<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ερμηνεία βούλησης διαθέτη
1)
1202/2014 Κληρονομικό καταπίστευμα. Η σύσταση ή μη κληρονομικού καταπιστεύματος διαπιστώνεται με ερμηνεία της διαθήκης. Κρίσιμη είναι η αληθής βούληση του διαθέτη, η οποία αναζητείται χωρίς προσήλωση στις λέξεις. Η αντικειμενική έννοια της δηλώσεως τελευταίας βουλήσεως δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την έννοια διατάξεως διαθήκης προτιμάται εκείνη η ερμηνευτική διαδοχή που διασώζει το κύρος της. Η αναζήτηση της αληθούς βουλήσεως του διαθέτη η οποία πρέπει, έστω και ατελώς, να έχει ε...
2)
105/2013 Επί διαθηκών, εφόσον υπάρχει κενό ή αμφίβολο σημείο στη δήλωση βούλησης του διαθέτη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 173 ΑΚ, για την πλήρωση ή άρση, αντίστοιχα, του σημείου αυτού, αναζητείται η αληθινή βούληση του διαθέτη χωρίς προσήλωση στις λέξεις, με μοναδικό κριτήριο την υποκειμενική άποψη. Περιστατικά.
3)
569/2013 Η αναίρεση δεν απευθύνεται κατά του προσθέτως παρεμβαίνοντος γιατί αυτός δεν είναι κύριος διάδικος, η δε τυχόν κατ’ αυτού απεύθυνση της αναίρεσης δεν δημιουργεί απαράδεκτο και εκτιμάται ως κλήση για τη συζήτηση της αναίρεσης. Η μη κλήση κατά τη συζήτησης της αναίρεσης. Η μη κλήση κατά τη συζήτηση της αναίρεσης του προσθέτως παρεμβούντος, καθιστά αυτή (συζήτηση) απαράδεκτη. Ερμηνεία διαθήκης γίνεται κατά τα άρθρα 1781 και 173 ΑΚ και αναζητείται, χωρίς προσήλωση στις λέξεις η υποκειμενική άποψη το...
4)
1243/2013 Ερμηνεία διαθήκης. Αναζητείται μόνο η αληθής βούληση του διαθέτη, κατ' αρθρ. 173 ΑΚ. Μη εφαρμογή των κριτηρίων που αρθρ. 200 του ΑΚ. Αναιρετικός έλεγχος κατ' άρθρ. 559 αρ.1 Κ.Πολ.Δ. Αναιρεί Εφ.Πατρ. 967/2007.
5)
1428/2013 Λόγοι αναίρεσης: 1ος από 19, 2ος από 1 εδ. β


<< Επιστροφή