<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Εκκαθάριση εταιρίας
1)
288/2014 Επί εκκαθάρισης ομόρρυθμης εταιρίας, εφόσον οι εκκαθαριστές εταίροι συμφωνούν, μπορούν να αποκλίνουν ως προς τον τρόπο εκκαθάρισης ενόψει του ενδοτικού χαρακτήρα των διατάξεων των άρθρων 774 επ. ΑΚ, μπορούν δηλαδή οι εκκαθαριστές εταίροι, εφόσον συμφωνούν, να αποσπάσουν λ.χ. την εταιρική περιουσία από το νομικό πρόσωπο και την αποδώσουν στους εαυτούς τους, διανέμοντάς την με όποιο τρόπο επιθυμούν, είτε παραμένοντας συγκύριοι όλοι, είτε μεταβιβάζοντάς την σε κάποιον από αυτούς ή τρίτο που θα αναλ...
2)
2196/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης και θέση αυτής σε ασφαλιστική εκκαθάριση. Οι αξιώσεις του προσωπικού της από τις συμβάσεις εργασίας έχουν γενικό προνόμιο κατά την ικανοποίησή τους, αλλά καταλαμβάνονται από την αναστολή των ατομικών διώξεων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ασφαλιστική εκκαθάριση. Αβάσιμοι οι αναιρετικοί λόγοι για κακή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.δ. 400/1970 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και του ν. 3588/2007 για τον πτωχευτικό κώδικα και για π...


<< Επιστροφή