<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αναβολή συζήτησης
1)
82/2015 Αναψηλάφηση κατά το άρθρο 544 αρ. 6 του ΚΠολΔ, και ειδικότερα επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίχθηκε σε πλαστά έγγραφα των οποίων, η πλαστότητα αναγνωρίστηκε με απόφαση επί σχετικής κύριας αγωγής. Προϋποθέσεις. Προθεσμία κατ’ άρθρα , 545 παρ. 5 ΚΠολΔ. Αναιρετικός λόγος από τον αρ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Πότε δημιουργείται. Κρίση για ανεπαρκείς αιτιολογίες της απόφασης του Εφετείου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση αναψηλαφήσεως κατ’ άρθρον 554 αρ. 6 ΚΠολΔ (Αναιρεί Εφ. Λαρ. 265/2013).
2)
355/2014 Αναστέλλει κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως από την Πλήρη Ολ.ΑΠ για τη νομιμότητα ή μη της κατ’ εφαρμογή της αρχής της ισονομίας επέκταση της χορήγησης της ειδικής παροχής του άρθρου 14 ν. 3016/2002 (των 176 ευρώ), αδιακρίτως.
3)
726/2014 Ένδικο μέσο αναιρέσεως. Ερημοδικία διαδίκου που έχει κληθεί από επισπεύδοντα. Συζήτηση σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες. Αναβολή από το πινάκιο. Ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων και στη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 8, 11 γ’ και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. Πότε ιδρύονται. [Επικυρώνει ΕφΘεσσ 1908/2009].


<< Επιστροφή