<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Επανάληψη βίαια διακοπείσας δίκης
1)
196/2013 Την επανάληψη της δίκης μπορεί να επισπεύσει και ο αντίδικος του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος διακοπής, ακόμη και πριν από τη γνωστοποίηση του λόγου διακοπής, όταν έλαβε γνώση του λόγου διακοπής, όταν έλαβε γνώση του λόγου διακοπής με οποιοδήποτε τρόπο, θεωρώντας ότι η διακοπή ήδη επήλθε, τηρώντας τη διαδικασία που διαγράφεται από το άρθρο 291 Κ.Πολ.Δ. Έναρξη της προθεσμίας αποποίησης του άρθρου 1847 ΑΚ είναι η γνώση της επαγωγής και του λόγου αυτής, δηλαδή των περιστατικών το...
2)
1133/2013 Βίαιη διακοπή της δίκης, απορριπτέοι λόγοι αναίρεσης από 559 αρ. 11 γ, 559 αρ. 19, 559 αρ.9 Κ.Πολ.Δ.
3)
1259/2013 Βίαιη διακοπή της δίκης λόγω θανάτου. Επανάληψη εκουσία και αναγκαστική. Με αναίρεση προσβάλλεται μόνο η απόφαση του Εφετείου. Χρησικτησία έκτακτη κατά τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου άρθρ. 41 Κανονισμού. Ανενεργός ή χρησικτησία έναντι τίτλου του τρίτου αν αποδείξει καλή πίστη. Ένσταση ο οικείος ισχυρισμός και όχι δημοσίας τάξης 559 α 1, 559 αρ. 13 βάρος αποδείξεως 559 αρ. 11γ προϋποτίθεται έρευνα της ουσίας. 559 αρ.8 εδ.β δεν στοιχειοθετείται αν οι ισχυρισμοί λήφθηκαν υπόψη και απορρίφθ...


<< Επιστροφή