<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Πρόσθετη αμοιβή μισθωτού
1)
21/2015 Επίδομα άρθρου 92 παρ. 5 ν. 3386/2005. Η διαφοροποίηση του ύψους που, ανάλογα με την κατηγορία του υπαλλήλου, μεταξύ αυτών του υπουργείου εσωτερικών και των Περιφερειών δικαιολογείται και δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας, δεδομένης της διαφορετικής φύσεως της μείζονος σημασίας και του ευρύτερου συντονιστικού και κατευθυντήριου χαρακτήρα των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων του Υπουργείου σε σχέση με τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων των Περιφερειών. Η νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 92 παρ. 5 ν...
2)
1243/2014 Διαζευκτική ή επικουρική εναγωγή, έννοια και οριοθέτηση. Αγωγή για πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις, πρωτοδίκως δεκτή εν μέρει και στο Εφετείο απορριφθείσα ως απαράδεκτη α) λόγω επικουρικής εναγωγής της 2ης εναγομένης, περαιτέρω εργοδότη από δανεισμό εργασίας και β) αόριστη κατά τα λοιπά ως προς την 1η εναγομένη, κυρίως εργοδότη. Παραβίαση άρθρου 559 αρ. 14 ΚΠολΔ. Αναιρεί.


<< Επιστροφή