<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αποζημίωση μισθωτού
1)
572/2018 Η αξίωση του μισθωτού για καταβολή ή συμπλήρωση της
οφειλόμενης αποζημιώσεως από απόλυση του είναι
απαράδεκτη, αν η σχετική αγωγή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε
προθεσμία έξι (6) μηνών, αφότου η αξίωση κατέστη απαιτητή.
Λόγοι αναίρεσης: Παράβαση του άρθρου 559 αρ. 1 και 20.
Απορρίπτει αναίρεση.
2)
314/2014 Δικηγόρος Δημοτικής Επιχείρησης. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία. Αντικατάσταση αιτιολογιών από το εφετείο. Δεν επιτρέπεται να γίνει, όταν με αυτήν μεταβάλλεται το δεδικασμένο και καθίσταται χειρότερη η θέση του εκκαλούντος. Αναιρεί για παραβίαση ΚΠολΔ 559 αρ.8.
3)
345/2014 Το Δικαστήριο δεν παραβίασε τις διατάξεις των αρθρ. 8 παρ. 1α του Ν. 3198/1955 και 202 και 669 του ΑΚ. Η έλλειψη ανάλογης πρόβλεψης, υπό τη μορφή διαλυτικής αίρεσης, στον Κανονισμό της αναιρεσείουσας, ως προς τη δυνατότητα πρόωρης λύσης της σύμβασης του μισθωτού και εκ μέρους της με καταγγελία, δεν επηρεάζει τη μετατροπή της σύμβασης του τελευταίου σε σύμβαση εργασίας αόριστου χρόνου στην περίπτωση που πληρωθεί η υπέρ αυτού προβλεπόμενη διαλυτική αίρεση δηλαδή η προβλεπόμενη δυνατότητα πρόωρης λ...
4)
437/2014 Προσαύξηση για εργασία κατά τις Κυριακές και αποζημίωση για στέρηση αναπληρωματικής μέρας εβδομαδιαίας αναπαύσεως. Αναιρεί (ΚΠολΔ 559 αρ.1), διότι οι σχετικοί υπολογισμοί έγιναν με βάση το ωρομίσθιο και όχι το ημερομίσθιο του αναιρεσείοντος. Κρατεί και δικάζει κατ' ουσία, ύστερα από δεύτερη αναίρεση.
5)
814/2014 Ετοιμότητα προς εργασία. Διάκριση μεταξύ γνήσιας και μη γνήσιας ετοιμότητας. Οδηγός σχολικού λεωφορείου. Επαρκείς και σαφείς αιτιολογίες. Απορρίπτει την αίτηση. Αντίθετη μειοψηφία, διότι δεν διευκρινίζεται επαρκώς η διάκριση μεταξύ των ημερών κατά τις οποίες είχε εφημερία (= γνήσια ετοιμότητα) και κατά τις οποίες παρέμενε απλώς στο σχολείο περιμένοντας το σχόλασμα (= απλή ετοιμότητα).
6)
816/2014 Ταμείο Πρόνοιας ΑΤΕ, συμπλήρωμα εφάπαξ αποζημίωσης συνταξιούχου. Κατά τον υπολογισμό της, δεν λαμβάνεται υπ' όψη η μεταβατική διάταξη του νέου καταστατικού του Ταμείου, σύμφωνα με την οποία, κατά την πρώτη πενταετία της εφαρμογής του, το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από εκείνο που προέκυπτε με βάση τις διατάξεις του παλαιού καταστατικού, λαμβανομένου υπ' όψη του «πλαφόν του ν. 2084/1992», διότι η θέσπιση του εν λόγω ανωτάτου ορίου κρίθηκε ήδη αντισυνταγματική. Αναιρεί. Αντί...
7)
2196/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης και θέση αυτής σε ασφαλιστική εκκαθάριση. Οι αξιώσεις του προσωπικού της από τις συμβάσεις εργασίας έχουν γενικό προνόμιο κατά την ικανοποίησή τους, αλλά καταλαμβάνονται από την αναστολή των ατομικών διώξεων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ασφαλιστική εκκαθάριση. Αβάσιμοι οι αναιρετικοί λόγοι για κακή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.δ. 400/1970 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και του ν. 3588/2007 για τον πτωχευτικό κώδικα και για π...
8)
19/2013 Το Δικαστήριο, με το να δεχθεί ότι η πρόβλεψη στον Κανονισμό της αναιρεσείουσας της δυνατότητας πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας με δήλωση παραίτησης του μισθωτού με τη συγκατάθεση του εργοδότη, παρεχομένη δια της εκ των προτέρων αυτοδέσμευσής του με σχετικό όρο του Κανονισμού, συνιστά διαλυτική αίρεση με την πλήρωση της οποίας η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μεταπίπτει εξαρχής σε αόριστου χρόνου, δεν υπέπεσε στην πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολΔ. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν περιλαμβάν...
9)
20/2013 Το Δικαστήριο, με το να δεχθεί ότι η πρόβλεψη στον Κανονισμό της αναιρεσείουσας της δυνατότητας πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας με δήλωση παραίτησης του μισθωτού με τη συγκατάθεση του εργοδότη, παρεχομένη δια της εκ των προτέρων αυτοδέσμευσής του με σχετικό όρο του Κανονισμού, συνιστά διαλυτική αίρεση με την πλήρωση της οποίας η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μεταπίπτει εξαρχής σε αόριστου χρόνου, δεν υπέπεσε στην πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολΔ. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν περιλαμβάν...


<< Επιστροφή