<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Δημαρχιακή επιτροπή
1)
919/2014 Κατά τα άρθρα 103 παρ. 2 εδ. στ και παρ. 3 εδ α, 86 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 περί "Κυρώσεως Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", που ίσχυε κατά το χρόνο ασκήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως (25 παρ. 2 Εισ. Ν, Κ.Πολ.Δ.) για την άσκηση αναίρεσης από το Δήμο, πρέπει να προσκομίζεται άδεια της Νομαρχιακής Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου και του που πρέπει να προσκομίζεται κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως και μπορεί να ληφθεί και μετά την άσκησή της, ως εγκριτική. Κατά το άρ...
2)
2110/2014 Αμοιβή δικηγόρου έναντι ΟΤΑ, από αναγκαστική απαλλοτρίωση. Για την παροχή πληρεξουσιότητας αρκεί η απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής. Αβάσιμοι αναιρετικοί λόγοι για κακή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και ελλιπή αιτιολογία. Απαράδεκτοι αναιρετικοί λόγοι που συνδέονται με τη συμμόρφωση του δικαστηρίου της παραπομπής στην αναιρετική απόφαση ή που ερείδονται σε ισχυρισμούς που δεν προτάθηκαν στο δικαστήριο της ουσίας. Απορρίπτει την αίτηση.


<< Επιστροφή