<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αναβολή συζήτησης
1)
696/2018 Μετ' αναβολή. Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως του
αναιρεσείοντος, παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Επίδοση σε σύνοικο. Καταδικάζει
τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
2)
284/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία (νόθευση) εγγράφου
(επιταγής) από κοινού με χρήση. Στοιχεία εγκλήματος. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος
αναβολής για κρείσσονες. Στοιχεία κλητηρίου θεσπίσματος. Επί πράξεως κατά συναυτουργία, δεν είναι απαραίτητο στο επιδιδόμενο στον ένα κατηγορούμενο να αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο του συναυτουργού. Πώς προτείνεται η σχετική ακυρότητα. Απόρριψη αιτήσεως.
3)
164/2012 Έκδοση εκζητουμένου. Αναβάλλει προκειμένου να προσκομισθούν συμπληρωματικά στοιχεία εντός 40 ημερών από τη δημοσίευση στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
4)
225/2012 Αναβάλλει την εκδίκαση της προκειμένης υποθέσεως σε άλλη δικάσιμο που θα ορίσει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προκειμένου αυτή να δικασθεί από σύνθεση, στην οποία δεν θα συμμετάσχει η κωλυομένη Αρεοπαγίτης.
5)
313/2010 Καταδικαστική απόφαση ερήμην του εκκαλούντος. Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, διότι η εκδίκαση της εφέσεως στις 21/5/09 έγινε από το Β΄ Τριμελές …, αντί του κανονικού Α΄ Τριμελούς στο οποίο είχε αναβληθεί.
6)
401/2010 Αναβάλλει προκειμένου να δικασθεί από σύνθεση στην οποία δεν θα συμμετέχει ο κωλυόμενος αρεοπαγίτης.
7)
1149/2010 Δέχεται αναβολή συζήτησης αίτησης αναίρεσης λόγω αποχής του δικηγόρου του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης. Παραδοχή σχετικού αιτήματος αναιρεσείοντος και αναβολή συζήτησης με ορισμό της νέας δικασίμου από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.
8)
252/2009 Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης. Αναβάλλει κατ’ άρθρο 349 ΚΠΔ την απόφασή του, προκειμένου η υπόθεση να δικασθεί από άλλη σύνθεση στην οποία δε θα συμμετέχει ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, γιατί η σύζυγός του συμμετέσχε, ως εφέτης στη σύνθεση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.
9)
378/2009 1) Απορρίπτει για 2ο αναιρεσείοντα λόγω παραίτησης. 2) Αναβάλλει για 1ο αναιρεσείοντα λόγω σημαντικού αιτίου, που συνιστά το κατά τη διάσκεψη του Συμβουλίου ανακαλυφθέν κώλυμα - συνδρομή λόγου εξαιρέσεως μέλους του, κατά τα άρθρα 14 παρ. 1 και 15 ΚΠΔ, για το λόγο ότι στη σύνθεση της πρωτοβάθμιας δίκης μετέσχε, ως προεδρεύουσα εφέτης, η αδερφή της συζύγου του μέλους του Αρεοπαγίτη, που είναι συγγενής εξ αγχιστείας αυτού, δευτέρου βαθμού, κατά τα άρθρα 1463, 1464 ΑΚ.
10)
625/2009 Αναβάλλει προκειμένου να μην συμμετέχει στην σύνθεση ο κ. Μάμαλης.
11)
951/2009 Συμμετοχή μέλους Αρείου Πάγου σε συζήτηση υπόθεσης στην οποία συμμετέσχε στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο. Αναβολή συζήτησης της υπόθεσης σε άλλη δικάσιμο στην οποία δεν θα συμμετέχει ο κωλυόμενος για τον παραπάνω λόγο Αρεοπαγίτης.
12)
1254/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αναβάλλει κατ' άρθρο 349 ΚΠΔ, την απόφασή του, λόγω συμμετοχής του μέλους του Δικαστηρίου αυτού, Αρεοπαγίτη, Κωνσταντίνου Φράγκου, στη σύνθεση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, προκειμένου η υπόθεση να δικαστεί από άλλη σύνθεση, χωρίς τη συμμετοχή του.
13)
1782/2009 Αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης σε δικάσιμο που θα ορίσει ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου προκειμένου να μη συμμετέχει στη σύνθεση ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.
14)
2033/2009 Αναβάλλεται η συζήτηση της αναιρέσεως για να υποβληθεί σχετική Εισαγγελική πρόταση περί του απαραδέκτου ή μη αυτής και ειδοποιηθεί σχετικά ο αντίκλητος δικηγόρος του αναιρεσείοντος κατ' άρθρο 476§1 εδ. 2 ΚΠΔ, σε εκτέλεση της προηγούμενης 991/2009 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, του Αρείου Πάγου.
15)
2433/2009 Βούλευμα. Η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας της προσκομίσεως πληρεξουσίου συνεπάγεται την απόρριψη του ενδίκου μέσου ως απαράδεκτου, πρέπει όμως να ερευνηθεί εάν ο ασκών το ένδικο μέσο ή ο αντίκλητος του ειδοποιήθηκαν προ 24 ωρών, άλλως διατάσσεται, η αναβολή της συζητήσεως για την ειδοποίηση τους. Αναβάλλει τη συζήτηση της υποθέσεως, ως προς τον πρώτο αναιρεσείοντα, προκειμένου να ειδοποιηθεί αυτός η ο αντίκλητος του. Ως προς τους λοιπούς απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, με τον μοναδικό λόγο...
16)
2497/2009 Αν η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως αναβληθεί σε ρητή δικάσιμο, οι διάδικοι οφείλουν να εμφανιστούν κατ' αυτήν χωρίς νέα κλήτευση και αν ακόμη δεν ήταν παρόντες όταν δημοσιεύτηκε η απόφαση για την αναβολή. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως γιατί η αναιρεσείουσα δεν εμφανίστηκε στην μετ' αναβολή δικάσιμο.
17)
100/2008 Αναβάλλει την εκδίκαση των αιτήσεων αναιρέσεως σε δικάσιμο που θα οριστεί από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να δικαστούν από σύνθεση στην οποία δεν θα συμμετέχει Αρεοπαγίτης που δήλωσε αποχή.
18)
142/2008 Αναβάλλει την έκδοση απόφασης και δέχεται αίτηση αντικατάστασης προσωρινής κράτησης με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο Α/Τ του τόπου κατοικίας της.
19)
206/2008 Αναβάλλει την εκδίκαση προκειμένου να δικαστεί από σύνθεση στην οποία δεν θα συμμετέχει συγκεκριμένος Αρεοπαγίτης.
20)
262/2008 Αναβάλλει για άλλη δικάσιμο που θα ορισθεί από τον Εισαγγελέα του Α.Π., έτσι ώστε να μη συμμετέχει σύνθεση του δικαστηρίου, ο κωλυόμενος δικαστής Ιω. Παπουτσής.
21)
267/2008 Αναβάλλει προκειμένου να μην συμμετέχει ο κ. Ζαΐρης.
22)
383/2008 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Αναβάλλεται (κατά πλειοψηφία) η έκδοση οριστικής αποφάσεως για την εκτέλεση του, προκειμένου να προσκομιστούν, με επιμέλεια της Εισαγγελικής Αρχής, αναγκαία στοιχεία, σχετικά με τον ακριβή χρόνο τέλεσης των πράξεων στην αλλοδαπή από ημεδαπό, ενόψει του ότι προκύπτει ζήτημα παραγραφής των μερικότερων πράξεων κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους.
23)
394/2008 Αναβάλλει τη συζήτηση για την έκδοση αποφάσεως για να ζητηθούν και προσκομισθούν μέσα σε προθεσμία 30 ημερών συμπληρωματικές πληροφορίες με επιμέλεια του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Διατηρεί την ισχύ της προηγούμενης αποφάσεως μέχρι της πιο πάνω ημερομηνίας.
24)
565/2008 Αναβάλλει λόγω κωλύματος μέλους συνθέσεως.
25)
1120/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αναβάλλει κατ’ άρθρο 349 ΚΠΔ, την απόφασή του, λόγω συμμετοχής του μέλους του Δικαστηρίου αυτού, Αρεοπαγίτη Ιωάννου Παπουτσή, στη σύνθεση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, προκειμένου η υπόθεση να δικασθεί από άλλη σύνθεση, χωρίς τη συμμετοχή του.
26)
1614/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει τον κατηγορούμενο για πλημμέλημα. Απαράδεκτη η συζήτηση λόγω μη ειδοποιήσεως του αναιρεσείοντος ή του αντικλήτου του. Αναβάλλεται η συζήτηση επί της αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να κριθεί ενιαία η υπόθεση.
27)
1863/2008 Υπέρβαση εξουσίας. Όταν ο εκκαλών για την υποστήριξη της έφεσής του εμφανιστεί ενώπιον του Εφετείου δια συνηγόρου και στη συνέχεια, μετά την έναρξη της συζήτησης, αναβληθεί η δίκη για σημαντικά αίτια, το Δικαστήριο κατά τη νέα συζήτηση οφείλει να την ερευνήσει κατ’ ουσία και όχι να την απορρίψει ως ανυποστήρικτη. Αναιρεί και παραπέμπει την υπόθεση στο ίδιο Δικαστήριο, συντιθέμενο από άλλους δικαστές.
28)
2001/2008 Αναβολή σε δικάσιμο για την οποία είχε προηγηθεί κλήρωση της συνθέσεως του Δικαστηρίου. Ακυρότητα, η οποία όμως καλύπτεται αν δεν προταθεί πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία της υποθέσεως. Απορρίπτει την αναίρεση.
29)
2318/2008 Αναβάλλει εκδίκαση σε άλλη δικάσιμο προκειμένου να μην συμμετάσχει στη σύνθεση δικαστής που δίκασε πρωτοδίκως.
30)
2489/2008 Αναβολή της δίκης. Σημαντικά αίτια είναι και το κώλυμα συμμετοχής του δικαστή στην εκδίκαση της αναίρεσης όχι μόνον όταν έχει συμμετάσχει στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, αλλά και σε στάδιο προγενέστερο εκείνης, όταν έχει συμπράξει και στην έκδοση της πρωτόδικης απόφασης. Αναβάλλεται η εκδίκαση της υπόθεσης.
31)
2514/2008 Αναβάλλει εκδίκαση της αναίρεσης προκειμένου να δικαστεί από σύνθεση στην οποία δεν θα συμμετέχει μέλος του Δικαστηρίου τούτου, λόγω κωλύματός του.
32)
2543/2008 Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει την αναίρεση ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας της αναιρεσείουσας.
33)
1870/2007 Αναβάλλει την εκδίκαση προκειμένου να δικαστεί από σύνθεση, στην οποία δεν θα συμμετέχει ορισμένος αρεοπαγίτης. Σημαντικό αίτιο αναβολής είναι και το κώλυμα συμμετοχής του δικαστή στην εκδίκαση της αναιρέσεως, όχι μόνον όταν έχει συμμετάσχει στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, αλλά και σε στάδιο προγενέστερο εκείνης, εάν έχει ήδη εκφράσει γνώμη, όπως όταν έχει συμπράξει στην απόφαση αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις, προκειμένου να διατυπωθεί το ακριβές ιατρικού πιστοποιητικού (νοσηλείας),...
34)
1871/2007 Αναβάλλει την εκδίκαση προκειμένου να δικαστεί από σύνθεση, στην οποία δεν θα συμμετέχει ορισμένος αρεοπαγίτης. Σημαντικό αίτιο αναβολής είναι και το κώλυμα συμμετοχής του δικαστού στην εκδίκαση της αναιρέσεως, όχι μόνον όταν έχει συμμετάσχει στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, αλλά και σε στάδιο προγενέστερο εκείνης, εάν έχει ήδη εκφράσει γνώμη, όπως όταν έχει συμπράξει στην απόφαση αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις, προκειμένου να διατυπωθεί το ακριβές ιατρικού πιστοποιητικού (νοσηλείας...
35)
1872/2007 Η κατά το άρθρο 178 Κ.Π.Δ. απαρίθμηση των αποδεικτικών μέσων κατά την ποινική διαδικασία είναι ενδεικτική και αφορά τα κυριότερα μόνον απ’ αυτά χωρίς να αποκλείει τα άλλα. Η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος ο οποίος, είναι μεν διάδικος κατά την ποινική διαδικασία, είναι όμως και βασικός μάρτυς κατηγορίας δεν αποτελεί ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου και συνιστά μαρτυρία, δεν είναι δε αναγκαίο ως τοιαύτη, να μνημονεύεται ειδικά στην αιτιολογία, μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που έλαβε υπ’ όψη το...
36)
2243/2007 Αναβολή μετά τη συζήτηση της υποθέσεως, λόγω κωλύματος συμμετοχής μέλους του δικαστηρίου στη σύνθεση
37)
2318/2007 Απορρίπτει αίτημα αναβολής για διορισμό δικηγόρου από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως άπορο, το οποίο υποβλήθηκε από τον εμφανισθέντα δικηγόρο. Τούτο δεν συνιστά ιδιαιτέρως εξαιρετική περίπτωση, που να δικαιολογεί την αιτούμενη αναβολή συζητήσεως της υποθέσεως αφού από το διορισμό του εν λόγω δικηγόρου ως αντικλήτου του αναιρεσείοντος, κατά την άσκηση της αναιρέσεως, μέχρι την προκείμενη συζήτηση, είχε ο αναιρεσείων στη διάθεσή του αρκετό χρονικό διάστημα να υποβάλλει εγκαίρως σχετική αίτηση γι...
38)
2321/2007  


<< Επιστροφή