<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Απαράδεκτη συζήτηση
1)
1078/2018 Η κλήση προς συζήτηση της αίτησης αναίρεσης πρέπει να επιδίδεται από τον αναιρεσείοντα και προς εκείνον, ο οποίος στη δίκη επί της ουσίας της υπόθεσης, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση, είχε την ιδιότητα του προσθέτως παρεμβαίνοντα, με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης αναιρέσεως της 2731/2017 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών.
2)
722/2015 Απαράδεκτη η συζήτηση ελλείψει κλητεύσεως πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο, πως χορηγείται, πως παρίστανται οι διάδικοι στο ακροατήριο 566, 684
576 παρ 1 και 2 ΚΠολΔ αν ο διάδικος δεν εμφανισθεί κατά τη συζήτηση εξετάζεται ποιος επισπεύδει και αν την επισπεύδει ο απολιπόμενος η υπόθεση συζητείται ως να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, αν δε την επισπεύδει ο αντίδικός του, ερευνάται αν ο απολιπόμενος κλητεύθηκε, οπότε σε καταφατική περίπτωση προχωρεί η συζήτηση, διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη. Ά...
3)
55/2014 Άρθρο 576 παρ.1 και 2 και 3. Εξετάζεται ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν προκύπτει κλήτευση συζητείται, αν δεν προκύπτει απαράδεκτη η συζήτηση, ενώ αν υπάρχει δεσμός απλής ομοδικίας και κάποιοι έχουν κλητευθεί, η υπόθεση χωρίζεται ως προς τους κλητευθέντες και κηρύσσεται η συζήτηση απαράδεκτη ως προς τους μη κλητευθέντες. Κατά το άρθρ. 94 παρ.1 ΚΠολΔικ. οι διάδικοι στα πολιτικά δικαστήρια παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο, κατά το άρθρο 104 του ίδιου κώδικα για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτ...
4)
606/2014 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
5)
840/2014 Για την άσκηση από Δήμο του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 58 παρ. 1 εδ. α’ και 72 παρ. 1 εδ. γ’ και 2 του ν. 3852/2010 «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας (γνωμοδοτήσεως) συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής αποφάσεως. Απαράδεκτη η αναίρεση γιατί η προσκομισθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι άκυρη γιατί δεν έχει προηγηθεί τ...
6)
923/2014  
7)
925/2014  
8)
1268/2014 Ειδική παροχή άρθρου 14 του ν. 3016/2002 (176 ευρώ). Αναιρεσείουσα: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, απούσα. Δεν προκύπτει ποιος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση. Κηρύσσεται απαράδεκτη η διεξαχθείσα συζήτηση.
9)
1269/2014 Ειδική παροχή άρθρου 14 του ν. 3016/2002 (176 ευρώ). Αναιρεσείουσα: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, απούσα. Δεν προκύπτει ποιος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση. Κηρύσσεται απαράδεκτη η διεξαχθείσα συζήτηση.
10)
1469/2014 Διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης κατά 939 επ ΑΚ. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης κατά 561 παρ 1 και 562 παρ 2 ΚΠολΔ Λόγος αναιρέσεως με τον οποίο προσβάλλεται μη πραγματική παραδοχή του εφετείου είναι αβάσιμος στηριζόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση (Επικυρώνει 151/2012 απόφαση Βορείου Αιγαίου). Οι καθ’ ων η τριτανακοπή (586 επ. ΚΠολΔ τελούν μεταξύ τους σε σχέση αναγκαστικής ομοδικίας Για την ταυτότητα του νομικού λόγου τελούν σε σχέση αναγκαστικής ομοδικίας και οι καθ’ ων η ανακοπή (583 επ ΚΠολΔ...
11)
1474/2014 Οι καθ’ ων η τριτανακοπή (άρθρο 586 επ. ΚΠολΔ) τελούν μεταξύ τους σε σχέση αναγκαστικής ομοδικίας. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, τελούν σε σχέση αναγκαστικής ομοδικίας και οι καθ’ ων η ανακοπή (άρθρο 583 επ. ΚΠολΔ), που ασκείται κατά πρακτικού συμβιβασμού (εξώδικης επίλυσης διαφοράς) το οποίο συντάσσεται μεταξύ των διαδίκων μετά την επέλευση εκκρεμοδιίας και επικυρώνεται από τον δικαστή ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η αγωγή, κατ’ άρθρον 214-Α ΚΠολΔ. Απαράδεκτη η συζήτηση ότα...
12)
2040/2014 Επί αναίρεσης κατά απόφασης, που εκδόθηκε σε υπόθεση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης πρέπει αντίγραφο της αναίρεσης, μαζί με την πράξη του ορισμού δικασίμου, να κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αν δεν έχει γίνει η κοινοποίηση αυτή και ο Εισαγγελέας δεν παραστεί, κηρύσσεται αυτεπαγγέλτως απαράδεκτη η συζήτηση της αναίρεσης για έλλειψη τήρησης προδικασίας
13)
24/2013 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
14)
28/2013 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
15)
111/2013 Μη εμφάνιση διαδίκου. Αν η συζήτηση αναβληθεί ο γραμματέας οφείλει να μεταφέρει την υπόθεση στη σειρά της νέας δικασίμου. Δεν χρειάζεται νέα κλήση. Αν κατά την αρχική δικάσιμο ο απολειπόμενος, κατά την μετ΄ αναβολή συζήτηση διάδικος δεν επέσπευσε τη συζήτηση ή δεν εκλητευθεί ή δεν παραστάθηκε νόμιμα , η από το πινάκιο αναβολή και η εγγραφή της στο πινάκιο δεν ισχύει ως κλήτευση για την νέα δικάσιμο. Απαράδεκτη η συζήτηση.
16)
184/2013 Αν τη συζήτηση της αναίρεσης επισπεύδει ο απολειπόμενος διάδικος, η τελευταία γίνεται σαν να ήταν παρόντα οι διάδικοι, εφόσον όμως ο δικηγόρος, που υπέγραψε την κλήση ήταν νόμιμα διορισμένος πληρεξούσιος αυτού, εάν δε τη συζήτηση επισπεύδει ο αντίδικος του απολειπόμενο διαδίκου, ο Άρειος Πάγος ερευνά αν ο τελευταίος έχει κλητεύσει νόμιμα και εμπρόθεσμα τον απολειπόμενο. Εάν δεν συντρέχει καμία από τις προϋποθέσεις αυτές, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκου...
17)
189/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση γιατί οι παριστάμενοι αναιρεσίβλητοι δεν αποδεικνύουν κλήτευση του απολιπομένου αναιρεσείοντος. Για την παράσταση στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου πληρεξουσίου δικηγόρου απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα, που χορηγείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Tις κλητεύσεις επικαλούνται και αποδεικνύουν οι παριστάμενοι διάδικοι. Η εσφαλμένη αναγραφή κάποιου στοιχείου του διαδίκου δεν ασκεί επιρροή αν από το όλο περιεχόμενο του δικογράφου προκύπτε...
18)
190/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση γιατί οι παριστάμενοι αναιρεσίβλητοι δεν αποδεικνύουν κλήτευση του απολιπομένου αναιρεσείοντος. Για την παράσταση στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου πληρεξουσίου δικηγόρου απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα, που χορηγείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά..Τις κλητεύσεις επικαλούνται και αποδεικνύουν οι παριστάμενοι διάδικοι.
19)
308/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση αίτησης αναίρεσης ερήμην αναιρεσειόντων
20)
309/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση αίτησης αναίρεσης
21)
310/2013 Συζήτηση αναίρεσης ερήμην αναιρεσείουσας. Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Απαράδεκτη η συζήτηση
22)
393/2013 Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη. Επίσπευση συζήτησης από κοινού πλειόνων αναιρεσειόντων. Έλλειψη πληρεξουσιότητας δικηγόρου για κάποιούς από αυτούς που ερημοδικούν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, τόσον για την επίσπευση της συζήτησης, όσον και για την εκπροσώπησή τους στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση αυτής στην αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο. Αναβολή και εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο. Αν οι απολειπόμενοι κατά τη μετ΄ αναβολή συζήτηση αναιρεσείοντες δεν έχουν κλητευθεί από τους αναιρεσεβλήτους ή του...
23)
602/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση της αναίρεσης.
24)
612/2013 Για το παραδεκτό της συζήτησης αιτήσεως αναιρέσεως όταν απουσιάζει ένας από τους (αναγκαίους) ομοδίκους-αναιρεσιβλήτους που επισπεύδουν τη συζήτηση πρέπει να αποδεικνύεται ότι α) ο απουσιάζων αναιρεσίβλητος είχε δώσει και αυτός πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο που επισπεύδει τη συζήτηση για λογαριασμό των αναιρεσιβλήτων, ή ότι β) ο απουσιάζων αναιρεσίβλητος έχει κλητευθεί στη συζήτηση και (ότι) έχει επιδοθεί σ’ αυτόν και αντίγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως. Αλλιώς η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη και...
25)
613/2013 Διεκδικητική αγωγή ακινήτου. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση διότι ο απολειπόμενος μοναδικός αναιρεσίβλητος δεν κλητεύθηκε και γενικά δεν μπορεί να διαπιστωθεί ποιος επισπεύδει τη συζήτηση.
26)
620/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως, όταν ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος δεν αποδεικνύει την πληρεξουσιότητά του, ως προς όλους τους διαδίκους.
27)
1053/2013 Αναίρεση: Απαράδεκτη η συζήτηση της υπόθεσης.
28)
1128/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως αν δεν έχουν κληθεί οι προσθέτως παρεμβάντες στο δικαστήριο της ουσίας, οι οποίοι δεν παραστάθηκαν κατά την συζήτηση της αιτήσεως.
29)
1250/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως αν απουσιάζει ο αναιρεσείων και δεν έχει κληθεί νόμιμα, και εκπρόθεσμα από τον επισπεύδοντα αναιρεσίβλητο.
30)
1433/2013 Παραδεκτή η άσκηση πρόσθετης παρέμβασης στον Άρειο Πάγο. Πώς ασκείται. Επίσπευση συζητήσεως αναιρέσεως και συζήτηση της χωρίς να έχει επιδοθεί αντίγραφο της πρόσθετης παρέμβασης στους διαδίκους. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση.
31)
1905/2013 Αν τη συζήτηση της αναίρεσης επισπεύδει ο απολειπόμενος διάδικος, η τελευταία γίνεται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, εφόσον όμως ο δικηγόρος που υπέγραψε την κλήση ήταν νόμιμα. διορισμένος πληρεξούσιο αυτού.
32)
1974/2013 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.
33)
1975/2013 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.
34)
2107/2013 Μη εμφάνιση αναιρεσείοντος. Επίσπευση συζήτησης από δικηγόρο που ενήργησε ως πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος, χωρίς να αποδεικνύεται η πληρεξούσιότητά του. Η προδικασία είναι άκυρη και ως εκ τούτου η συζήτηση, που έγινε με παρουσία μόνο του αναιεσίβλητου που είχε κλητευθεί προσηκόντως κατά την αρχική συζήτηση και επιδιώκει ήδη την απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως, κηρύσσεται απαράδεκτη.
35)
2129/2013 Συζήτηση αναιρέσεως παρά των απουσία διαδίκου που εκπροσωπήθηκε με από δικηγόρο χωρίς την προς τούτο πληρεξουσιότητα, κλητεύθηκε όμως ο ίδιος προσωπικά για να παραστεί στη συζήτηση. Απαράδεκτη η συζήτηση ως προς παραστάντα μη διάδικο. Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 11γ, 19 και 20 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. Ειδικότερα, έννοια ουσιωδών πραγμάτων (αρ. 19) και εγγράφων (αρ. 20). Δεν περιλαμβάνονται στα τελευταία άλλα, ιδιώνυμα, αποδεικτικά μέσα (μαρτυρικές καταθέσεις κ.λ.π.), ως προς το αποδει...
36)
2134/2013 Αν η συζήτηση επισπεύδεται με κλήση του απόντος, πρέπει να αποδεικνύεται η πληρεξουσιότητά του προς τον δικηγόρο που υπογράφει την κλήση αν δεν αποδεικνύεται, η συζήτηση της αναίρεσης κηρύσσεται απαράδεκτη.
37)
2195/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση ενδίκου μέσου αναιρέσεως όταν ο επισπεύδων αναιρεσίβλητος έχει επιδώσει την κλήση στον υπογράφοντα το αναιρετήριο δικηγόρο, ο οποίος δεν έχει την προς τούτο πληρεξουσιότητα, και ο αναιρεσείων δεν παρίσταται κατά τη συζήτηση.


<< Επιστροφή