως που προβλέπει το λόγο αναιρέσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως που δεν αναφέρει τα ανωτέρω στοιχεία.
58)
635/2009 Απαράδεκτο αναίρεσης λόγω έλλειψης ενός ορισμένου λόγου στο αναιρετήριο. Δεν αρκεί για το ορισμένο του λόγου αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η επανάληψη της από την νομολογία διατύπωσης του ορισμένου του ως άνω λόγου.
59)
714/2009 Αίτηση αναιρέσεως. Δεν περιέχει λόγο κατά σαφή και ορισμένο τρόπο. Απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση.
60)
789/2009 Παραβιάσεις νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Πρόσθετοι λόγοι. Απαραίτητη προϋπόθεση του παραδεκτού των πρόσθετων λόγων αναίρεσης, πρέπει να είναι το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. Εάν είναι απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης, εκτός άλλων περιπτώσεων και διότι είναι αόριστοι και ασαφείς οι λόγοι της, τότε είναι απαράδεκτοι και οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. Δεν επιτρέπεται να εξετασθούν ούτε και αυτεπαγγέλτως. Δεν αποτελεί ορισμένο λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Αοριστία λόγου για έλ...
61)
862/2009 Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως εάν δεν περιέχεται σ’ αυτήν ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος αναιρέσεως. Δεν μπορεί να συμπληρωθεί με παραπομπή σε άλλα έγγραφα ή με προσθέτους λόγους, ούτε να εξετασθούν αυτεπαγγέλτως λόγοι αναιρέσεως. Πότε ορισμένοι οι εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ.
62)
954/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω του ότι δεν περιέχει έστω ένα σαφή και ορισμένο λόγο αναίρεσης. Μη συμπλήρωση της τοιαύτης αοριστίας με παραπομπή σε άλλα έγγραφα ή (και) με πρόσθετους λόγους.
63)
1002/2009 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
64)
1127/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης. Πρέπει το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης να περιέχει τουλάχιστον ένα ορισμένο λόγο αναίρεσης, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Απορρίπτει αναίρεση.
65)
1136/2009 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απορρίπτει.
66)
1190/2009 Άρθρ. 4 §§ 1 και 3 ΚΠΔ. Η προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως εκδοθείσης με απόντα τον κατηγορούμενο και όντα γνωστής διαμονής στην ημεδαπή είναι 10 ημέρες και αρχίζει από την επίδοσή της, εάν αυτή έγινε μετά την καταχώρισή της στο ειδικό βιβλίο, από την καταχώρησή της δε εάν η επίδοση προηγήθηκε. Άρθρο 255 ΑΚ. Εάν ασκηθεί εκπροθέσμως πρέπει να επικαλεσθεί και αποδείξει λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως: όταν δεν αναφέρονται σαφώς και συγκεκρ...
67)
1199/2009 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
68)
1223/2009 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απαράδεκτη. Απορρίπτει αναίρεση.
69)
1233/2009 Αόριστοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ποινικής διάταξης και αρνητική υπέρβαση εξουσίας και επομένως είναι απορριπτέα η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη (Ολ.ΑΠ 2/02, 19/01). Απορριπτέοι και οι πρόσθετοι λόγοι, αφού για να ερευνηθούν προϋποθέτουν παραδεκτή αίτηση αναιρέσεως.
70)
1369/2009 Αόριστη η αίτηση αναιρέσεως και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όταν δεν περιέχει έναν τουλάχιστον σαφή και ορισμένο λόγο αναιρέσεως. Πότε ορισμένος ο λόγος της ελλείψεως αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
71)
1391/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης. Πότε επιτρέπεται η άσκηση δεύτερης αίτησης αναίρεσης κατά της αυτής απόφασης. Οι λόγοι αυτών όμως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι, αλλιώς απορρίπτονται και καταδικάζεται ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα κάθε μιας αίτησης αναίρεσης.
72)
1444/2009 Αόριστος η αίτηση αναιρέσεως, εάν δεν περιέχεται σ' αυτή ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος εκ των του άρθρου 510 ΚΠΔ. Απλή δήλωση ότι "κάνει αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου για τους παρακάτω λόγους", χωρίς να αναφέρει κανένα λόγο, είναι αόριστη. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αναίρεση λόγω της αοριστίας της.
73)
1450/2009 Άρθρα 148-153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 476 παρ. 1 484 παρ. 1. Για το παραδεκτό της αιτήσεως πρέπει να περιέχεται σ' αυτή ένας τουλάχιστον λόγος σαφής και ορισμένος. Άλλως απορρίπτεται αναίρεση ως απαράδεκτη άρθρα 476, 513 ΚΠΔ. Για τους λόγους της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής πρέπει τα αναφέρονται τα συγκεκριμένα κεφάλαια, στα οποία αναφέρεται η σχετική αιτίαση ως η συγκεκριμένη ουσιαστική ποινική διάταξη που παρεβιάσθη. Απορρίπτει αναίρεση.
74)
1485/2009 Αόριστοι οι λόγια αναίρεσης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση και οι πρόσθετοι λόγοι.
75)
1493/2009 Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης που αφορούν πλημμέλειες αναβλητικής απόφασης, μετά την οποία και εκ νέου συζήτηση εκδόθηκε η καταδικαστική. Αόριστος ο λόγος για την πλαστότητα των πρακτικών. Απορρίπτει.
76)
1537/2009 Πότε αόριστοι οι λόγοι αναιρέσεως: α) υπερβάσεως εξουσίας, β ) ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, γ) απολύτου ακυρότητας στο βούλευμα ή την απόφαση. Εάν ουδείς λόγος σαφής και ορισμένος, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτος (άρθρ. 513§1 ΚΠΔ. Απορρίπτει αναίρεση η οποία ουδένα ορισμένο λόγο περιλαμβάνει.
77)
1549/2009 Άρθρα 211 ΚΠΔ, 173§1α' ΚΠΔ, 211Α, 171 § 1δ' ΚΠΔ, 31 § 2 και 105 ΚΠΔ, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότης όταν το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του μεταξύ άλλων και την κατάθεση αστυνομικού που συνέλαβε (απλώς) τον συγκατηγορούμενο και ο οποίος του είπε πληροφοριακώς ότι κατέθεσε στο ακροατήριο, χωρίς δηλαδή ένορκη ή ανώμοτη κατάθεση σε αρμόδιο προανακριτικό υπάλληλο. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως, αρκεί να προκύπτει ότι έλαβε υπ΄ όψη του όλα τα αποδεικτικά μέσα, έστω και αν ειδικώς αξιολ...
78)
1552/2009 Απλή δυσφήμηση. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Πότε είναι ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως κατά αποφάσεων για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Απόρριψη αίτησης ως απαράδεκτης.
79)
1571/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως αόριστης και συνακόλουθα των πρόσθετων λόγων της.
80)
1600/2009 Η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να περιέχει ένα τουλάχιστον λόγο αναιρέσεως σαφή και ορισμένο άλλως είναι απαράδεκτη. Πότε ορισμένος ο λόγος περί εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση λόγω της αοριστίας της (άρθρα 476§1, 513§1 ΚΠΔ) -.
81)
1685/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος. Απόρριψη σχετικής αίτησης λόγω του ότι δεν περιέχει κάποιο ορισμένο λόγο αναίρεσης.
82)
1696/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος. Απόρριψη σχετικής αίτησης λόγω του ότι δεν περιέχει κάποιο ορισμένο λόγο αναίρεσης (άρθρο 484 παρ. 1 ΚΠΔ) -.
83)
1719/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως μη περιέχουσας κάποιο ορισμένο λόγο.
84)
1875/2009 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
85)
2022/2009 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως που στρέφεται κατά παραπεμπτικού βουλεύματος λόγω αοριστίας των λόγων αναιρέσεως. Λόγοι που ανάγονται στην αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση της ουσίας είναι απαράδεκτοι.
86)
2037/2009 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως. Απόρριψη του μοναδικού λόγου περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως αορίστου. Για το ορισμένο του από το άρθρο 510 § 1 περ. Δ' ΚΠΔ λόγου πρέπει να προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η έλλειψη αιτιολογίας σε σχέση με το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα πληττόμενα κεφάλαια της αποφάσεως, ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες, κλπ. Απορρίπτει αίτηση.
87)
2114/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης ως μη περιέχουσας σαφώς και ορισμένα κάποιο λόγο αναίρεσης.
88)
2229/2009 Απόρριψη της έφεσης ως εκπρόθεσμης (ασκηθείσα κατά καταδικαστικής απόφασης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο). Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και έλλειψης νομίμου βάσεως: είναι παντελώς αόριστοι. Απορρίπτεται η αίτηση.
89)
2232/2009 Καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά. Λόγος αναιρέσεως η έλλειψη αιτιολογίας: είναι παντελώς αόριστος. Απορρίπτεται η αίτηση.
90)
2350/2009 Καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά. Είναι παντελώς αόριστος και απορριπτέος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
91)
2362/2009 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως.
92)
2393/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Εντός της οκταήμερης προθεσμίας προς εμφάνιση, η επιταγή εγκύρως επιστρέφεται από την ενεχυρούχο τράπεζα προς το δικαιοπάροχό της και μεταβιβάζεται περαιτέρω από αυτόν. Ο τελευταίος κομιστής νομιμοποιείται να την εμφανίσει προς πληρωμή και, αφού βεβαιωθεί η έλλειψη διαθεσίμων κεφαλαίων, να εγκαλέσει τον εκδότη. Έλλειψη αιτιολογίας. Απαράδεκτος ο σχετικός λόγος αν δεν προσδιορίζεται σε τι ακριβώς συνίσταται η επικαλούμενη ανεπάρκεια της υφιστάμενης αιτιολογίας.
93)
2463/2009 Καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, διότι δεν περιέχει κανένα απολύτως σαφή και ορισμένο λόγο αναίρεσης (άρθρα 474 παρ. 2 και 476 παρ. 1 του ΚΠΔ) -.
94)
2496/2009 Απορρίπτει αίτηση. Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Β' και Δ' του ΚΠΔ.
95)
27/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
96)
52/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση γιατί δεν περιέχει ορισμένο και σαφή λόγο αναιρέσεως. Με το πρόσχημα της έλλειψης αιτιολογίας πλήττεται η ανέλεγκτη επί της ουσίας κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
97)
81/2008 Για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως πρέπει να διαλαμβάνεται στη δήλωση ασκήσεως της ένας τουλάχιστον σαφής και ορισμένος λόγος αναιρέσεως. Δεν αρκεί η παράθεση του κειμένου της σχετικής διατάξεως. Πότε είναι ορισμένος ο λόγος περί ελλείψεως αιτιολογίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως με την οποία ζητείται η αναίρεση για «έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που απαιτεί το Σύνταγμα και ο Νόμος».
98)
120/2008 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση διότι δεν περιέχεται κάποιος σαφής και ορισμένος λόγος. Ειδικότερα ο αναιρεσείων ζητεί την αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, χωρίς να προσδιορίζει σε τι συνίσταται η ελλιπής αυτή αιτιολόγηση, ποιες είναι οι ελλείψεις και ασάφειες στην αιτιολογία της απόφασης.
99)
153/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την αίτηση, με την επίκληση λόγου ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αοριστία λόγου αναιρέσεως. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη.
100)
191/2008 Επί αιτήσεως κατηγορουμένου για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Συμβούλιο επέρχεται απόλυτη ακυρότητα μόνον εφόσον το Συμβούλιο δεν απαντήσει ή απαρνηθεί αναιτιολόγητα την εμφάνισή του. Η παράλειψη του Συμβουλίου να διατάξει περαιτέρω ανάκριση, όπως ζητεί ο κατηγορούμενος δεν αποτελεί λόγο αναιρέσεως του υπό του άρθρου 484 παρ. 1 του ΚΠΔ προβλεπομένων. Δεν απαιτείται εις το (;;;;) πρωτόδικο παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών η παράθεση του άρθρου του ΠΚ. Επιτρεπτή η αναφορά του Συμβουλίου Εφε...
101)
198/2008 Πρώτος και δεύτερος λόγος (Δ΄) αιτιολογημένη απόρριψη δύο αιτημάτων για αναβολή της δίκης. Τρίτος λόγος όχι λόγος εφέσεως για ένσταση ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσμα-τος απαράδεκτος. Τέταρτος λόγος: (ένσταση παραγραφής) και αυτός ο λόγος αόριστος και εντεύθεν απαράδεκτος.
102)
246/2008 Απαράδεκτη αναίρεση ως αόριστη (κρατουμένου, για 1) απόλυτη ακυρότητα, 2) εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία και 3) για έλλειψη αιτιολογίας).
103)
247/2008 Απαράδεκτη ως αόριστη.
104)
258/2008 Πότε ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Όταν υπό την επίκληση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, βάλλεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Συμβουλίου, απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως. Δεν απαιτείται, εις το επικυρούν το πρωτόδικο παραπεμπτικό βούλευμα, βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, η παράθεση του άρθρου του Π.Κ.
105)
438/2008 Τρεις αναιρεσείοντες. Αόριστος ο λόγος αναιρέσεως των δύο πρώτων αναιρεσειόντων για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη αυτού και των αιτήσεων ως απαραδέκτων. Πρόσθετοι λόγοι. Προϋποθέτουν για την έρευνα παραδεκτό λόγο αναιρέσεως. Απόρριψη πρόσθετων λόγων. Ασαφής και αντιφατική αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως για εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Δεκτός ο σχετικός λόγος αναιρέσεως που παραδεκτά προβάλλεται από τον τρίτο αναιρεσείοντα. Επεκτατικό αποτέλεσμα κατ’ άρθρο 469 ΚΠΔ και...
106)
566/2008 Απαράδεκτη αίτηση κρατουμένου (αόριστοι λόγοι για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης). Απορρίπτει.
107)
791/2008 Μοναδικός λόγος αναιρέσεως (Έλλειψη αιτιολογίας). Αόριστος και εντεύθεν απαράδεκτος. Απορρίπτει.
108)
794/2008 Δεν περιέχει η αίτηση ούτε ένα ορισμένο και παραδεκτό λόγο αναιρέσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
109)
795/2008 Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη. Αόριστος ο μοναδικός λόγος - άρθρο 510§1ε΄ ΚΠΔ.
110)
920/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
111)
936/2008 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης κατά βουλεύματος. Απορρίπτει αναίρεση.
112)
941/2008 Πότε σαφής και ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Πότε ορισμένος ο ισχυρισμός περί τοξικομανίας. Μόνον εάν είναι ορισμένος, το δικαστήριο έχει υποχρέωση να απαντήσει. Αλλιώς, εάν δεν απαντήσει, δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως. Ισχυρισμός ότι δεν ελήφθη υπ’ όψη έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης αλυσιτελώς προβάλλεται ως πρόσθετος λόγος αναιρέσεως, διότι ο περί τοξικομανίας ισχυρισμός ήταν αόριστος. Απορρίπτει.
113)
942/2008 Πότε έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αόριστος ο ισχυρισμός όταν δεν προσδιορίζεται σε τι συνίσταται αυτή. Αόριστος ο ισχυρισμός περί συμπτωματικού χαρακτήρος της κατοχής και χρήσεως ναρκωτικών ουσιών, εάν δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά που συνιστούν τις περιστάσεις υπό τας οποίας ετελέσθη η αξιόποινη πράξη. Απορρίπτει.
114)
944/2008 Πότε ορισμένοι λόγοι έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Όταν ουδείς ορισμένος λόγος αναιρέσεως περιέχεται στην αίτηση, αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Απορρίπτει αναίρεση.
115)
946/2008 Παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως μόνον όταν περιέχεται σ’ αυτή σαφής και ορισμένος λόγος αναιρέσεως. Όταν δεν περιέχεται ούτε ένας ορισμένος λόγος αναιρέσεως η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως όταν αφορά την περί πραγμάτων κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Απορρίπτει αναίρεση.
116)
947/2008 Πότε ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Όταν ουδείς ορισμένος λόγος αναιρέσεως περιέχεται στην αίτηση αναιρέσεως, αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Απορρίπτει.
117)
961/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υποχρέων. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εκτίμησης των αποδείξεων. Αοριστία λόγου ελλείψεως ακρόασης. Απορρίπτει την αναίρεση.
118)
988/2008 Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης με την επίκληση λόγου ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αοριστία των λόγων αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αναίρεση.
119)
990/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απαράδεκτη αναίρεση.
120)
1014/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση ως αόριστη (κρατουμένου για 1) εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία και 2) για έλλειψη αιτιολογίας). Απορρίπτει.
121)
1061/2008 Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στο βούλευμα. Πότε σαφής και ορισμένος ο λόγος περί ελλείψεως αιτιολογίας. Πότε εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και πότε ορισμένος ο λόγος αυτός. Απαράδεκτος (και) όταν αφορά την περί πραγμάτων κρίση του Συμβουλίου. Μετά το ν. 3160/2003 δεν προβλέπεται ως λόγος αναιρέσεως η μη παράθεση του άρθρου του Π.Ν. στο εφετειακό βούλευμα, με το οποίο απορρίπτεται η έφεση και επικυρώνεται το πρωτόδικο βούλευμα με το οποίο παραπέμπεται ο κατηγορούμενος. Απο...
122)
1095/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απαράδεκτη αναίρεση.
123)
1133/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
124)
1139/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
125)
1143/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
126)
1152/2008 Απαράδεκτη αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας, διότι ο λόγος αυτής ήταν αόριστος, αφού δεν προσδιόριζε σε τι συνίσταται η ως άνω έλλειψη. Απορρίπτει.
127)
1156/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
128)
1157/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
129)
1196/2008 Για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως απαιτείται στην έκθεση της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Απορρίπτεται ως αόριστος ο περί ελλείψεως αιτιολογίας λόγος αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά της καταδικαστικής αποφάσεως για αγορά και κατοχή από κοινού ναρκωτικών ουσιών, διότι δεν προσδιορίζεται σε τι ακριβώς συνίστανται οι ελλείψεις και σε ποιες παραδοχές της προσβαλλομένης αποφάσεως εμφανίζονται. Απορρίπτει αναίρεση.
130)
1212/2008 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης. Απορρίπτει.
131)
1218/2008 Για το ορισμένο του αναιρετικού λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του βουλεύματος πρέπει να προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή. Δεν ελέγχεται αναιρετικά η υπό του δικαστικού συμβουλίου εκτίμηση και αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων και εν προκειμένω η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, που διατάχθηκε από τον Ανακριτή. Απορρίπτει.
132)
1243/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται αναίρεση ως απαράδεκτη.
133)
1291/2008 Για το παραδεκτό του αναιρετικού λόγου της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρμόσθηκε στο βούλευμα πρέπει να προσδιορίζεται η διάταξη που παραβιάσθηκε και σε τι συνίσταται η παραβίασή της σε σχέση με τις ουσιαστικές παραδοχές του βουλεύματος, οι οποίες πρέπει να παρατίθενται στο αναιρετήριο. Δεν θεμελιώνεται ο ανωτέρω λόγος επί δικονομικών διατάξεων (άρθρα 57, 36, 43 ΚΠΔ). Έννοια εκκρεμοδικίας. Δεν αποτελεί νέα ποινική δίωξη η συμπληρωματική της προηγούμενη...
134)
1314/2008 Απόρριψη αναιρέσεως ως αορίστου (απαραδέκτου). Πότε είναι ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως κατά αποφάσεων για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εκτίμησης αποδείξεων. Δεν αποτελεί ορισμένο λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Απόρριψη αναιρέσεως ως απαραδέκτου.
135)
1337/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απαράδεκτη. Απορρίπτει τις αναιρέσεις και τους πρόσθετους λόγους.
136)
1352/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
137)
1385/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη, ομοίως και οι πρόσθετοι λόγοι.
138)
1447/2008 Έφεση Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως. Αιτιολογία - στοιχεία - εσφαλμένη εκτίμηση αποδείξεων. Απόρριψη αναιρετικού λόγου άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ. Άρθρο 327 § 2 ΚΠΔ. Εφαρμογή και στην κατ’ έφεση δίκη. Η παράβαση επιφέρει απόλυτη ακυρότητα. Αιτιολογημένη απόρριψη ενστάσεως για μη κλήτευση μάρτυρα της επιλογής του κατηγορουμένου. Αόριστος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας όταν στο αναιρετήριο δεν προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή. Απορρίπτει.
139)
1480/2008 Προϋπόθεση του κύρους της αίτησης είναι οι περιεχόμενοι σε αυτή λόγοι αναίρεσης να διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, μη αρκούσης της απλής επανάληψης των σχετικών διατάξεων. Απορρίπτεται ως αόριστος ο λόγος αναίρεσης περί ελλείψεως αιτιολογίας διότι δεν διαλαμβάνεται στο αναιρετήριο σε τι ακριβώς συνίσταται η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και από ποιες παραδοχές του προσβαλλόμενου βουλεύματος προκύπτει η έλλειψη αυτή. Συγκεκριμένα, δεν αναφέρονται στο αναιρετήριο ποι...
140)
1496/2008 Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας.
141)
1547/2008 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως, γιατί δεν περιέχεται σ’ αυτή ούτε ένας ορισμένος λόγος αναιρέσεως.
142)
1604/2008 Αιτιολογίας ανεπάρκεια. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως διότι εκτίθενται ελλιπώς οι παραδοχές και οι πλημμέλειες της προσβαλλόμενης απόφασης.
143)
1742/2008 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως αόριστη, διότι δεν περιέχει ορισμένους λόγους και δεν έχει συγκεκριμένη επίκληση της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εσφαλμένα ερμηνεύθηκε και εφαρμόστηκε. Πότε είναι ορισμένοι οι αναιρετικοί λόγοι της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και της ελλείψεως αιτιολογίας.
144)
1757/2008 Αίτηση αναίρεσης. Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον έναν ορισμένο λόγο, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Απορρίπτεται αναίρεση ως απαράδεκτη κατά απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου (αναστολών) με την οποία έγινε συγχώνευση ποινών που είχαν επιβληθεί με αποφάσεις άλλων δικαστηρίων, καθόσον δεν περιέχει κανένα ορισμένο λόγο.
145)
1800/2008 Απορρίπτει λόγο αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας. Αόριστος λόγος για έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει.
146)
1878/2008 Χρέη προς το Δημόσιο. Υποχρέωση Δικαστηρίου να απαντά και μάλιστα αιτιολογημένα σε προτεινόμενους νομίμως και παραδεκτός αυτοτελείς ισχυρισμούς, άλλως ιδρύονται οι λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Β΄ και Δ΄ ΚΠΔ. Αόριστος λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο σχετικός λόγος αναίρεσης. Το Δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει στο αίτημα του κατηγορουμένου ή του συνηγόρου του για μετατροπή της π...
147)
1922/2008 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως μη περιέχουσα κανένα σαφή και ορισμένο λόγο.
148)
1944/2008 Λόγοι αναίρεσης. Εάν είναι αόριστοι απορρίπτονται ως απαράδεκτοι. Κατηγορούμενος εκπροσωπούμενος στο Δικαστήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο. Ο τελευταίος δεν φέρει την ιδιότητα του κατηγορουμένου επομένως δεν απαιτείται να του δίδεται ο λόγος εκ νέου μετά την αγόρευσή του και επί της επιβλητέας ποινής, εφόσον ερωτηθούν οι παρόντες συγκατηγορούμενοί του, εάν έχουν να προσθέσουν τίποτα άλλο, μετά τις αγορεύσεις των δικηγόρων τους επί των ανωτέρω ζητημάτων. Απαράδεκτο δικόγραφο πρόσθετων λόγων αναίρεσ...
149)
1947/2008 Για το ορισμένο των αναιρετικών λόγων από το άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Β΄ και Δ΄ του ΚΠΔ απαιτούνται : στην πρώτη περίπτωση η σχετική ακυρότητα να συνέβη στο ακροατήριο και να προσδιορίζεται με έκθεση των πραγματικών περιστατικών που τη θεμελιώνουν. Στη δεύτερη περίπτωση η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Το Δικαστήριο της ουσίας δεν υποχρεούται να απαντήσει και επιπλέον να διαλάβει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία προς απόκρουση αυτοτελών ισχυρισμών, αν αυτοί...
150)
1979/2008 Αόριστοι και αβάσιμοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση.
151)
1990/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως αβάσιμη.
152)
1999/2008 Υπεξαίρεση σε βαθμό πλημμελήματος. Λόγοι αναιρέσεως: 1) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και 2) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστική ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται η αίτηση, ως προς μεν τον πρώτο λόγο, διότι η προσβαλλομένη έχει επαρκή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ως προς δε τον δεύτερο λόγω αοριστίας.
153)
2098/2008 Απορρίπτει ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος, διότι ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως ότι το προσβαλλόμενο βούλευμα δεν έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, είναι αόριστος, αφού παρατίθεται μόνο το γράμμα του νόμου και δε συνδέει ο αναιρεσείων την ανυπαρξία ή πλημμέλεια αυτή της αιτιολογίας με συγκεκριμένα πληττόμενα κεφάλαια του βουλεύματος, ο δε Άρειος Πάγος δεν ερευνά αυτεπάγγελτα κάποιο λόγο αν δεν είναι παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως.
154)
2118/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφής και ορισμένοι. Απαράδεκτη.
155)
2240/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απαράδεκτη. Απορρίπτει αναίρεση. Παρέλκει η έρευνα των πρόσθετων λόγων.
156)
2323/2008 1) Αόριστοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ποινικής διάταξης (ΟλΑΠ 2/2002 - 19/2001). 2) Αβάσιμος ο λόγος για ακυρότητα της διαδικασίας, διότι λήφθηκαν υπόψη χωρίς να αναγνωσθούν τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης και η έκθεση εφέσεως. Η τελευταία συνιστά διαδικαστικό και όχι αποδεικτικό έγγραφο και παραδεκτά λαμβάνεται υπόψη χωρίς να αναφέρεται στα αναγνωσθέντα (ΑΠ 206/2007). 3) Αβάσιμος ο λόγος έλλειψης ακροάσεως, διότι δεν αναγνώσθηκαν ...
157)
2534/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση, λόγω ανυπαρξίας λόγων αναιρέσεως και αοριστίας των επικαλούμενων λόγων, στην οικεία έκθεση. Η παραπομπή στο δικόγραφο της συνημμένης έκθεσης αναιρέσεως, που έχει υπογραφεί μόνο από τον πληρεξούσιο συνήγορο, χωρίς την υπογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου γραμματέα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ενσωματωθεί στην έκθεση, το δικόγραφο της αναίρεσης. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη.
158)
2553/2008 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης που εφαρμόσθηκε. Απορρίπτει.
159)
2571/2008 Απαράδεκτο αναίρεσης εκ της αοριστίας των λόγων αναίρεσης. Τούτο συνεπάγεται και την, για τον ίδιο λόγο, απόρριψη και των προσθέτων λόγων αναίρεσης.
160)
1840/2007 Αοριστία λόγων, οδηγεί σε απαράδεκτο.
161)
1898/2007 Για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως απαιτείται στη δήλωση ασκήσεώς της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται.. Πότε είναι ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως περί ελλείψεως αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Δεν αποτελούν λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση αποδείξεων. Αιτιολογημένη καταδίκη για λιποταξία και εξύβριση ανωτέρου του κατηγορουμένου μονίμου στελέχους των ενόπλων δυνάμεων.
162)
1907/2007  
163)
1922/2007 Αναιρέσεως απαράδεκτο. Επιτρεπτή η συμπλήρωση της έκθεσης αναίρεσης με συμπληρωματικό έγγραφο που παρέλειψε να υπογράψει ο αρμόδιος για τη σύνταξή της υπάλληλος.- Απορρίπτεται όμως ως απαράδεκτη η αναίρεση, λόγω αοριστίας των λόγων της.
164)
1930/2007 Αιτιολογίας επάρκεια. Επί παρα-πομπής για κακουργηματική απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακο-λούθηση, το βούλευμα έχει επαρκή αιτιολογία. Απορρίπτεται η αναίρεση
165)
2071/2007 Απαράδεκτη ως αόριστη
166)
2076/2007 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Διαφορετικά η αναίρεση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια απορρίπτεται
167)
2077/2007 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Διαφορετικά η αναίρεση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια απορρίπτεται
168)
2188/2007 Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη. Αόριστος ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία
169)
2204/2007 Για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως πρέπει στη δήλωση της ασκήσεώς της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι αυτής. Πότε είναι ορισμένος ο λόγος περί ελλείψεως αιτιολογίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως, αφού αορίστως προβάλλεται ότι «… δεν αξιολογήθηκαν όλα τα στοιχεία, δεν ανεγνώσθησαν χρήσιμα έγγραφα, η απόφαση δεν είχε πλήρη αιτιολογία και έπασχε από σχετική ακυρότητα διότι δεν εξετάσθηκαν ουσιώδεις μάρτυρες»
170)
2209/2007 Για το παραδεκτό της αναιρέ-σεως, οι αναιρετικοί λόγοι πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Πότε είναι ορισμένοι οι αναιρετικοί λόγοι της ελλείψεως αιτιολογία και της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πότε η αρχή εκκρεμοδικίας. Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση του απόντος εκκαλούντος ως ανυποστήρικτη ύστερα από απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστα-τωμένα αιτιολογημένη και ως προς το παρεμπίπτον αίτημα της αναβολής και ...
171)
2210/2007  
172)
2275/2007 Για το παραδεκτό της δηλώσεως αναιρέσεως η απλή παράθεση του κειμένου της σχετικής διατάξεως που προβλέπει τον λόγο αναιρέσεως, όπως είναι η έλλειψη αιτιολογίας αλλ’ απαιτείται, εφόσον υπάρχει αιτιολογία στην προσβαλλόμενη απόφαση, να προσδιορίζεται ειδικότερα σε τι συνίσταται η πλημμέλεια αυτή. Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως διότι ο λόγος αναιρέσεως κατά τον οποίο η απόφαση δεν έχει «πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία» είναι αόριστος και ανεπίδεκτος δικαστικής εκτιμήσεως. Αίτηση αναιρέσεως με...
173)
2300/2007 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Διαφορετικά η αναίρεση είναι απαράδε-κτη. Απορρίπτει την αναίρεση
174)
2/2002 Η έννοια του ορισμένου των λόγων αναιρέσεως- απαράδεκτο αυτής. Η αναίρεση είναι απαράδεκτη αν δεν περιέχεται σ΄ αυτή ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος από τους αναφερομένους περιοριστικά στο άρθρο 510 ΚΠΔ. Για το ορισμένο του από το άρθρο 510 §1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγου αναίρεσης για έλλειψη της ειδικής αιτιολογίας πρέπει να προσδιορίζεται με την αναίρεση σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή, ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες στην αιτιολογία της απόφασης ή οι αντιφατικές αιτιολογίες της ή ποια αποδ...
175)
19/2001 Το ορισμένο του αναιρετικού λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αποφάσεως. Για το ορισμένο του αναιρετικού λόγου και εντεύθεν για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως δεν αρκεί η απλή επανάληψη των διατάξεων των άρθρων 484 και 510 ΚΠΔ χωρίς προσδιορισμό της νομικής πλημμέλειας. Για το ορισμένο του αναιρετικού λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αποφάσεως πρέπει α) εάν ελλείπει παντελώς αιτιολογία, να προβάλλεται με την αίτηση αναιρέσεως η...


<< Επιστροφή