<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ανακοπή ερημοδικίας
1)
764/2013 Ανακοπή ερημοδικίας λόγω ανωτέρας βίας. Έννοια ανώτερης βίας.
Λόγοι αναίρεσης από 1, 8, 20, 11γ και 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.


<< Επιστροφή