<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου
1)
783/2016 Διάκριση Γαιών κατά το Οθωμανικό Νόμο της 7ης Ράμαζαν 1274. Διαδοχή Ελληνικού κατά τα Πρωτόκολλα της 3.2.1830, 4.6.1830 και 19.6.1830 και τη Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως και 3.7.1832. Τι ισχύει για τις Κυκλάδες. Β.Δ. της 17/29.11.1896 «περί Ιδιωτικών Δασών». ΒΔ της 12.12.1833 «περί διορισμού και Φόρου Βοσκής» Έκτακτη χρησικτησία κατά ΒΡΔ. Εφαρμογή επί Δημοσίων Κτημάτων. 559 ΑΡ.1 και 19 Κ.Πολ.Δ. Δικαστική Δαπάνη Δημοσίου.
2)
1343/2015 Πρόσθετη παρέμβαση τρόπος άσκησης. Η έλλειψη κοινοποίησης καλύπτεται αν δεν προταθεί έννομο συμφέρον. Άσκηση και στον Άρειο Πάγο. Κρητικός Αστικός Κώδικας. Διαχρονικό Δίκαιο. Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας. Δε συντρέχει περίπτωση παραβιάσεως του νόμου περί Γαιών και των οδηγιών περί εξελέγξεως τίτλων του Οθωμανικού νόμου. Παραχώρηση δημοσίων γαιών κατά Οθωμανικό νόμο. Η μαρτυρική κατάθεση δεν είναι έγγραφο υπό την έννοια των άρθρων 432 επ και δεν πλήττεται με λογο αρθρου 559 αρ 20 ΚΠολΔ. Η β...
3)
916/2014 Αναιρετικός λόγος για παραβίαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας. Πότε ιδρύεται. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου, κατά το άρθρο 561 §1 του Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει Πολ.Πρωτ.Κορ. 194/2010).
4)
1103/2014 558 αρ.1. Ο λόγος αναιρέσεως που υπό το πρόσχημα της παραβιάσεως κανόνα ουσιαστικού δικαίου, πλήττει την απόφαση κατά την εκτίμηση των αποδείξεων, απορρίπτεται κατά το άρθρ. 561 παρ.1 Κ.Πολ.Δ. ως απαράδεκτος 559 αρ. 19. Ζητήματα των οποίων η μη αιτιολόγηση ιδρύει τον αναιρετικό λόγο της έλλειψης νομίμου βάσεως νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισμοί και όχι τα επιχειρήματα ή τα συμπεράσματα του δικαστηρίου. 55 αρ.1 εδ. β. Δεν ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος της παραβιάσεως των διδαγμάτων της κοινής πείρ...
5)
98/2013 Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. αναφέρεται – όπως και ο από τον αριθμό 1 του ίδιου άρθρου του Κ.Πολ.Δ. – στην παραβίαση κανόνων του ουσιαστικού δικαίου. Η συμπλήρωση των αποδείξεων με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης εναπόκειται στην κυριαρχική και μη ελεγχόμενη αναιρετικά κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Η απόφαση δεν στερείται νόμιμης βάσης, όταν οι ελλείψεις στο αιτιολογικό αφορούν στην εκτίμηση των αποδείξεων (561 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.).
6)
99/2013 Απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 1 του άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ., όταν, υπό την επίκληση των ευθείας παραβίασης διάταξης του ουσιαστικού δικαίου, πλήττεται η περί τα πράγματα ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας (άρθρο 561 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) Περιστατικά..
7)
305/2013 Αναίρεση – Λόγος εκ του άρθρου 559 αρ. 11γ Κ.Πολ.Δ. Πότε ορισμένοι οι εκ του άρθρου 559 αρ. 13 και 559 αρ. 19 Κ.Πολ.Δ. λόγοι αναίρεσης. Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 16 Κ.Πολ.Δ. λόγος αναίρεσης πότε και πώς προτείνεται.
8)
396/2013 Αναίρεση, λόγοι αυτής από το άρθρο 559 αρ. 1, 19, 11γ και 20 του Κ.Πολ.Δ. απορρίπτονται.
9)
400/2013 Απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης για παραβίαση δικονομικών διατάξεων.
10)
404/2013 Απόφαση Ειρηνοδικείου. Αγωγή διεκδικητική ακινήτου των αναιρεσιβλήτων η οποία έγινε δεκτή τελεσίδικα από το Πολυμελές Πρωτοδικείο.
Λόγοι αναίρεσης:
1ος από 560 αριθ. 1 αόριστος
2ος από 560 αριθ. 1 αλυσιτελής
3ος από 560 αριθ. 1 απαράδεκτος (561 §1 Κ.Πολ.Δ.)
4ος από 560 αριθ. 1 παραβίαση ερμηνευτικών κανόνων (αρθρ. 173 και 200 ΑΚ) αόριστος
11)
481/2013 Αναγνωριστική κυριότητας. Αόριστος ο λόγος από τον αρ. 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Απαράδεκτες οι αιτιάσεις από τον αρ. 19 του ίδιου άρθρου γιατί αφορούν σε αξιολόγηση αποδεικτικού μέσου σε εκτίμηση αποδείξεων και σε επιχειρήματα του δικαστηρίου. Ανέλεγκτη η κρίση περί διεξαγωγής πραγ/νης εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 368 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. 559 αρ. 11γ. Έγγραφα του αντιδίκου, εφόσον έχουν γίνει κοινά αποδεικτικά μέσα νόμιμα τα επικαλείται ο αναιρεσείων, εφόσον αναφέρθηκε στο περιεχόμενό τους για α...
12)
482/2013 Άκυρη η μεταβίβαση από τον ενάγοντα οικοδομικό συνεταιρισμό προς τον εναγόμενο Δήμο ποσοστό 5% της οικοδομικής επιφάνειας που επιβάλλεται από το άρθρο 18 § 2 ΠΑ 93/1987. Αντισυνταγματική η διάταξη αυτή ως αντικειμένη στα άρθρα 17 § 2 και 24 §3 του Συντάγματος. Λόγοι αναίρεσης της τον άριθ. 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Βάσιμος. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση (1015/2009 Εφετείου Θεσσαλονίκης).
13)
484/2013 Ιδιόγραφη διαθήκη. Απώλεια αυτής. Απόδειξη του περιεχομένου της και της ύπαρξης της και με μάρτυρες. Λόγοι αναίρεσης: από 1 και 19, 12, 11γ και 11α απορρίπτονται ως αβάσιμοι.
14)
491/2013 Λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 Κ.Πολ.Δ. για παραβίαση ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Πότε είναι βάσιμος ο αναιρετικός λόγος. Περιστατικά.
15)
492/2013 Αγωγή αποβολής από τη νομή παρέχεται στο νομέα που αποβλήθηκε παράνομα από τη νομή του και αξιώνει την απόδοσή της απ΄ αυτόν που νέμεται επιλήψιμα απέναντι του. Περιστατικά. Πότε ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. είναι ορισμένος. Ο ίδιος λόγος είναι απαράδεκτος, όταν στην πραγματικότητα πλήττεται με αυτόν η προσβαλλόμενη απόφαση κατά την εκτίμηση των αποδείξεων. Λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 8 Κ.Πολ.Δ. «Πράγματα» κατά την έννοια της διάταξης αυτής δεν αποτελούν τα αποδει...
16)
500/2013 Παράγωγος τρόπος κυριότητας ακινήτου: πρέπει ο μεταβιβάσας να είναι κύριος. Απορρίπτει λόγο από 559 αρ. 1. Απορρίπτονται λόγοι αναίρεσης από 559 αρ. 20 και 12.
17)
504/2013 Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου επί πραγματικών γεγονότων (ΚΠολΔ 561 παρ. 1). Παραδοχή Εφετείου ότι αποδείχθηκε αγωγικός ισχυρισμός, τον οποίο δέχθηκε. Δεν συνιστά από μόνη της παραβίαση του εφαρμοσθέντος κανόνας δικαίου. Δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από τους αριθμ. 10, 12 ή 19 του άρθρ. 559 ΚΠολΔ όταν το δικαστήριο δεν εξειδικεύει τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία αποδεικνύεται ο ισχυρισμός. Επικυρώνει Εφ.Πειρ. 365/2010.
18)
508/2013 Αγωγή αναγνώρισης οδού η κοινόχρηστης. Έννομο Συμφέρον. Λόγος από 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ γίνεται δεκτός και ως βάσιμος.
19)
515/2013  
20)
519/2013 Διεκδικητική αγωγή. Λόγοι αναίρεσης από 12, 1β, 13, 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ.
21)
570/2013 Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 1, 10 και 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, αβάσιμοι Επικυρώνει Εφ.Πατρών 47/2010.
22)
571/2013 Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 1,8,11 περ. γ', 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, αβάσιμοι. Επικυρώνει Εφ.Κρ. 343/2010.


<< Επιστροφή