<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αμέλεια
1)
776/2015 α) (εσφαλμένη απόρριψη αιτήματος κατ/νου εκκαλούντος για αναβολή της δίκης) - Αναιρεί . β) (ανθρωποκτονία από αμέλεια – ιατρική ευθύνη- απόρριψη αναίρεσης ιατρού για παραβίαση αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠοινΔ). γ) ( ανυποστήρικτη αίτηση αναίρεσης – Απόρριψη). δ) (πλαστογραφία με χρήση- απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατηγορουμένου για παραβίαση αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Α, Β και Δ ΚΠοινΔ) ε) (απόρριψη αναίρεσης για το ότι εσφαλμένα απορρίφθηκε αίτημα αναβολής κατ/νου- άρθρ. 510 551 στοιχ. Δ ...
2)
296/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στοιχεία του εγκλήματος. Για να υπάρξει έγκλημα που τελέστηκε με παράλειψη, πρέπει η εξωτερική αμέλεια του δράστη να μην συνίσταται σε θετική ενέργεια, αλλά μόνο σε παράλειψη (ή παραλείψεις) και η παράλειψη αυτή να αποτελεί στη συγκεκριμένη περίπτωση το σύνολο της συμπεριφοράς του δράστη που προηγήθηκε του αποτελέσματος. Στην περίπτωση τέτοιου εγκλήματος, πρέπει για την πληρότητα της αιτιολογίας, να αναφέρεται στην απόφαση η συνδρομή ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης του δ...
3)
612/2010 Αναίρεση κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου που κατεδίκασε τον ήδη αναιρεσείοντα για ανθρωποκτονία από μη συνειδητή αμέλεια σε οδικό τροχαίο ατύχημα. Γίνεται δεκτή κατ' ουσία η αίτηση αναιρέσεως για τους βάσιμους από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγους για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας λόγω αντιφατικών παραδοχών ως προς την υπαιτιότητα του κατηγορουμένου και για έλλειψη νομίμου βάσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως συνεπεία αντιφάσεων μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού ως ...
4)
1141/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (ενσυνείδητη) παρ' ιατρών. Στοιχεία της πράξης αυτής. Συνεκδίκαση αιτήσεων αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, έλλειψη νόμιμης βάσης και για απόλυτη ακυρότητα. Επάρκεια ταυτότητας εγγράφων που αναγνώσθηκαν. Πότε δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα από την παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος. Δήλωση παράστασης πολιτικώς εναγουσών για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη αντί για ψυχική οδύνη, από το θάνατο συζύγο...
5)
1222/2010 Έκθεση. Έννοια αμέλειας. Αμέλεια χωρίς συνείδηση υπάρχει όταν ο δράστης δεν προβλέπει το εγκληματικό αποτέλεσμα ενώ θα μπορούσε να το προβλέψει και να το αποφύγει αν κατέβαλε την επιβαλλόμενη από το νόμο προσοχή, ενώ συνειδητή αμέλεια υπάρχει όταν ο δράστης προβλέπει ότι από τη συμπεριφορά του μπορεί να προέλθει το εγκληματικό αποτέλεσμα αλλά το αποκρούει και ενεργεί γιατί πιστεύει ότι δεν θα επέλθει στη συγκεκριμένη περίπτωση της παρ.2 της εκθέσεως απαιτείται δόλος έστω και ενδεχόμενος για το β...
6)
1846/2010 Εμπρησμός από αμέλεια. Στοιχεία που συνθέτουν την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος αυτού. Υπάρχει δε τέτοια όταν ο δράστης δεν καταβάλλει την κατ' αντικειμενική κρίση απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή. Όταν αυτός έχει τη δυνατότητα, λόγω της υπηρεσίας ή του επαγγέλματός του, να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσμα. Απαιτείται να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της ενέργειας ή παραλείψεως του δράστη και του επελθόντος αποτελέσματος, ενώ, από την προξενηθείσα π...
7)
757/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια (άρθρο 314 παρ. 1 εδαφ. ΠΚ). Προσδιορισμός του είδους της αμέλειας (ενσυνείδητης και μη συνειδητής) με σαφήνεια. Αναίρεση απόφασης λόγω ασάφειας και αντίφασης κατά τον προσδιορισμό της αμέλειας (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ) και έλλειψης ειδικής αιτιολογίας ( άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ του ΚΠΔ) και παραπομπή στο Δικαστήριο που την εξέδωσε.
8)
764/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης του άρθρου 28 ΠΚ, διότι υπάρχει ασάφεια ως προς το είδος της αμέλειας που δέχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση.
9)
913/2009 Υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακών στοιχείων εξ αμελείας κατ’ εξακολούθηση από δικαστικό λειτουργό. Δεν εξειδικεύεται ούτε στο σκεπτικό ούτε στο διατακτικό ποιο είδος αμέλειας συνέτρεξε (ενσυνείδητη ή χωρίς συνείδηση). Καθίσταται έτσι ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο. Αναιρεί και παραπέμπει προς νέα εκδίκαση στο ίδιο Δικαστήριο. Δυνατή η συγκρότησή του από άλλους δικαστές.
10)
1082/2009 Σκοπούμενη θανατηφόρος σωματική βλάβη. Έγκλημα εκ του αποτελέσματος. Ηθική αυτουργία. Επί εγκλήματος εκ του αποτελέσματος ο ηθικός αυτουργός ευθύνεται για το βαρύτερο αποτέλεσμα όταν συντρέχει και σε αυτόν αμέλεια ως προς το αποτέλεσμα αυτό. Απορρίπτει αίτηση.
11)
1159/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (έλλειψη νόμιμης βάσης) και εσφαλμένης εφαρμογής των οικείων ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Ορθά δέχθηκε τη μορφή της μη συνειδητής αμέλειας. Απορρίπτει την αναίρεση.
12)
1200/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια ( αυτοκινητικό ατύχημα - σύγκρουση). Δεν καθορίζεται το είδος της αμέλειας του κατηγορουμένου (ενσυνείδητη ή χωρίς συνείδηση). Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα συζήτηση.
13)
1315/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σωματική βλάβη από αμέλεια. Προϋποθέτει εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 και 28 ΠΚ, αναφορικά με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές αμελή συμπεριφορά. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης.
14)
1408/2009 Έκθεση. Έννοια. Όταν επήλθε θάνατος έγκλημα εκ του αποτελέσματος. Για την ολοκλήρωση της εκθέσεως απαιτείται η αλληλουχία τριών σταδίων α) τραυματισμός άλλου από πρόθεση ή αμέλεια, β) έκθεση από πρόθεση, γ) επέλευση του θανάτου από αμέλεια. Αμέλεια χωρίς συνείδηση και συνειδητή. Σύμβαση περί Διεθνών Κανονισμών προς αποφυγή συγκρούσεων εν θαλάσση. Έννοια πλοίου. Απορρίπτει την αίτηση.
15)
1728/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Έννοια αμέλειας. Όταν η αμέλεια δεν συνίσταται σε ορισμένη παράλειψη αλλά σε σύνολο συμπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσματος τότε, για τη θεμελίωση του εγκλήματος από αμέλεια, ως εγκλήματος που τελείται με παράλειψη, απαιτείται η συνδρομή και των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ. Αναγκαία προϋπόθεση η ύπαρξη ιδιαίτερης ειδικής και όχι γενικής υποχρέωσης του υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει στην παρεμπόδιση του αποτελέσματος. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να πηγάζει από ρητή ...
16)
84/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια τελουμένη με παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Κατά το άρθρο 15 του ΠΚ πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του κατηγορουμένου να ενεργήσει, που πηγάζει από ρητή διάταξη νόμου ή από σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων κ.λ.π. Τα στοιχεία αυτά και η μνεία των νομικών διατάξεων που επιβάλλουν στον κατηγορούμενο ορισμένη ενέργεια από την παράλειψη της οποίας επήλθε το αποτέλεσμα, πρέπει να διαλαμβάνονται στο κλητήριο θέσπισμα και δεν αρκεί η αναφορά μόνο του άρθρου 15 του Π...
17)
95/2008 Επανεξέταση μη εξετασθέντος λόγου αναιρέσεως από προφανή παραδρομή. Σωματική βλάβη από αμέλεια. Είδη αμέλειας. Μη συνειδητή και ενσυνείδητη. Η προσβαλλομένη απόφαση με σαφήνεια περιέχει πραγματικά περιστατικά που προσδίδουν την μορφή της μη συνειδητής αμέλειας. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νομίμου βάσεως.
18)
128/2008 Στοιχεία αμέλειας. Επί συμπτώσεως αμελείας πολλών, καθένας ευθύνεται για τη δική του αμέλεια, η οποία κρίνεται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από την αμέλεια των άλλων. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντα και κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από αμέλεια (μη συνειδητή). Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
19)
212/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, μη υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 15 του Π.Κ.
20)
221/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Μη υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 15 του ΠΚ. Αναιρεί και παραπέμπει.
21)
543/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναιρείται κατά το ένα μέρος (ως προς την ποινή) η απόφαση, λόγω ασαφείας και αντιφάσεως ως προς το είδος της αμέλειας, το οποίο ασκεί επιρροή στη βαρύτητα της πράξεως και συνακόλουθα στην επιμέτρηση της ποινής κατ’ άρθρο 79 του ΠΚ. Αναιρεί και παραπέμπει.
22)
1202/2008 Παράβαση άρθρου 58α΄ εδ.α’ Ν. 2190/1920. Τιμωρείται μόνο αν τελεσθεί από δόλο. Εσφαλμένη ερμηνεία η εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση που κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα για τέλεση από αμέλεια της παράβασης του άρθρου 58 α΄ εδ. α΄ Ν. 2190/1920 για εσφαλμένη ερμηνεία της και κηρύσσεται αυτός αθώος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 518 ΚΠΔ.
23)
1220/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια γιατρού παθολόγου λοιμωξιολόγου (έμφραγμα μυοκαρδίου). Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας - νόμιμης βάσης. Αιτιολόγηση συνδρομής στοιχείων του άρθρου 15 ΠΚ. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση γιατρού. Αιτιολόγηση ως προς το είδος αμέλειας συνειδητής και ασυνείδητης. Απορρίπτει αναίρεση.
24)
2627/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Απαιτούμενα για τη θεμελίωση του εγκλήματος αυτού. Εγκλήματα δια παραλείψεως τελούμενα. Ύπαρξη νομικής υποχρεώσεως. Πηγάζει η υποχρέωση αυτή από ρητή διάταξη νόμου και από σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων που συνδέονται με ορισμένη έννομη σχέση του υποχρέου ή από σύμβαση ή από ορισμένη συμπεριφορά του υπαιτίου από την οποία δημιουργήθηκε ο κίνδυνος επελεύσεως του εγκληματικού αποτελέσματος. Πρέπει να αιτιολογείται στην απόφαση η συνδρομή αυτής της υποχρεώσεως και να προσδι...
25)
1920/2007 Αιτιολογίας ανεπάρκεια. Αναι-ρείται η απόφαση, λόγω ελλιπούς αιτιολογίας σε σχέση με την αμέλεια του κατηγορουμένου, από παράλειψη του οποίου ως ναυαγοσώστη, επήλθε από πνιγμό σε κολυμβητήριο, ο θάνατος του παθόντος
26)
2024/2007 Στοιχεία αμέλειας. Όταν η α-μέλεια δεν συνίσταται σε ορισμένη παράλειψη, αλλά σε σύνολο συμπε-ριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσματος, τότε για τη θεμελίωση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ως εγκλήματος που τελείται με παράλειψη, απαιτείται και η συνδρομή των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει στην αιτιολογία της καταδι-καστικής απόφασης να αναφέρεται η συνδρομή αυτής της υποχρέωσης και να προσδιορίζεται ο επιτακτικός κανόνας από τον οποίο πηγάζει. Επί συμπτώ...


<< Επιστροφή