<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αυτοτελείς ισχυρισμοί
1)
817/2014 Αβάσιμος ο λόγος 559 αρ. 14 ΚΠολΔ, όταν το εφετείο απέρριψε ως απαράδεκτο ισχυρισμό του εκκαλούντος, που δεν είχε προβληθεί νομίμως στο πρωτοδικείο. Αβάσιμος ο λόγος 559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολΔ, όταν το εφετείο μνημονεύει ρητώς τις ένορκες βεβαιώσεις, των οποίων τη μη λήψη υπ' όψη προβάλλει ο αναιρεσείων. Απαράδεκτος ο λόγος 559 αρ.8 και 9 ΚΠολΔ, όταν το εφετείο δεν έλαβε υπ' όψη ισχυρισμό που δεν είχε προβληθεί νομίμως στο πρωτοδικείο.
2)
401/2013 Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 10 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχεται πράγματα, δηλαδή αυτοτελείς πραγματικούς ισχυρισμούς, που τείνουν σε θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώματος που ασκείται με την αγωγή, ένταση ή αντέσταση, χωρίς να έχει προσκομιστεί καμία απόδειξη γι΄αυτά – πράγματα-. Ο συγκοινωνός λογίζεται νεμόμενος το κοινό πράγμα επ΄ ονόματι και των λοιπών, κατά των οποίων δεν μπορεί να αντιτάξει αποσβεστική προθεσμία ή χρησικτησία, πριν ...


<< Επιστροφή