<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Τραπεζικό επιτόκιο
1)
2037/2014 Ανέκαθεν ίσχυσαν νομικώς δύο παράλληλες ανεξάρτητες και δια¬κριτές μεταξύ τους ρυθμίσεις, που αναφέρονται η μεν μία στα επιτόκια των τραπεζικών συναλλαγών (τρα¬πεζικά επιτόκια) με αρμόδιο για τη ρύθμιση τον Δι¬οικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (και παλαιότερα τη Νομισματική Επιτροπή), η δε άλλη στα επιτόκια όλων των άλλων, πλην των τραπεζικών, συναλλαγών (εξωτραπεζικά επιτόκια), με αρμόδιο για τη ρύθμιση το Υπουργικό Συμβούλιο. Η εφαρμογή των Π.Υ.Σ. εκτείνεται μόνο στα "εξωτραπεζικά" επιτόκια. Οι ...


<< Επιστροφή