<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Απόλυση υφ' όρο
1)
451/2010 Συγχώνευση ποινών. Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης αν το έγκλημα για το οποίο επιβλήθηκε μέσα από τις υπό συγχώνευση ποινές, τελέσθηκε κατά το διάστημα της με όρο απόλυσης του κατάδικου για την πρώτη ποινή (άρθρα 108 ΠΚ και 551 § 1 εδ. α΄ ΚΠΔ). Αίτηση αναίρεσης από Εισαγγελέα κατά της απόφασης που συγχώνευσε τις παραπάνω ποινές και παραδοχή αυτής. Αναίρεση απόφασης και παραπομπή υπόθεσης στο ίδιο Δικαστήριο για νέα συζήτηση.
2)
1224/2010 Υφ' όρο απόλυση. Ο καταδικασμένος σε ποινή στερητική της ελευθερίας απολύεται υπό προϋποθέσεις και υπό τον όρο της ανάκλησης εφόσον έχει καταδικασθεί σε πρόσκαιρη κάθειρξη, αν έχει συμπληρώσει τα τρία πέμπτα της ποινής του, ενώ αν μέσα στο χρονικό διάστημα από της απολύσεως μέχρι της εκτίσεως της ποινής που υπολειπόταν, όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από τρία έτη ή μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών όταν αυτό είναι μικρότερο, εκείνος που απολύθηκε διαπράξει έγκλημα από δόλο, για το οποίο του επιβλή...
3)
180/2009 Εάν ο καταδικασθείς απολυθεί υπό όρο και κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του τελέσει νέο έγκλημα για το οποίο θα του επιβληθεί αμετάκλητα ποινή φυλάκισης άνω των 6 μηνών, δεν είναι παραδεκτή η υποβολή αιτήσεως καθορισμού συνολικής ποινής.
4)
801/2009 Συγχώνευση ποινών. Από τις διατάξεις των άρθρων 108 και 109 του ΠΚ, προκύπτει ότι προβλέπεται «άρση της απόλυσης», που επέρχεται αυτοδικαίως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, προβλέπεται αθροιστική έκτιση ολόκληρου του υπολοίπου της προηγούμενης ποινής, το οποίο έπρεπε να εκτίσει ο κατάδικος κατά το χρόνο της προσωρινής απόλυσης και της ποινής που επιβλήθηκε για πράξη που τελέστηκε κατά το χρόνο της δοκιμασίας. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων ...
5)
871/2009 Αποκλεισμός συγχώνευσης ποινών, εάν ο υφ’ όρο απολυθείς κατάδικος κατά το χρόνο της δοκιμασίας του τελέσει νέο εκ δόλου έγκλημα. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου.
6)
895/2009 Αν εκείνος που απολύθηκε με όρο διαπράξει κατά το χρόνο της δοκιμασίας έγκλημα από δόλο, για το οποίο του επιβλήθηκε αμετακλήτως οποτεδήποτε ποινή φυλακίσεως ανώτερη των έξι μηνών, τότε εκτίει αθροιστικά και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούμενης ποινής το οποίο έπρεπε να εκτίσει κατά το χρόνο της προσωρινής απόλυσης και δεν επιτρέπεται συγχώνευση της επιβληθείσας ποινής με το υπόλοιπο της προηγούμενης ποινής για την οποία έτυχε προσωρινής απολύσεως. Αναιρείται η απόφαση που προέβη σε συγχώνευση ...
7)
1169/2009 Απόλυση υπό όρο. Νομοθετική ρύθμιση του θεσμού. Τροποποιήσεις του άρθρου 105 του ΠΚ από 1.1.1951 και εντεύθεν. Ευεργετικός υπολογισμός λόγω εργασίας. Ευεργετικός υπολογισμός την ποινής των υπερηλίκων καταδίκων ή των υπερβάντων το 65ο έτος της ηλικίας τους. Ερμηνεία των παρ. 2 και 6 του άρθρου 105 του ΠΚ. Οι υπερήλικες που υπερέβησαν το 70ο έτος αρκεί η έκτιση του 1/5 της ποινής. Αναιρεί και παραπέμπει.
8)
1341/2009 1. Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. Α΄ της ΕΣΔΑ, που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, υπερνομοθετική ισχύ, το επισυναπτόμενο στην κρινόμενη έκθεση αναιρέσεως έγγραφο, που περιέχει τους λόγους αναιρέσεως, στους οποίους μάλιστα σαφώς παραπέμπει, το οποίο δεν συνυπογράφει ο παραλαβών αυτό και συντάξας την έκθεση αναιρέσεως Διευθυντής των Φυλακών, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκθέσεως εφέσεως και η εν λόγω έκθεση είναι παραδεκτή καίτοι δεν περιείχε στο...
9)
1513/2009 Αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Συγχώνευση ποινών. Από τις διατάξεις των άρθρων 108 και 109 του ΠΚ προκύπτει ότι προβλέπεται "άρση της απόλυσης", που επέρχεται αυτοδικαίως Στην τελευταία αυτή περίπτωση, προβλέπεται αθροιστική έκτιση ολοκλήρου του υπολοίπου της προηγούμενης ποινής, το οποίο έπρεπε να εκτίσει ο κατάδικος κατά το χρόνο της προσωρινής απόλυσης και της ποινής που επιβλήθηκε για πράξη που τελέστηκε κατά το χρόνο της δοκιμασίας. Λόγοι αναίρεσης για εσφαλμένη ερμηνεία και ...
10)
2517/2009 Βούλευμα, με το οποίο απορρίφθηκε έφεση του καταδίκου κατά βουλεύματος που απέρριψε αίτησή του για χορήγηση υφ' όρον απολύσεως κατά τα άρθρα 105 επ. ΠΚ, δεν υπόκειται σε αναίρεση και η ασκηθείσα αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11)
706/2008 Υφ’ όρου απόλυση. Νομική φύση. Αποτελεί στάδιο εκτελέσεως της ποινής. Αν, κατά το στάδιο της δοκιμασίας του, τελέσει ο υφ’ όρου απολυθείς άλλη εκ δόλου πράξη και του επιβληθεί γι’ αυτήν ποινή ανώτερη των έξι μηνών, μολονότι η ανασταλείσα και η νέα ποινή συναντώνται κατά την εκτέλεση, δεν επιτρέπεται να καταγνωσθεί συνολική ποινή με προσμέτρηση και της ανασταλείσας, αλλά η νέα ποινή θα αποτιθεί χωριστά, μετά την έκτιση ολοκλήρου του υπολοίπου της ποινής που είχε ανασταλεί. Αναιρείται, λόγω εσφαλμ...
12)
1136/2008 Αναίρεση Εισαγγελέως. Καθορισμός συνολικής ποινής. Αν πρόκειται να εκτελεστούν κατά του ιδίου προσώπου περισσότερες αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για διαφορετικά εγκλήματα που συρρέουν καθορίζεται μία συνολική ποινή, η οποία θα εκτιθεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται λόγοι, επιβαλλόμενοι από άλλες διατάξεις, που εμποδίζουν τη συγχώνευση των ποινών αυτών, καθορίζοντας την αθροιστική έκτισή τους. Αν ο κατάδικος, που απολύθηκε υφ’ όρο, τελέσει κατά τον χρόνο της δοκιμασίας του έγκλημα...
13)
1137/2008 Συγχώνευση ποινών. Η διάταξη του άρθρου 97 παρ. 1 Π.Κ. εφαρμόζεται και στην περίπτωση, κατά την οποία πριν εκτιθεί ολοκληρωτικά ή παραγραφεί ή χαρισθεί η ποινή, καταγνωσθεί νέα καταδίκη για άλλη αξιόποινη πράξη, οποτεδήποτε και αν αυτή τελέσθηκε. Η υπό τον όρο της ανακλήσεως απόλυση του καταδίκου σε στερητική της ελευθερίας ποινή δεν αποτελεί απαλλαγή από την ποινή, αλλά στάδιο εκτελέσεώς της. Επομένως, μπορεί η ποινή στην τελευταία αυτή περίπτωση να συγχωνευθεί με άλλες ποινές, αν συναντάται με...
14)
1661/2008 Συγχώνευση ποινών. Από τις διατάξεις των άρθρων 107, 108 και 109 του έκτου κεφαλαίου (ΙΙ) του ΠΚ, προκύπτει ότι προβλέπεται: 1) η ανάκληση της απόλυσης καταδίκου υπό όρο, πάντοτε με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, εφόσον ο κατάδικος που απολύθηκε δεν συμμορφώθηκε με τους όρους που του επιβλήθηκαν, και 2) η ‘άρση της απόλυσης’, που επέρχεται αυτοδικαίως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η προβλεπόμενη αθροιστική έκτιση ολόκληρου του υπολοίπου της προηγούμενης ποινής, το οποίο έπρεπε να ...
15)
2049/2008 Συγχώνευση. Αν εκείνος που απολύθηκε (υφ’ όρο) διαπράξει κατά το χρονικό διάστημα της δοκιμασίας έγκλημα από δόλο και του επιβληθεί αμετάκλητη ποινή φυλακίσεως ανώτερη από έξι μήνες, εκτίει αθροιστικά και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούμενης ποινής, το οποίο έπρεπε να εκτίσει κατά το χρόνο της εκτίσεως της προσωρινής απόλυσης και επομένως δεν χωρεί στην περίπτωση αυτή εφαρμογή των διατάξεων για συγχώνευση ποινών.
16)
2130/2008 Ποινών συγχώνευση. Απόλυση υφ’ όρο. Προϋποθέσεις καθορισμού συνολικής ποινής. Δεν μπορεί να συγχωνευθεί η ποινή για την πράξη που τελέσθηκε εκ δόλου από τον κατάδικο, που απολύθηκε υφ’ όρο, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, γιατί τότε, κατ’ άρθρο 108 ΠΚ, επέρχεται άρση της αναστολής και οι ποινές εκτίονται αθροιστικώς. Δεκτή αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 94§1, 97, 105, 108, 109 ΠΚ.
17)
1964/2007 Αθροιστική έκτιση της ποινής σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 108 ΠΚ. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. Δ και Ε του ΚΠΔ. Ορθή η απόφαση για αθροιστική έκτιση της νέας ποινής για πράξη που διέπραξε ο αναιρεσείων, κατά το στάδιο της δοκιμασίας του από δόλο, για την οποία επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από έξι μήνες, πράγμα που συνεπάγεται την αυτοδίκαιη άρση της απόλυσής του υπό όρο, που του είχε χορηγηθεί
18)
2173/2007 Προϋποθέσεις καθορισμού συνο-λικής ποινής. Δεν μπορεί να συγχωνευθεί η ποινή για την πράξη που τελέστηκε από αυτόν, που απολύθηκε υπό όρο, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, διότι τότε, κατ’ άρθρ. 108 ΠΚ επέρχεται άρση της αναστο-λής και οι ποινές εκτίονται αθροιστικώς
19)
4/1998 Για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του καταδίκου στην υφ' όρον απόλυση δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που ανάγονται στον προ της καταδίκης χρόνο. Πότε χορηγείται η υφ' όρον απόλυση του καταδίκου κατ' άρθρο 106 παρ. 1 ΠΚ. Για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του καταδίκου δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που ανάγονται στον προ της καταδίκης χρόνο, εάν δε η κρίση του Συμβουλίου στηρίχθηκε σε τέτοια στοιχεία, το βούλευμα είναι αναιρετέο, εκτός αν τα εν λόγω στοιχεία, μνημονεύονται πλεοναστικώς χωρί...
20)
4/1997 Για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του καταδίκου στην υφ' όρον απόλυση δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που ανάγονται στον προ της καταδίκης χρόνο. Πότε χορηγείται η υφ' όρον απόλυση του καταδίκου κατ' άρθρο 106 παρ. 1 ΠΚ. Για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του καταδίκου δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που ανάγονται στον προ της καταδίκης χρόνο, εάν δε η κρίση του Συμβουλίου στηρίχθηκε σε τέτοια στοιχεία, το βούλευμα είναι αναιρετέο, εκτός αν τα εν λόγω στοιχεία, μνημονεύονται πλεοναστικώς χωρί...
21)
1335/1993 Δεν υπόκειται σε έφεση το βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών, που απορρίπτει την αίτηση του απολυθέντος υπό όρο καταδίκου, για την ανάκληση όρου, που του είχε επιβληθεί από το βούλευμα που χορήγησε την απόλυση. Το βούλευμα τούτο μπορεί μόνο να ανακληθεί, με νεότερη αίτηση του ενδιαφερομένου. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος αναίρεσης. Αντίθετη μειοψηφία και εισαγγελική πρόταση (Ολομ. ΑΠ. Σε Συμβούλιο 1335/1993 Ποιν.Χρον. ΜΓ. 1147). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμο...
22)
106/1991 Αν κατά το στάδιο της δοκιμασίας του υπό όρο απολυθέντος συμπέσει ποινή για άλλη πράξη και συντρέχει περίπτωση μη επιτρεπόμενης από το νόμο συρροής, η άλλη ποινή θα εκτελεστεί χωριστά μετά το χρόνο της δοκιμασίας του απολυθέντος. Η υφ' όρον απόλυση δεν αποτελεί απαλλαγή από την ποινή, αλλά στάδιο εκτελέσεως αυτής, που επιδιώκει την αποτροπή της υποτροπής με τη βελτίωση του καταδίκου και την κοινωνική του αποκατάσταση. Αν κατά το στάδιο της δοκιμασίας του υπό όρο απολυθέντος συμπέσει ποινή για άλ...


<< Επιστροφή