<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αρχή ισότητας
1)
288/2013 Το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη του και δεν ερεύνησε την ύπαρξη του δεδικασμένου, που δημιουργήθηκε από τελεσίδικη απόφαση, η οποία αφορούσε όλους τους αναιρεσείοντες, δεδομένου ότι όλοι τους ήταν ενάγοντες στη δίκη εκείνη. Αφού ο σχετικός ισχυρισμός προβλήθηκε, παραδεκτά, με λόγο έφεσης, πρέπει να αναιρεθεί η απόφαση του.
2)
291/2013 Οι αναιρεσίβλητες δικαιούνται την ειδική παροχή των 176 ευρώ, ανεξάρτητα από το δικαίωμα τους στην απόληψη ειδικών επιδομάτων και λοιπών αμοιβών, όπως η παροχή του οικονομικού κινήτρου (ειδική υπερωριακή αποζημίωση) στους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το είδος και τις συνθήκες της παρεχόμενης εργασίας των.
3)
2122/2013 Αρχή ισότητας επί αμοιβής δικηγόρων με πάγια αντιμισθία. Η χορήγηση ποσοστιαίας προσαύξησης, αναλόγως πληθυσμού, και επιδόματος ειδικής απασχόλησης στους δικηγόρους ΟΤΑ (άρθρο 246 ν. 1188/1981) δικαιολογείται από τις συνθήκες, υπό τις οποίες παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες κατά νόμο (άρθρο 245 ν. 1188/1981) και δεν εισάγει αδικαιολόγητη διάκριση έναντι δικηγόρου ΝΠΔΔ (Πανεπιστημίου Αθηνών), ο οποίος έχει προσληφθεί από άλλο εργοδότη και απασχολείται με διαφορετικό νομικό καθεστώς. Αναιρεί κα...
4)
2123/2013 Αρχή ισότητας επί αμοιβής δικηγόρων με πάγια αντιμισθία. Η χορήγηση ποσοστιαίας προσαύξησης, αναλόγως πληθυσμού, και επιδόματος ειδικής αασχόλησης στους δικηγόρους ΟΤΑ (άρθρο 246 ν. 1188/1981) δικαιολογείται από τις συνθήκες, υπό τις οποίες παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες κατά νόμο (άρθρο 245 ν. 1188/1981) και δεν εισάγει αδικαιολόγητη διάκριση έναντι δικηγόρου ΝΠΔΔ (Πανεπιστημίου Αθηνών), ο οποίος έχει προσληφθεί από άλλο εργοδότη και απασχολείται με διαφορετικό νομικό καθεστώς. Αναιρεί κα...
5)
2235/2013 Το Πολυμελές Πρωτοδικείο παραβίασε τις διατάξεις, των άρθρων 4 του Συντ., του Ν. 2470/1997 και του Ν. 3205/2003, καθόσον, η διαφορετική νομοθετική ρύθμιση δικαιολογείται από γενικότερους όρους κοινωνικού συμφέροντος, ενόψει του ότι οι αναιρεσίβλητοι, ως εργαζόμενοι σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και συνδεόμενοι με αυτό, (όπως, εμμέσως πλην σαφώς, δέχθηκε το δικαστήριο και με την αγωγή τους συνομολογούν), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από εκ...
6)
2240/2013 Το Εφετείο δεν παραβίασε τις σχετικές διατάξεις κατά το μέρος που δέχτηκε α) ότι η εξαίρεση των αναιρεσειόντων από την επίδικη παροχή δεν είναι αντίθετη προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης, αφού δεν πρόκειται για οικειοθελή παροχή, αλλά για την εφαρμογή του άρθρου 4 του έχοντος ισχύ νόμου ΚΚΠ/ΔΕΗ. β) τη μη παραβίαση της αρχής της ισότητας, αφού η εν λόγω διαφοροποίηση στην ένταξη σε μ.κ. ορίζεται από το αντικειμενικό γεγονός του χρόνου εισόδου στην υπηρεσία, ενόψει και του ότι εκείνοι, κατά την ...


<< Επιστροφή