<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
1)
184/2014 Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παγίων αναγκών σε δημοτική επιχείρηση. Αδιάφορη η μεσολάβηση χρονικού διαστήματος μείζονος των τριών μηνών μεταξύ δύο ανανεώσεων. Σύμβαση που έληξε την 4-1-2004 και ανανεώθηκε με τους ίδιους όρους την 25-5-2004 λογίζεται ενεργής την 19-7-2004, ημέρα έναρξης της ισχύος του άρθρου 11 π.δ. 164/2004. Αναιρεί για κακή εφαρμογή της διάταξης, κρατεί την υπόθεση και απορρίπτει την έφεση κατ ουσία.
2)
265/2014 Η αγωγή, προς τους αναιρεσείοντες που προσλήφθηκαν μετά την ισχύ των παραγράφων 7 και 8 του άρθ. 103 του Συντάγματος, που ισχύουν από 18-4-2001, δεν είναι νόμιμη. Και ως προς τους λοιπούς δεν είναι νόμιμη, αφού, κατά τα εκτιθέμενα σ' αυτήν, μεταξύ των επί μέρους συμβάσεων μεσολαβούσαν μεγάλα χρονικά διαστήματα, υπερβαίνοντα τους τρεις μήνες, χωρίς να γίνεται επίκληση ότι, κατά το ενδιάμεσο αυτό χρονικό διάστημα ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, αυτοί συνέχιζαν να παρέχουν την εργασία τους, έστω κα...
3)
1270/2014 Αλλεπάλληλες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ. Δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 17 του ν. 2839/2000. Σε κάθε περίπτωση, η περιγραφή των εργασιών που εκτελούσε έκαστος ενάγων και οι μεγάλες διακοπές μεταξύ των χρονικών περιόδων της απασχόλησης του καθενός, όπως αναφέρονται στην αγωγή, δεν θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο νομικό χαρακτηρισμό των σχέσεων εργασίας ως συναφθεισών για την εξυπηρέτηση παγίων και διαρκ...


<< Επιστροφή