<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης
1)
1343/2015 Πρόσθετη παρέμβαση τρόπος άσκησης. Η έλλειψη κοινοποίησης καλύπτεται αν δεν προταθεί έννομο συμφέρον. Άσκηση και στον Άρειο Πάγο. Κρητικός Αστικός Κώδικας. Διαχρονικό Δίκαιο. Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας. Δε συντρέχει περίπτωση παραβιάσεως του νόμου περί Γαιών και των οδηγιών περί εξελέγξεως τίτλων του Οθωμανικού νόμου. Παραχώρηση δημοσίων γαιών κατά Οθωμανικό νόμο. Η μαρτυρική κατάθεση δεν είναι έγγραφο υπό την έννοια των άρθρων 432 επ και δεν πλήττεται με λογο αρθρου 559 αρ 20 ΚΠολΔ. Η β...
2)
1433/2013 Παραδεκτή η άσκηση πρόσθετης παρέμβασης στον Άρειο Πάγο. Πώς ασκείται. Επίσπευση συζητήσεως αναιρέσεως και συζήτηση της χωρίς να έχει επιδοθεί αντίγραφο της πρόσθετης παρέμβασης στους διαδίκους. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση.


<< Επιστροφή