<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Σύμβαση μαθητείας
1)
865/2014 Γνήσια σύμβαση μαθητείας, με επιδότηση ΟΑΕΔ. Μη εφαρμογή διατάξεων εργατικού δικαίου. Προσωρινή διαταγή για παράταση της απασχόλησης μετά τη λήξη της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, οι οφειλόμενες αποδοχές δεν μπορεί να είναι υπέρτερες εκείνων, που καταβάλλονταν κατά τη διάρκεια της σύμβασης μαθητείας. Αναιρεί, κρατεί την υπόθεση και απορρίπτει την έφεση.
2)
2228/2014 Σύμβαση μαθητείας ως σύμβαση ορισμένου χρόνου. Αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, ενώ διαρκεί η καταχρηστική προθεσμία ασκήσεως εφέσεως και δεν μπορεί να συναχθεί εγκύρως ούτε σιωπηρή παραίτηση από το σχετικό δικαίωμα. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
3)
2100/2013 Σύμβαση μαθητείας είναι η σύμβαση κατά την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον άλλο τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις, για την άσκηση από τον τελευταίο ορισμένου επαγγέλματος ή ορισμένης τέχνης. Ειδικότερες μορφές της σύμβασης μαθητείας είναι η γνήσια σύμβαση μαθητείας και η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου. Επί σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου εφαρμόζονται τόσο οι γενικές, όσο και οι ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.


<< Επιστροφή