<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Επίδομα εορτών
1)
525/2018 Για την πληρότητα της αγωγής, με την οποία ζητείται η καταβολή επιδομάτων εορτών, προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες και νύκτα, αρκεί ν' αναφέρονται στο αγωγικό δικόγραφο, εκτός από την εργασιακή σχέση και τους όρους αυτής, η παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές, αργίες και νύκτα, ο αριθμός αυτών και το χρονικό διάστημα, στο οποίο αναφέρονται, χωρίς να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός τους με ακριβείς ημερομηνίες, αφού οι μεν Κυριακές προκύπτουν από το ημερολόγιο, οι δε αργίες καθορ...
2)
519/2015 Συμβάσεις εργασίας σχολικών φυλάκων στο πλαίσιο προγράμματος για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων τη συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Εθνικής Παιδείας, Δημόσια Τάξης, του ΟΑΕΔ, της Κεντρικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) οι οποίοι θα συμβληθούν με προγραμματική σύμβαση στα πλαίσια της υπ’ αριθμ 34100/1999 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κρίση ότι μόνος ερ...
3)
520/2015 Αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες και κατά τη νύκτα. Στοιχεία αγωγής κατά το άρθρο 216 παρ 1 ΚΠολΔ. Αρκεί να αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής, εκτός από την εργασιακή σχέση και τους όρους αυτής, η παροχή εργασίας και τις Κυριακές ή αργίες, ο αριθμός αυτών και το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται, χωρίς να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός τους με ακριβείς χρονολογίες, αφού οι ημέρες αυτές(δηλαδή οι Κυριακές ή αργίες) προκύπτουν από το ημερολόγιο. Επίσης, για την νυκτερι...
4)
594/2015 Αναίρεση κατ' αποφάσεως Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου που αποφαίνεται επί εφέσεως κατ' αποφάσεως Ειρηνοδικείου. Απαράδεκτοι λόγοι από τους αριθμούς 8, 11 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Ο από τον αριθμό 1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ λόγος δεν προτείνεται επί παραβιάσεως δικονομικών διατάξεων. Παραβίαση του αριθμού 3 του άρθρου 560 ΚΠολΔ , όταν τα πολιτικά δικαστήρια επιληφθούν διαφοράς που έχει υπαχθεί στη διαιτησία. (Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατά της 44/2013 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσπρ...
5)
182/2014 Δημόσιο, διετής παραγραφή αξιώσεων για μισθούς. Η υποχρέωση αυτεπάγγελτης διάγνωσης από το δικαστήριο της ουσίας, εφ΄ όσον τα σχετικά περιστατικά τίθενται ενώπιον αυτού, δεν ανάγεται στη δημόσια τάξη. Απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης, αν ο σχετικός ισχυρισμός δεν είχε προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας. Κατά τη μειοψηφούσα γνώμη, το απαράδεκτο κάμπτεται, διότι η παραβίαση των περί παραγραφής διατάξεων προκύπτει από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης.
6)
183/2014 Δημόσιο, διετής παραγραφή αξιώσεων για μισθούς. Η υποχρέωση αυτεπάγγελτης διάγνωσης από το δικαστήριο της ουσίας, εφ όσον τα σχετικά περιστατικά τίθενται ενώπιον αυτού, δεν ανάγεται στη δημόσια τάξη. Απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης, αν ο σχετικός ισχυρισμός δεν είχε προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας. Κατά τη μειοψηφούσα γνώμη, το απαράδεκτο κάμπτεται, διότι η παραβίαση των περί παραγραφής διατάξεων προκύπτει από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης.
7)
1335/2014 Απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου για την κάλυψη παγίων αναγκών σε ΝΠΔΔ, οι οποίοι, κατόπιν, κατατάχθηκαν σε οργανικές θέσεις με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι συμβάσεις έργου, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό, είχαν ως αντικείμενο την παροχή εξαρτημένης εργασίας. Δικαιούνται δώρα εορτών και επίδομα αδείας για το χρονικό διάστημα πριν από την κατάταξή τους. Απορρίπτει την αίτηση.
8)
1336/2014 Απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου για την κάλυψη παγίων αναγκών σε ΝΠΔΔ, οι οποίοι, κατόπιν, κατατάχθηκαν σε οργανικές θέσεις με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι συμβάσεις έργου, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό, είχαν ως αντικείμενο την παροχή εξαρτημένης εργασίας. Δικαιούνται δώρα εορτών και επίδομα αδείας για το χρονικό διάστημα πριν από την κατάταξή τους. Απορρίπτει την αίτηση.


<< Επιστροφή