<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αναιρέσεως προθεσμία άσκησης
1)
298/2015 Αίτηση αναιρέσεως με επίδοση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου, η οποία εκδόθηκε με την παρουσία του αναιρεσείοντος. Προθεσμία αναιρέσεως. Ο λόγος ανώτερης βίας μπορεί να προταθεί και μεταγενεστέρως από την άσκηση του ενδίκου μέσου, αν αυτός δεν ήταν γνωστός κατά την άσκηση αυτού. Ο προτεινόμενος λόγος ανώτερης βίας, που αφορούσε το δικαστικό επιμελητή, δεν προέκυψε, ενόψει και του ότι ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος, που είχε την ευθύνη της εμπρόθεσμης ασκήσεως...
2)
674/2015 Προθεσμία για την αναίρεση. Αν η απόφαση απαγγέλθηκε με την παρουσία του κατηγορουμένου, η προθεσμία αρχίζει από την καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο. Απόρριψη αναιρέσεως ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως, γιατί αυτή ασκήθηκε μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας χωρίς να γίνεται επίκληση ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση.
3)
1051/2015 Ποινική Δικονομία. Εκπρόθεσμη αναίρεση. Όταν ο κατηγορούμενος εκπροσωπείται από συνήγορο, θεωρείται παρών και συνεπώς στην περίπτωση αυτή η απόφαση θεωρείται ότι εκδόθηκε παρουσία του κατηγορουμένου. Καταχώριση της τελεσίδικης απόφασης στο ειδικό βιβλίο και έναρξη της προθεσμίας. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη.
4)
1091/2015 Ποινική Δικονομία. Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Αναφέρεται στην απόφαση η χρονολογία επιδόσεως της αποφάσεως, το σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως κλπ. Ο αναιρεσείων επικαλείται με την έφεση ότι ήταν γνωστής διαμονής χωρίς να διευκρινίζει ποια ήταν η γνωστή διεύθυνση του. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση.
5)
478/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως Αδίκημα: Συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Προθεσμία. Παραδεκτό- Απαράδεκτο. Σύντμηση της προθεσμίας κατά το ήμισυ στα τελεσθέντα δια του τύπου αδικήματα. Εκπρόθεσμη αίτηση αναίρεσης. Απορρίπτει αυτή ως απαράδεκτη.
6)
899/2013 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης, ως απαράδεκτη, ως εκπροθέσμως ασκηθείσα μετά το δεκαήμερο από της καταχωρήσεως και της μεταγενέστερης επίδοσης της ερήμην απόφασης και ελλείψει επίκλησης στο δικόγραφο της αναίρεσης οιουδήποτε λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο.
7)
1083/2013 Άσκηση αναιρέσεως κατά αθωωτικής αποφάσεως από τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Προθεσμία και έναρξη αυτής. Η προθεσμία του ενός μηνός προκειμένου για μη τελεσίδικη (εκκλητή) απόφαση, οποία είναι και η αθωωτική, αφού υπόκειται σε έφεση από την εισαγγελική αρχή, αρχίζει από τη δημοσίευσή της και όχι από την τυχόν καταχώρισή της στο ειδικό βιβλίο τελεσιδίκων αποφάσεων, η οποία καταχώριση δεν έχει καμιά έννομη συνέπεια (ΟλΑΠ 3/2000, 4/2000). Απόρριψη αιτήσεως ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως.
8)
1263/2013 Άσκηση αναιρέσεως κατά αθωωτικής αποφάσεως από τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Προθεσμία και έναρξη αυτής. Η προθεσμία του ενός μηνός προκειμένου για μη τελεσίδικη (εκκλητή) απόφαση, οποία είναι και η αθωωτική, αφού υπόκειται σε έφεση από την εισαγγελική αρχή, αρχίζει από τη δημοσίευσή της και όχι από την τυχόν καταχώρισή της στο ειδικό βιβλίο τελεσιδίκων αποφάσεων, η οποία καταχώριση δεν έχει καμιά έννομη συνέπεια (Ολ.ΑΠ 3/2000, 4/2000). Απόρριψη αιτήσεως ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως.
9)
1466/2013 Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία επί ερήμην αποφάσεως. Αν η καταχώρηση προηγήθηκε της επιδόσεως της αποφάσεως στον αναιρεσείοντα, η προθεσμία αρχίζει από την επίδοση. Αν η επίδοση προηγήθηκε, η προθεσμία αρχίζει από την καταχώρηση. Απόρριψη ως απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται και αποδεικνύεται λόγος ανωτέρας βίας.
10)
138/2012 Απορρίπτει αιτήσεις ως απαράδεκτες, διότι αφ' ενός μεν δεν συντάχθηκαν οι σχετικές εκθέσεις και αφ' ετέρου διότι είναι εκπρόθεσμες.
11)
1396/2012 Συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου και κανονική, ψευδής καταμήνυση. Σύντμηση της προθεσμίας αναιρέσεως στα εγκλήματα δια του τύπου στο ήμισυ, όταν η δια του τύπου παράβαση διώκεται αυτοτελώς, όχι όταν συρρέει αυτή με άλλη αξιόποινη πράξη ή συρρέει ως μερικότερη πράξη εξακολουθούντος εγκλήματος που δεν υπάγεται στις περί τύπου διατάξεις. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως (αρ. 367 παρ. 1 περ. γ' ΠΚ). Δεν εφαρμόζεται επί συκοφαντικής δυσφημήσεως. Ορθή και αιτιολογημένη η...
12)
37/2010 Εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως. Δεν εκτίθενται λόγοι ανώτερης βίας.
13)
2257/2009 Προθεσμία ενδίκων μέσων. Εγκλήματα τύπου. Σύντμηση προθεσμιών.
14)
2430/2009 Εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως. Έννοια ανώτερης βίας. Δεν συνιστά ανώτερη βία η καθυστερημένη άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως από τον δικηγόρο στον οποίο δόθηκε η σχετική εντολή.
15)
1830/2007 Η προθεσμία, περί της οποίας προβλέπουν τα άρθρα 507 παρ. 1α και 473 παρ. 1 ΚΠΔ, για την άσκηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως που έχει απαγγελθεί ανεκκλήτως, αρχίζει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠΔ από την καταχώρηση της αποφάσεως καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο. Για τον καθορισμό συνολικής ποινής προσμετρείται και το κατ’ άρθρο 105 ΠΚ ανασταλέν υπόλοιπο ποινής φυλακίσεως.
16)
1885/2007 Απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης.
17)
1923/2007 Αναιρέσεως απαράδεκτο. Εμπρόθεσμη άσκηση. Μη επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Δεν συνιστά η αναφορά ότι δεν έλαβε γνώση της καθαρογραφής της αποφάσεως. Απορρίπτει την αναίρεση.
18)
2064/2007 Διάρκεια και έναρξη προθεσμίας αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως που ασκείται με δήλωση επιδιδόμενη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από κατηγορούμενο παρόντα (ως εκπροσωπηθέντα από συνήγορο) κατά την απαγγελία αυτής. Ο αναιρεσείων μπορεί να επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπερ-βλήτου κωλύματος, εξαιτίας των οποίων κατέστη αδύνατη η εμπρόθεσμη άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η εκπροθέ-σμως ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως, στην οποία ο αναιρεσείων επικα-λέστηκε ότι...
19)
2272/2007 Η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης κατ’ αποφάσεως που εκδόθηκε με παρόντα τον κατηγορούμενο είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου.
20)
2287/2007 Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως λόγω μη τηρήσεως των νομίμων διατυπώσεων διότι προεχόντως: α) ησκήθη με αυτοτελές δικόγραφο που κατετέθη στο γραμματέα, διότι ο απαιτούμενος από το άρθρο 474, τύπος είναι συστατικός, β) ησκήθη μετά την πάροδο της δεκαημέρου προθεσμίας από της καταχωρήσεως στο ειδικό βιβλίο, χωρίς να αποδεικνύεται λόγος ανωτέρας βίας και γ) ησκήθη χωρίς πληρεξουσιότητα από τον υπογράψαντα την αναίρεση .
21)
2289/2007  
22)
2298/2007 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκ-πρόθεσμης άσκησής της (άρθρα 473, 476 ΚΠΔ). Δεν γίνεται επίκληση λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση
23)
2299/2007  
24)
2301/2007  
25)
2302/2007  
26)
2336/2007 Απαράδεκτη ως εκπρόθεσμη. Μη επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Απορρίπτει αναίρεση
27)
2352/2007 Επί εκπροθέσμου ασκήσεως αναιρέσεως πρέπει να περιλαμβάνεται στη σχετική δήλωση ο λόγος που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση και τα αποδεικτικά μέσα που το αποδεικνύουν. Δεν συνιστά ανωτέρα βία ασθένεια προ της δημοσιεύσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως. Επί αναιρέσεως, δια δηλώσεως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά καταδικαστικής αποφάσεως με παρόντα τον κατηγορούμενο, η προθεσμία των 20 ημερών αρχίζει από της καταχωρήσεως στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 του Κ.Π.Δ. . Απορρίπτεται ω...


<< Επιστροφή