<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο
1)
270/2018 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Δέχεται αναίρεση για έλλειψη
ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αντιφατική και ασαφής η
αιτιολογία, διότι ενώ αναφέρεται στο σκεπτικό της αποφάσεως ότι τα χρέη
αφορούν σε δικά της εισοδήματα και όχι του συζύγου της, στη συνέχεια
στον πίνακα χρεών που ενσωματώνεται και αποτελεί μέρος τόσο του
σκεπτικού της αποφάσεως, όσο και του διατακτικού της, τα έξι από τα
επτά χρέη αναφέρονται ως χρέη του συζύγου της, χωρίς να διευκρινίζεται
γιατί οφε...
2)
295/2015 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο της κατηγορουμένης, ως εγγυήτριας εταιρίας. Το Δικαστήριο, ως εκ περισσού, απέρριψε αιτιολογημένα αρνητικό της κατηγορίας ισχυρισμό. Τα πρακτικά, τα οποία δεν έχουν προσβληθεί ως πλαστά ούτε έχουν διορθωθεί, αποδεικνύουν ότι έγιναν όλα όσα έχουν καταχωρηθεί σ" αυτά. Όχι απόλυτη ακυρότητα από τη μη καταχώρηση εγγράφων και μη λήψη αυτών υπόψη, τα οποία δεν προκύπτει από τα πρακτικά ότι είχε προσκομίσει η αναιρεσείουσα. Αυτο...
3)
766/2015 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για μη εμπρόθεσμη καταβολή ατομικών ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου στον Ο.Α.Ε.Ε. Αποποινικοποίηση της πράξης με τη διάταξη του άρθρου 30 ν. 4321/2015 μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης και πριν δημοσιευτεί η απόφαση για την αίτηση αναίρεσης. Ο Άρειος Πάγος, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι τυπικά δεκτή, εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως ως ευμενέστερη τη σχετική διάταξη, αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση και κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο.
4)
1266/2015 1266 - Περίληψη Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ανώνυμες εταιρείες. Ποινική ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εκτίθενται η αρχή που προέβη στη βεβαίωση των χρεών, το είδος των χρεών, ο τρόπος πληρωμής τους, το ληξιπρόθεσμο αυτών, δηλ. ο ακριβής χρόνος καταβολής τους, η καθυστέρηση καταβολής τους πέραν του τετραμήνου. Κατ' εξακολούθηση έγκλημα. Δεν πρόκειται, λόγω της μη καταβολής ενός εκάστου χρέ...
5)
363/2013 Μη Καταβολή Χρεών στο Δημόσιο. 1. Νόμιμη η επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος στον κατηγορούμενο και άρα νόμιμη η αναστολή της πενταετούς παραγραφής. 2. Όταν το αποδεικτικό επιδόσεως κλητηρίου θεσπίσματος απωλεσθεί ή δεν υπάρχει στη δικογραφία, γιατί αυτή με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του δικαστηρίου που συγκροτήθηκε, βάσει του υπ' αρ. ν.δ. 120/1966, έχει πολτοποιηθεί, ή αν βεβαιώνεται η απώλεια ή η πολτοποίηση της δικογραφίας και το περιεχόμενο του αποδεικτικού εγγράφου, αποδεικνύεται η επίδ...
6)
399/2013 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Παράβαση άρθρου 34 παρ.1 Ν. 3220/2004, όπως αντικ. με το αρ. 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990 και το 23 Ν. 2523/1997. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο προβαλλόμενος μοναδικός από το άρ. 510 παρ.1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
7)
401/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Πραγματικά περιστατικά. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο από διαχειριστή ΕΠΕ. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Ένσταση παραγραφής καθόσον όταν αυτά βεβαιώθηκαν είχε παραγραφεί η απαίτηση του δημοσίου. Απορρίπτει. Κρίσιμος ο χρόνος βεβαίωσης των χρεών, όχι ο χρόνος γένεσης τους. Δεν συνιστά λόγο απόλ...
8)
439/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο από ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση - Λόγοι: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης Ένσταση παραγραφής καθόσον από το χρόνο γέννησης του χρέους μέχρι την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος είχε παραγραφεί το αδίκημα λόγω παρέλευσης πενταετίας. Απορρίπτει. Κρίσιμος ο χρόνος βεβαίωσης των χρεών, όχι ο χρόνος γένεσης τους. Δεν απαιτείται στο αδίκημα μη καταβο...
9)
463/2013 Μη καταβολή χρεών στο δημόσιο. Έλλειψη αιτιολογίας, καθόσον είναι ελλιπές το σκεπτικό, επί πλέον, υπάρχει αντίφαση μεταξύ σκεπτικού - διατακτικού ως προς το δόλο του κατηγορουμένου, αφού στο σκεπτικό διαλαμβάνεται ότι ενήργησε χωρίς δόλο, ενώ στο διατακτικό διαλαμβάνεται ότι με πρόθεση καθυστέρησε την καταβολή των χρεών. Επί πλέον διαφορετικό ποσό χρέους αναφέρεται ότι δεν κατέβαλε στο σκεπτικό και διαφορετικό στο διατακτικό. Αναιρεί. Παύει οριστικά λόγω παραγραφής.
10)
492/2013 Παράβαση του άρθρου 18 ν. 2523/1997. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας σε σχέση α) με τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από τη διαδικασία β) με την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού περί παραγραφής του αδικήματος. Η παραγραφή του αδικήματος του άρθρου 18 Ν. 2523/1997 προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ 10 Ν. 2523/1997. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
11)
493/2013 Παράβαση του άρθρου 18 ν. 2523/1997. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας σε σχέση: α) με τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από τη διαδικασία, β) με την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού περί παραγραφής του αδικήματος. Η παραγραφή του αδικήματος του άρθρου 18 Ν. 2523/1997 προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ 10 Ν. 2523/1997. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
12)
578/2013 Μη καταβολή χρεών στο δημόσιο. Έλλειψη αιτιολογίας, καθόσον είναι ελλιπές το σκεπτικό, επί πλέον, υπάρχει αντίφαση μεταξύ σκεπτικού ως προς το ύψος των βεβαιωθέντων και μη καταβληθέντων στο Δημόσιο χρεών. Απόλυτη ακυρότητα λόγω έλλειψης ακρόασης του Εισαγγελέα, ως προς την ενοχή ή μη του κατηγορουμένου. Αναιρεί. Παύει οριστικά λόγω παραγραφής για μία μερικότερη πράξη. Παραπέμπει κατά τα λοιπά για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο.
13)
814/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Πραγματικά
περιστατικά. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο από ομόρρυθμο εταίρο Ο.Ε.
Παραβίαση δεδικασμένου (εκκρεμοδικίας). Αβάσιμος ο λόγος γιατί δεν υπάρχει ταυτότητα
πράξεων. Απόλυτη ακυρότητα γιατί δε δόθηκε ο λόγος στον εισαγγελέα να προτείνει επί
ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Αβάσιμος ο
λόγος καθόσον η πρόταση επί της ενοχής ενέχει και πρόταση απόρριψης των παραπάνω
ενστά...
14)
896/2013 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο (άρθρο 25 παρ. 1, 2, 3 ν. 1882/1990, όπως τροπ. με άρθρο 34 παρ.1 ν. 3220/2004). Απορριπτέος ως αβάσιμος ο προβαλλόμενος μοναδικός από το άρ. 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
15)
1389/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Ανώνυμες εταιρίες. Ποινική ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εκτίθενται η αρχή που προέβη στη βεβαίωση των χρεών, το είδος των χρεών, ο τρόπος πληρωμής τους, το ληξιπρόθεσμο αυτών, δηλ. ο ακριβής χρόνος καταβολής τους, η καθυστέρηση καταβολής τους πέραν του τετραμήνου. Διευκρινίζεται η ιδιότητα της...
16)
1052/2012 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. μετά την αντικατάσταση με άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 3230/2004 της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν.1882/1990, δεν υπάρχει πλέον ειδική ρύθμιση ως προς το θέμα της παραγραφής του αδικήματος του άρθρου 25 Ν.1882/1990 και συνεπώς ισχύουν οι κοινές περί του χρόνου τελέσεως και περί του χρόνου έναρξης της παραγραφής των εγκλημάτων διάταξης των άρθρων 111, 112 και 113 του ΠΚ. Με την πάροδο τετραμήνου από τους χρόνους τελέσεως των αδικημάτων, οι οποίοι, προκειμένου για εφάπαξ ...
17)
1054/2012 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. με την αντικατάσταση του άρθρ. 25 παρ. 1 του Ν.1882/90 με το άρθρ. 34 παρ. 1 το Ν. 3220/2004, του οποίου η ισχύς άρχισε από την 1-1-2004 το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, αντιμετωπίζεται πλέον ενιαία ως προς το χρόνο διάπραξης του, ο οποίος είναι ο χρόνος της συμπλήρωσης τεσσάρων (4) μηνών, από τότε που έπρεπε να καταβληθεί το χρέος, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ. Στο κατώτερο ληξιπρόθεσμο ποσό οφειλής,...
18)
1312/2012 Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
19)
1314/2012 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. 25 παρ. 1,2,3 ν. 1882/1990, όπως τροπ. με 34 παρ.1 ν. 3220/2004. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, όσον αφορά την ενοχή, την απόρριψη αιτήματος αναβολής και την απόρριψη ελαφρυντικού άρθρου 84 παρ. 2 β ΠΚ. 2. Βάσιμος λόγος αναίρεσης, για σιγή, χωρίς αιτιολογία, παραδεκτά προβληθέντος αυτοτελούς ισχυρισμού ελαφρυντικών πε...
20)
1606/2012 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Προσδιορίζονται α) η αρχή που προέβη στη βεβαίωση των χρεών, το ύψος των χρεών, ο τρόπος πληρωμής τους και ο ακριβής χρόνος που το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Έλλειψη αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη αιτήματος αναβολής. Αιτιολογημένη η απόρριψη. Έλλειψη ακροάσεως για μη λήψη υπόψη εγγράφου. Ο λόγος αυτός ερείδεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση γιατί...


<< Επιστροφή