<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ειδική παροχή
1)
356/2014 Ο δεύτερος λόγος αβάσιμος, ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋποθέσεως. Αναστέλλει κατ΄ άρθρο 249 ΚΠολΔ για πρώτο λόγο, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως από την Πλήρη Ολ.ΑΠ επί ετέρας δίκης, για τη νομιμότητα ή μη της κατ’ εφαρμογή της αρχής της ισονομίας επέκταση της χορήγησης της ειδικής παροχής του άρθρου 14 ν.3016/2002 (των 176 ευρώ), αδιακρίτως.
2)
357/2014 Ο πρώτος λόγος για παθητική νομιμοποίηση, απαράδεκτος κατ’ άρθρο 560 αρ. 1 ΚΠολΔ. Ο δεύτερος λόγος αβάσιμος, διότι δεν τίθεται ζήτημα ισονομίας για τους μη αμειβόμενους με το ενιαίο μισθολόγιο της δημόσιας διοίκησης, όπως οι ενάγοντες κατά το χρόνο που μετείχαν στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Ο τέταρτος λόγος αβάσιμος ως αλυσιτελής, διότι κατά το χρόνο της συμμετοχής στο πρόγραμμα η αγωγή απορρίφθηκε ως μη νόμιμη και όχι ως παραγραμμένη. Αναστέλλει κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ για τρίτο λό...
3)
431/2014 Απορρίπτει αίτημα ανάκλησης αποφάσεως για αναστολή εκτελέσεως κατ' άρθρο 565 παρ.2 ΚΠολΔ. Αναστέλλει κατ' άρθρο 249 ΚΠολΔ, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως από την Πλήρη ΟλΑΠ επί ετέρας δίκης, για τη νομιμότητα ή μη της κατ' εφαρμογή της αρχής της ισονομίας επέκταση της χορήγησης της ειδικής παροχής του άρθρου 14 ν. 3016/2002 (των 176 ευρώ), αδιακρίτως.
4)
1268/2014 Ειδική παροχή άρθρου 14 του ν. 3016/2002 (176 ευρώ). Αναιρεσείουσα: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, απούσα. Δεν προκύπτει ποιος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση. Κηρύσσεται απαράδεκτη η διεξαχθείσα συζήτηση.
5)
1269/2014 Ειδική παροχή άρθρου 14 του ν. 3016/2002 (176 ευρώ). Αναιρεσείουσα: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, απούσα. Δεν προκύπτει ποιος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση. Κηρύσσεται απαράδεκτη η διεξαχθείσα συζήτηση.


<< Επιστροφή