<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Μισθολογικά κλιμάκια
1)
1241/2014 Με τις διατάξεις του ΚΚΠ/ΔΕΗ και της από 5-10-1989 ΕΣΣΕ του προσωπικού της ΔΕΗ καθιερώθηκε υποχρέωση της Επιχείρησης να προσμετρά για τη μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων της, οι οποίοι ανήκουν στο τακτικό προσωπικό, τον προ της εντάξεώς τους πραγματικό χρόνο υπηρεσίας τους στην επιχείρησή της, με οποιαδήποτε μορφή συμβάσεως εργασίας και εάν διανύθηκε ο χρόνος αυτός, εφ΄ όσον δεν έχει προσμετρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, οπότε αποκλείεται η εκ νέου προσμέτρηση, χωρίς να τίθεται καμία άλλη προϋπ...


<< Επιστροφή