<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Υπερωριακή απασχόληση
1)
288/2018 Η εργασία των εργαζομένων με πενθήμερη εργασία την
εβδομάδα (όπως και των οικοδομών) πέραν των οκτώ ωρών τα
Σάββατα και Κυριακές αποτελεί υπερωρία. Αδίκαστη αίτηση
για καταβολή αποδοχών κατά το διάστημα της ασθενείας του
κατά τις διατάξεις των άρθρων 657-658 ΑΚ. Αναιρεί.
Παραπέμπει.
2)
180/2015 Χρονικά όρια εργασίας. Η οφειλόμενη αποζημίωση και οι προσαυξήσεις για νόμιμες και κατ' εξαίρεση υπερωρίες μπορούν να συμψηφισθούν εν όλω ή εν μέρει με την καταβολή αποδοχών για ημέρες, κατά τις οποίες ο εργαζόμενος, με κοινή συμφωνία, δεν εργάσθηκε, αλλά έλαβε πρόσθετες, επί πλέον των δικαιούμενων, ημέρες αναπαύσεως (ρεπό). Αναιρεί για εκ πλαγίου παράβαση, διότι το δικαστήριο της ουσίας αρκέσθηκε στο ότι ο εργαζόμενος δούλευε υπερωριακά τη μια εβδομάδα και είχε ρεπό την επόμενη, εναλλάξ, και κα...
3)
639/2015 Απαγορεύεται ο συμψηφισμός των αποζημιώσεων και προσαυξήσεων που δικαιούται ο εργαζόμενος για νόμιμες ή παράνομες υπερωρίες με τις καταβαλλόμενες, τυχόν υπέρτερες των νομίμων αποδοχές. Επίσης δε χωρεί συμψηφισμός της επιπλέον ημερήσιας με τις ολιγότερες ώρες εργασίας άλλης ημέρας, εντός της αυτής ή της άλλης εβδομάδος. Αντιθέτως, θεωρείται έγκυρη η συμφωνία ότι θα προκαταβάλλεται στον εργαζόμενο ορισμένο χρηματικό ποσό, επιπλέον του μισθού του, προς εξόφληση των αξιώσεών του για συγκεκριμένη ,...
4)
1245/2014 Κοινοπραξία που ενεργεί ως εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη εταιρία. Παθητική νομιμοποίηση των μελών της για εργατικές αξιώσεις. Αναιρεί για μη λήψη υπ΄ όψη δικαστικής ομολογίας του ενάγοντος ως προς τον πραγματικό αριθμό των ημερών εργασίας, κατά τις οποίες απασχολήθηκε εντός του ενδίκου χρονικού διαστήματος, εκ της οποίας μπορούσε να επηρεασθεί η ουσιαστική κρίση ως προς την αξίωση πρόσθετης αμοιβής για επί πλέον της νομίμου εβδομαδιαία εργασία, για υπερεργασία, ιδιόρρυθμη και παράνομη υπερωρία και ...
5)
1246/2014  
6)
2108/2013 Υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση. Παραβίαση των διατάξεων που προβλέπουν σχετικώς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση αφ' ενός εκ πλαγίου, με εν μέρει ελλιπή και αντιφατική αιτιολογία και αφ' ετέρου ευθέως, διότι αν και δέχθηκε απασχόληση τουλάχιστον 48 ωρών, παράλειψε να επιδικάσει οποιαδήποτε προσαύξηση. Αναιρεί και παραπέμπει.
7)
2109/2013 Αμοιβή και αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση. Οι περί μερικής καταβολής των αιτουμένων ποσών ισχυρισμός δεν αποτελεί στοιχείο της αγωγής, αλλά ένσταση του εναγομένου. Η μακροχρόνια αδράνεια του μισθωτού να προβάλει τις απαιτήσεις του, η εξ αυτής διόγκωσή τους και η δια της όψιμης προβολής τους περιαγωγή του εργοδότη σε οικονομική διακινδύνευση δεν αποτελούν περιστατικά που μπορούν να υπαχθούν στην ΑΚ 281, ακόμη και αν συνδυασθούν με το γεγονός ότι κατά τη συνταξιοδότηση του μισθωτού ο εργοδότ...


<< Επιστροφή