<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
1)
624/2014 Ο περιορισμός του άρθρου 560 ΚΠολΔ, που αποβλέπει στην ταχύτερη επίλυση των υπαγόμενων στα Ειρηνοδικεία διαφορών, που κατ’ αρχήν είναι ήσσονος σημασίας, χάριν εξυπηρετήσεως του γενικού συμφέροντος, δεν αντίκειται στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.).


<< Επιστροφή