<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ακυρότητα μεταβίβασης
1)
913/2014 Η αναίρεση απευθύνεται κατά των νικησάντων και όχι κατά των ομοδίκων του ηττηθέντος. Άρθρ. 20 παρ. 1 του ΝΔ της 17.7.1923 "περί σχεδίων, πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους. Τα δικαστήρια (πολιτικά) δεν έχουν εξουσία να αποφανθούν για την ακυρότητα σύμβασης μεταβιβάσεως ακινήτου, στο οποίο ο μεταβιβάσας διαμόρφωσε δρόμους κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων, εάν προηγουμένως δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη (εε 26033/46/16.8.1977 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων). Ο...
2)
507/2013 Μεταβίβαση διαιρετέου τμήματος από συγκύριο ακινήτου. Ακυρότητα τέτοιας μεταβίβασης. Λόγοι αναίρεσης: από 1 και δε του άρθρου 559 ΚΠολΔ απορρίπτονται ως αβάσιμοι.


<< Επιστροφή