<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Σύμβαση πωλήσεως
1)
743/2013 Στοιχεία συμβάσεως πωλήσεως. Για το κύρος της δεν ασκεί επιρροή αν και πως ο αγοραστής κατέβαλε το τίμημα ή αν το τίμημα που συμφωνήθηκε ανταποκρινόταν στην αγοραία αξία του πωληθέντος μόνη δε η μη καταβολή του τιμήματος δεν καθιστά τη σύμβαση εικονική. Απορρίπτει αναιρετικούς λόγους από το άρθρο 559 αρ. 1, και 19 του ΚΠολΔ. Επικυρώνει Εφ.Ιω. 172/2011.


<< Επιστροφή