<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Χρησικτησία
1)
783/2016 Διάκριση Γαιών κατά το Οθωμανικό Νόμο της 7ης Ράμαζαν 1274. Διαδοχή Ελληνικού κατά τα Πρωτόκολλα της 3.2.1830, 4.6.1830 και 19.6.1830 και τη Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως και 3.7.1832. Τι ισχύει για τις Κυκλάδες. Β.Δ. της 17/29.11.1896 «περί Ιδιωτικών Δασών». ΒΔ της 12.12.1833 «περί διορισμού και Φόρου Βοσκής» Έκτακτη χρησικτησία κατά ΒΡΔ. Εφαρμογή επί Δημοσίων Κτημάτων. 559 ΑΡ.1 και 19 Κ.Πολ.Δ. Δικαστική Δαπάνη Δημοσίου.
2)
26/2015 1045 ΑΚ κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία 974 ΑΚ πράξεις νομής. Η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, αν συνδυάζεται και με άλλες πράξεις συνιστά πράξη νομής 559 αρ 19 ΚΠολΔ
3)
27/2015 Εμπρόθεσμη υποβολή προτάσεων με επίκληση των αποδεικτικών μέσων. Επανάληψη συζητήσεως(ΚΠολΔ254) για την επανεξέταση των μαρτύρων. Θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης. Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή νέων προτάσεων. Νόμιμη η επίκληση των προσκομιζόμενων αποδεικτικών μέσων με τη συρραφή των αρχικών προτάσεων στις τυπικές προτάσεις που υποβάλλονται κατά την επανάληψη. Απόκτηση κυριότητας ακινήτου με χρησικτησία. Έννοια, κτήση και άσκηση νομής(πράξεις νομής) ειδικότερα επί αγροτικού ακινήτου . Αναίρ...
4)
87/2015 Σύσταση πραγματικής δουλείας διόδου με χρησικτησία. Προϋποθέσεις. Αναίρεση. Λόγος από τον αριθμό 1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ . Αβάσιμος (Επικυρώνει Πολ. Πρ. Χαλκ. 78/2013).
5)
88/2015 Κτήση κυριότητας ακινήτου με παράγωγο (αγορά από κύριο) και πρωτότυπο (χρησικτησία) τρόπο. Δεδικασμένο από απόφαση που απορρίπτει αγωγή ως αόριστη, τι καλύπτει. Εκκρεμοδικία από την άσκηση τριτανακοπής. Συνέπειες, διάρκεια και άρση της εκκρεμοδικίας. Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 19, 11γ, 16 και 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, αβάσιμοι (Επικυρώνει Εφ. Θεσ. 557/2011).
6)
566/2015 Κατά τα άρθρα 68, 556 και 558 ΚΠολΔ η αναίρεση στρέφεται κατά των αντιδίκων του αναιρεσείοντος που νίκησαν, δεν στρέφεται δε αναγκαία κατά όλων των αντιδίκων του αναιρεσείοντος, εκτός από τις περιπτώσεις της αναγκαστικής ομοδικίας. Έτσι δε μπορεί να στραφεί κατά των αντιδίκων του αναιρεσείοντος των οποίων η αγωγή έχει απορριφθεί, όταν με κανένα λόγο δεν προσβάλλεται η απόρριψη αυτή 1108 ΑΚ Προϋποθέσεις αρνητικής αγωγής. Τι συνιστά διατάραξη. Αν η ενέργεια γίνεται δυνάμει δικαιώματος καταλύεται η...
7)
573/2015 Με τη συνθήκη της Κων/λεως της 27ης Ιουνίου (6 Ιουλίου) 1832 προβλέφθηκε η σύσταση ειδικής Επιτροπής, η οποία θα εξέταζε τις πωλήσεις των Οθωμανικών κτημάτων προς τους Έλληνες και είναι διαφορετική από την Επιτροπή που συστήθηκε κατά το διάταγμα της 17-11-1836 περί ιδιωτικών Δασών. Η κρίση της εν λόγω Επιτροπής περί μη υπάρξεως απαιτήσεως του Δημοσίου εκτιμάται ως δικαστικό τεκμήριο ΒΡΔ Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας εκ δημοσίων και μη κτημάτων 559 αρ 19 Για την πληρότητα των αιτιολογιών ...
8)
648/2015 Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας από έκτακτη χρησικτησία. Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας. 559 αρ 19 Τι νοούνται ως ζητήματα τα νομικά ή πραγματικά επιχειρήματα δεν συνιστούν αιτιολογίες
9)
649/2015 Έκτακτη χρησικτησία. Προϋποθέσεις. Πράξεις νομής επί αστικού ακινήτου 559 αρ1 και 19 ΚΠολΔ. Προϋποθέσεις559 αρ11Ο περί ομολογίας ισχυρισμός απαραδέκτως προτείνεται το πρώτον στον Άρειο Πάγο. Δεν ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ8εδβ αν οι ισχυρισμοί λήφθηκαν υπόψη και απορρίφθηκαν. Με τον αναιρετικό λόγο του αριθμού 20 του άρθρου 559 ΚΠολΔ δεν προσβάλλονται τα τοπογραφικά διαγράμματα, γιατί δεν είναι έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 432 ΚΠολΔ χρησιμοποιούμενα για άμεση απόδειξη, α...
10)
1272/2015 Εξαιρετέος μάρτυρας. Προσδιορισμός αμέσου συμφέροντος. Μόνο η ιδιότητα του συζύγου δεν αρκεί. Μεταβίβαση ακινήτου παράγωγος και πρωτότυπος τρόπος. Προϋποθέσεις πράξεις νομής. Ο εξ αδιαιρέτου συγκύριος λογίζεται ότι νέμεται για λοιπούς. Αντιποίηση νομής. Γνωστοποίηση. Γνώση συγκυρίου 559 αρ. 19 ΚΠολΔικ. Πότε ιδρύεται επίφαση εκ πλαγίου παραβιάσεως 559 αρ. 8 εδ. β. Πράγμα και ο λόγος έφεσης. Δεν ιδρύεται αν ο λόγος εφέσεως απορρίφθηκε ούτε αν λήφθηκαν υπόψη περιστατικά προκύψαντα από αποδείξεις. ...
11)
1273/2015 Η Επιτροπή του Β.Δ της 17/29.11.1836 περί ιδιωτικών δασών είναι διαφορετική από εκείνη της επί των πωλήσεων των οθωμανικών κτημάτων Επιτροπής. Οι αποφάσεις της πρώτης περί κυριότητας σε δάσος του ιδιώτη αποτελούν νόμιμο τεκμήριο κατά του Δημοσίου που ανατρέπει το τεκμήριο του άρθρου 3 του εν λόγω Β.Δ, ενώ η παρεμπίπτουσα κρίση της δεύτερης περί μη υπάρξεως απαιτήσεως του Δημοσίου επί της μεταβιβασθείσας εκτάσεως αποτελούν στοιχείο δικαιολογούν την καλή πίστη του νομέα του ακινήτου. Επάλληλες ...
12)
1338/2015 Η επανάληψη της βιαίως διακοπείσας δίκης γίνεται από όλους τους κληρονόμους. Αν γίνει μόνο από κάποιους, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς τον φερόμενο ως αποβιώσαντα και επί απλής ομοδικίας δεν επηρεάζει τη δίκη ως προς τους λοιπούς ομόδικους. Απόκτηση κυριότητας ακινήτου παραγώγως από κληρονομική διαδοχή και πρωτοτύπως από έκτακτη χρησικτησία. Αν η νομή αποκτήθηκε με άτυπη διανομή στο όλο ακίνητο δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των περί κοινωνίας διατάξεων, ούτε υφίσταται αντιποίηση νο...
13)
1343/2015 Πρόσθετη παρέμβαση τρόπος άσκησης. Η έλλειψη κοινοποίησης καλύπτεται αν δεν προταθεί έννομο συμφέρον. Άσκηση και στον Άρειο Πάγο. Κρητικός Αστικός Κώδικας. Διαχρονικό Δίκαιο. Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας. Δε συντρέχει περίπτωση παραβιάσεως του νόμου περί Γαιών και των οδηγιών περί εξελέγξεως τίτλων του Οθωμανικού νόμου. Παραχώρηση δημοσίων γαιών κατά Οθωμανικό νόμο. Η μαρτυρική κατάθεση δεν είναι έγγραφο υπό την έννοια των άρθρων 432 επ και δεν πλήττεται με λογο αρθρου 559 αρ 20 ΚΠολΔ. Η β...
14)
40/2014 Από τα άρθρα 68,73, 76, 79, 556 και 558 ΚΠολΔικ η αναίρεση δεν απευθύνεται κατά του κυρίως παρεμβάντος, αφού ως προς αυτόν και αν ακόμη ευδοκιμήσει η αναίρεση, δεν είναι δυνατόν να αναιρεθεί η απόφαση. Απαράδεκτη η κατ’ αυτού ασκηθείσα αναίρεση. Τακτική χρησικτησία προϋπόθεσης. Άσκηση νομής για λογαριασμό άλλου κατά 980 Α.Κ.
15)
54/2014 Πότε ο κατά της διεκδικητικής αγωγής ακινήτου προβαλλόμενος από τον εναγόμενο ισχυρισμός ότι απέκτησε αυτός την κυριότητα του επιδίκου με έκτακτη χρησικτησία, αποτελεί ένσταση και ούτε άρνηση της αγωγής.
16)
160/2014 Διακρίσεις Γαιών κατά Οθωμανικό Δίκαιο. Τα κτήματα στις Κυκλάδες ήταν μούλκια, εκτός από εκείνα που λόγω της φύσης τους δεν εξουσιαζόντουσαν από κανένα (δάση, αιγιαλοί, κοινόχρηστα) τα οποία ανήκαν στο δημόσιο. ΒΔ της 12.12.1833 «περί διορισμού και φόρου βοσκής όλα τα λειβάδια για τα οποία δεν υπάρχει ταπί θεωρούνται δημόσια. Περ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔικ. Στις παραμεθόριες περιοχές δεν περιλαμβάνονται οι παραμεθόριες που έχουν ορισθεί με το άρθρο 4 του Ν. 1366/1938. Μετά την Ολ.ΑΠ 1/2013 υφί...
17)
172/2014 Χρησικτησία τακτική. Απαραίτητο στοιχείο, μεταξύ των άλλων, και η ύπαρξη τίτλου, νομίμου ή νομιζομένου. Αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης από τους αρ. 8 και 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. Απαράδεκτοι όταν αφορούν επουσιώδεις ισχυρισμούς, όπως οι αρνητικοί της ενστάσεως ισχυρισμοί.
18)
505/2014 Κτήση κυριότητας ακινήτου με χρησικτησία κατά τη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 3127/2003.
19)
618/2014 Προϋποθέσεις κτήσης δουλείας με χρησικτησία. Η, παρά την αυτάρκεια του δεσπόζοντος ακινήτου, εξακολούθηση χρησιμοποίησης της διόδου του δουλεύοντος ακινήτου, συνιστά κατάχρηση δικαιώματος.
20)
729/2014 Κτήση κυριότητας κατά το β.ρ.δ. με χρησικτησία. Πότε κατά του δημοσίου (προϋποθέσεις χρησικτησίας επί δημοσίου κτήματος). Έννοια νομής και χρησικτησίας. Ένδικο μέσο αναιρέσεως. Πότε ιδρύονται οι αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1, 8, 10, 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. [Επικυρώνει ΕφΝαυπλ 62/2010].
21)
838/2014 Οι εμφανείς υλικές ενέργειες επί ακινήτου, με τις οποίες εκδηλώνεται η βούληση του νομέα να το εξουσιάζει ποικίλουν ανάλογα με τον προορισμό του ακινήτου και είναι μεταξύ των άλλων η οριοθέτηση, η περίφραξη, η καλλιέργεια ακόμη δε και η απλή επίσκεψη, επίβλεψη ή επισκόπηση του ακινήτου, που γίνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο.
22)
918/2014 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου του ελληνικού δημοσίου στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) βάσει του άρθρου 13 του ν.δ. 4247/1962. Απαιτείται μεταγραφή της πράξεως αποδοχής της δωρεάς από τον Ο.Σ.Κ. χωρίς την οποία δεν επέρχεται η μεταβίβαση. Προϋποθέσεις αποκτήσεως κυριότητας ακινήτου που ανήκει στο δημόσιο με χρησικτησία βάσει του άρθρου 4 του ν. 3127/2003. Πρέπει ο χρησιδεσπόζων να μην ευρίσκεται σε κακή πίστη κατά τον χρόνο απαιτήσεως της νομής. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1,8 και 19 ...
23)
1001/2014 Η αναίρεση απευθύνεται κατά των αντιδίκων και όχι των ομοδίκων 559 αρ.8 Τι είναι "πράγμα" Όχι τα περιστατικά που προκύπτουν από τις αποδείξεις, ούτε τα επιχειρήματα των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Προς μη προταθέντα πράγματα εξομοιώνονται και οι ισχυρισμοί που προτάθηκαν απαράδεκτος 559 αρ.10 αντικείμενο αποδείξεων δεν αποτελούν οι αρνητικοί ισχυρισμοί 559 αρ.1 και 19. Οι αιτιάσεις που αφορούν την εκτίμηση πραγματικών περιστατικών δεν ιδρύουν τους λόγους αυτούς. Τακτική 'Έκτακτη χρησικτησία 974...
24)
1020/2014 Αποδεικτική δύναμη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και τεχνικών εκθέσεων. Η ομολογία πρέπει να έχει προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας καθώς και το δεδικασμένο 559 αρ. 12 ιδρύεται ο οικείος λόγος αν παραβιάστηκαν οι ορισμοί του νόμου σχετικά με τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων 559 αρ. 11 Η αιτίαση περί διαφορετικής εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων πλήττει την ανέλεγκτη αναιρετικά αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων. Με τον αναιρετικό λόγο του 226 αρ. 20 περί παραμορφώσεως εγγράφου δεν πλήττεται η έκθεσ...
25)
1030/2014 Αναίρεση απόφασης επί εφέσεως κατά ειρηνοδικειακής απόφασης. Παράγωγος τρόπος μεταβιβάσεως ακινήτου, όπως από αγορά ή κληρονομική διαδοχή, εφόσον γίνει αποδοχή και μεταγραφή. Πρωτότυπος τρόπος μεταβιβάσεως ακινήτου. Τακτική και έκτακτη χρησικτησία. Οι κατά το άρθρο 560 Κ.Πολ.Δ. λόγοι είναι περιοριστικοί. Εφόσον δεν εξετάστηκε αγωγική βάση, όπως τούτο προκύπτει από την επισκόπηση της αγωγής κατά το άρθρο 561 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., η προσβαλλομένη απόφαση που δεν έλαβε υπόψη της τον περιλαμβανόμενο στο ...
26)
1031/2014 Διεκδικητική και αναγνωριστική κυριότητας ακίνητα αγωγή. Παράγωγος και πρωτότυπος τρόπος απαιτήσεως κυριότητος, ήτοι από αγορά και κληρονομική διαδοχή και με τακτική και έκταση χρησικτησία. Προϋπόθεση του παραγώγου τρόπου το να είναι κύριος ο μεταβιβάζων, 559 αρ. 1 και 19. Προϋποθέσεις. Η έλλειψη μείζονος πρότασης δεν δημιουργεί λόγο αναίρεσης. Η διακοπή της χρησικτησίας με διεκδικητική αγωγή προϋποθέτει χρησιδεσποτεία 559 αρ. 11 γ. Η αναφορά κάποιων εγγράφων δεν δηλώνει ότι τα μη αναφερόμενα δε...
27)
1102/2014 Διεκδικητική αγωγή ακινήτου. Παράγωγος από αγορά και πρωτότυπος από τακτική χρησικτησία τρόπος αποκτήσεως ακινήτου (άρθρ. 1033, 1192 αρ. 1, 1041,1042, 1051 ΑΚ) ΠΔ 31.12.2005 απαγορεύεται η κατάτμηση, εκτός αν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο έχει επιφάνεια 8 στρεμ. Η ανατροπή που απευθύνεται κατά του ομοδίκου προσθέτως παρεμβάντα είναι απαράδεκτη. Πρόσθετη παρέμβαση ασκείται το πρώτον και στον Άρειο Πάγο. 559 αρ. 22 η άποψη περί διαφορετικής εκτιμήσεως, πλήττει την ανέλεγκτη, περί τα πράγματα ουσιαστικ...
28)
1107/2014 Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου, κατ΄ άρθρον 561 § 1 Κ.Πολ.Δ.
29)
1117/2014 Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 8 και 11 γ' του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι (Επικυρώνει Εφ. Αιγ. 47/2012).
30)
1118/2014 Αναιρετικός λόγος από τον αρ. 1 του άρθρ. 560 Κ.Πολ.Δ. για παραβίαση των ερμηνευτικών διατάξεων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Πότε ιδρύεται. Λόγος αναιρέσεως που πλήττει παραδοχή της απόφασης η οποία δεν στηρίζει το διατακτικό της απορρίπτεται ως αλυσιτελής (Επικυρώνει Πολ. Πρωτ. Ηλ. 118/2012).
31)
1120/2014 Αναιρετικός λόγος από τον αρ. 1 του αρθρ. 560 ΚΠολΔ για παραβίαση των ερμηνευτικών διατάξεων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Πότε ιδρύεται λόγος αναιρέσεως που πλήττει παραδοχή της απόφασης η οποία δε στηρίζει το διατακτικό της απορρίπτεται ως αλυσιτελής(Επικυρώνει ΠολΠρΗλ/118/2012)
32)
1358/2014 Χρησικτησία ακινήτου υπό το Βυζαντινορρωμαϊκό δίκαιο και τον Α.Κ. Προϋποθέσεις, στοιχεία. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Πότε υπάρχει. Αναίρεση. Λόγοι από τους αριθμ. 1, 8, 11, 19, αβάσιμοι. Λήψη απόφασης με διαφορά μιας ψήφου. Παραπομπή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου
33)
1360/2014 Νομική και ποσοτική αοριστία της αγωγής. Παράγωγος και πρωτότυπος (από έκτακτη χρησικτησία) τρόπος απόκτησης κυριότητας. Χρησικτησία έκτακτη κατά ΒΡΔ. Η διεξαγωγή νέων αποδείξεων ανήκει στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας 559 αρθρ 1 και 19. Η αιτίαση ότι από τα αποδεικτικά μέσα προκύπτει πόρισμα αντίθετο πλήττει την περί τα πράγματα ουσιαστική κρίση Άρθρα 335 ΚΠολΔ, 559 αρ.11 περ γ, 20, και 17. Προϋποθέσεις 562 παρ 20 περί παραγραφής ισχυρισμός απαράδεκτος εφόσον δεν προβλήθηκε στο ...
34)
1363/2014 Λόγοι που πλήττουν παραδοχές της αναιρεσιβαλομένης, οι οποίες δεν στηρίζουν το διατακτικό της, απορρίπτονται ως αλυσιτελείς. (Επικυρώνει ΕφΑιγ/ΜετΕδρΣάμου 83/2012).
35)
1367/2014 Μεταβίβαση ακινήτου παραγώγως(αγορά) και πρωτοτύπως (τακτική και έκτακτη χρησικτησία) 1033, 1041, 1045, 1051, 974 ΑΚ. Κοινοχρησία δρόμου κατά ΒΡΔ. Ο αναιρετικός λόγος του αρθρ559 αρ 19 δεν ιδρύεται αν οι αιτιάσεις αφορούν σε κακή εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων, στη μη αιτιολόγηση των αποδειχθέντων και στην επάρκεια και αξιολόγηση των επιχειρημάτων. Άρθρο 559 αρ. 11. Δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο δεν απέδωσε στα αποδεικτικά μέσα τη βαρύτητα που ο αναιρεσείων υποστηρίζει ότι αυτά έχουν. Η ένστα...
36)
1371/2014 Από τη διαθήκη μπορεί να συνάγεται ότι η εγκατάσταση επί δήλου, είναι εγκατάσταση κληρονόμου και μόνο σε περίπτωση αμφιβολίας κατά το άρθρο 1800 παρ 2 ΑΚ θεωρείται κληροδοσία. Από τις διατάξεις του άρθρου 1801 παρ 2 και 1802 ΑΚ προκύπτει ότι αν ο διαθέτης εγκατέστησε περισσότερους κληρονόμους καθένας από τους οποίους έχει περιοριστεί σε ποσοστό και τα ποσοστά δεν εξαντλούν τον κλήρο, ως προς το υπόλοιπο μέρος επέρχεται η εξ αδιαθέτου διαδοχή. Μπορεί όμως να προκύπτει από τη διαθήκη θέληση του δι...
37)
1376/2014 Άσκηση νομής επί ακινήτου. Έννοια πράξεων νομής. Καταβολή φόρου ακάλυπτων χώρων μείζονος ακινήτου (οικοπέδου), στο οποίο περιλαμβάνεται και το επίδικο ακίνητο, που ανήκει σε άλλον. Δεν αποτελεί από μόνη της υλική και εμφανή ενέργεια που να δηλώνει βούληση του καταβάλλοντος να εξουσιάζει το επίδικο (νομή). Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως από τους αρ. 1 και 11 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. [Επικυρώνει ΕφΑθ 335/2010].
38)
1382/2014 Επί αναγκαστικής ομοδικίας η αναίρεση απευθύνεται και κατά των αναγκαίων ομοδίκων μόνο αν λόγω της φύσης της δίκης μπορεί να δημιουργηθεί αντιδικία και μεταξύ των ομοδίκων όπως στην δίκη διανομής η στην ανακοπή του 933 των μετά την κατακύρωση αναγκαίων ομοδίκων υπερθεματιστή και επισπεύδοντα. Παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της αναίρεσης. Ποιοτική, ποσοτική αοριστία. Στοιχεία ορισμένου πραγματικής δουλείας. Απόκτηση πραγματικής δουλείας με έκτακτη χρησικτησία 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ...
39)
1477/2014 Β.Δ. 17/29.11.1836 περί ιδιωτικών δασών. Κατά τα άρθρα 1, 2 και 3 αναγνωρίστηκε η κυριότητα του Δημοσίου στα δάση, εκτός από εκείνα που αναγνωρίσθηκαν ιδιωτικά κατά την οριζόμενη σ΄ αυτά διαδικασία. Τι είναι δάσος. Τα δάση για τα οποία δεν υποβλήθηκαν τίτλοι χαρακτηρίζονται διακατεχόμενα και μπορεί επ΄ αυτών με έκτακτη χρησικτησία να αποκτηθεί κυριότητα έως τις 11.9.1915. Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας κατά Βυζαντινορωμαϊκό Δίκαιο. Άρθρο 559 αρ. 1 και 19. Απαράδεκτοι οι λόγοι που υπό την επί...
40)
1480/2014 Κτητική παραγραφή (χρησικτησία) και αποσβεστική παραγραφή κατά το Οθωμανικό Δίκαιο. Διακρίσεις. Διακοπή της παραγραφής. Αβάσιμοι οι λόγοι από τους αρ. 1, 8, 14, 16 και 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει 335/2001).
41)
2073/2014 Στοιχεία ορισμένου αναγνωριστικής ή διεκδικητικής κυριότητας αγωγής, όταν πρόκειται για κληρονομιαίο από έκτακτη χρησικτησία ακινήτου δεν απαιτείται (για το ορισμένο), η αναφορά της αποδοχής και μεταγραφής της κληρονομιάς, αφού κατά 983 ΑΚ, η νομή μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του νομέα 559 αρ 11γ ΚΠολΔ. Δεν ιδρύεται ο λόγος αν το αποδεικτικό μέσο εκτιμήθηκε διαφορετικά από ότι ο αναιρεσείων υποστηρίζει 559 αρ 12 ΚΠολΔ. Δεν ιδρύεται επί αποδόσεως μεγαλύτερης αξιοπιστίας ή αποδεικτικής αξίας σε...
42)
2075/2014 Αγωγή διεκδικητική ακινήτου. Στρέφεται κατά του νομέα ή κατόχου. Απόκτηση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. Λόγοι από τους αριθμούς 1, 19 και 11γ ΚΠολΔ, αβάσιμοι (Επικυρώνει ΕφΠατρ 383/2019).
43)
2079/2014 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας από έκτακτη χρησικτησία. Προϋποθέσεις απόκτησης κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία άρθρα 1045, 974, 976, άρθ. 559 αρ. 19 αν υπό την επίφαση παραβίασης κανόνων δικαίου πλήττεται η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου δεν γεννιέται ο λόγος εκ του άρθρου 559 αρ. 8 εδ .β’. Δε γεννιέται ο λόγος αν ο ισχυρισμός λήφθηκε υπόψη και απορρίφθηκε 559 αρ. 16 απορρίπτεται ως αναπόδεικτος ο λόγος γιατί δεν προσκομίζεται η απόφαση από την οποία προκύπτει το δεδικασμένο.
44)
2162/2014 Αγροτικός κλήρος. Απόκτηση συγκυριότητας από τρίτους, μη κληρούχους, με έκτακτη χρησικτησία κατόπιν εικοσαετούς συννομής τους στον κλήρο. Δυνατή μετά τον α.ν. 431/1968, αφού η συννομή και η εντεύθεν απόκτηση της συγκυριότητας με χρησικτησία δεν οδηγεί αναγκαίως στην κατάτμηση του κλήρου. Λόγοι αναίρεσης από τους αρ 1, 8, 11γ, 12, 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολΔ: αβάσιμοι (Επικυρώνει ΕφΘεσσ. 236/2012).
45)
2164/2014 Χρησικτησία κληροτεμαχίου. Ο περιορισμός της μη κατατμήσεως του κλήρου ισχύει και επί χρησικτησίας μέρους του κλήρου που οδηγεί στην κατάτμησή του. Εξαίρεση επί κλήρων που βρίσκονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, υπό την προϋπόθεση ότι τα προκύπτοντα τεμάχια κλήρων πληρούν τα ελάχιστα κατά νόμον όρια εμβαδού και διαστάσεων. Αβάσιμος o λόγος αναίρεσης από τον αρ 1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως κατ’ άρθρον 562 παρ. 2 ΚΠολΔ (Επικυρώνει ΠολΠρΘεσσ. 8935/2012).
46)
2170/2014 Ερήμην αναιρεσίβλητης που παραστάθηκε χωρίς δικηγόρο αλλά είχε νόμιμα κλητευθεί. Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου με τακτική χρησικτησία. Άρθρα 974, 976 εδ 2, 1041,1042 και 1051 ΑΚ. Αρ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ: Δεν ιδρύονται οι λόγοι αυτοί όταν υπό την επίφαση της ευθείας ή εκ πλαγίου παραβιάσεως κανόνων ουσιαστικού δικαίου πλήττεται η περί τα πράγματα ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Αρ. 11γ αρθρο 559 ΚΠολΔ: Η κρίση του δικαστηρίου περί του ότι δεν προσκομίσθηκε κάποιο αποδεικτικό...
47)
2172/2014 Παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης. Μέχρι ισχύος ΑΚ για την έκτακτη χρησικτησία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΒΡΔ και επί των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο. Η χρησικτησία έπρεπε να είχε συμπληρωθεί μέχρι 12.9.1915. Μετά την ημερομηνία αυτή τα ακίνητα του Δημοσίου είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας Τι ισχύει στη Θεσσαλία μετά την προσάρτησή της το 1881 στο Ελληνικό Κράτος. Δάσος: Έννοια κατά προϊσχύσαντες και ισχύοντες νόμους. Με τους αρ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ προσβάλλονται μόνο τα έγγραφα κ...
48)
2173/2014 Μέχρι ισχύος ΑΚ για την έκτακτη χρησικτησία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΒΡΔ και επί δασών που ανήκαν στο Δημόσιο. Η χρησικτησία έπρεπε να είχε συμπληρωθεί μέχρι 12-9-1915. Μετά την ημερομηνία αυτή τα ακίνητα του Δημοσίου είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας. Τι ισχύει στη Θεσσαλία μετά την προσάρτησή της το 1881 στο Ελληνικό Κράτος. Δάσος: Έννοια κατά προϊσχύσαντες και ισχύοντες νόμους. Με τους αρ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ προσβάλλονται μόνο τα έγγραφα και όχι τα άλλα αποδεικτικά μέσα που αναφέροντα...
49)
2175/2014 Διεκδικητική αγωγή. Αναιρετικοί λόγοι κατ’ αποφάσεων Ειρηνοδικείου (άρθρο 560 αρ. 1 ΚΠολΔ). Ερμηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Πότε ιδρύεται λόγος αναίρεσης. Απαιτείται δικαιοπρακτική δήλωση περιεχόμενη σε έγγραφο με έννομες συνέπειες. Δηλώσεις περιεχόμενες σε μη δικαιοπρακτικά έγγραφα δεν έχουν ανάγκη ερμηνείας και προσφυγής στις διατάξεις αυτές. Οι αιτιάσεις που αποδίδουν στην απόφαση έλλειψη νόμιμης βάσης και πλήττον την περί τα πράγματα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας είναι απα...
50)
2246/2014 Απόκτηση κυριότητας ακινήτου - δασικής έκτασης με χρησικτησία, που συμπληρώθηκε μέχρι την 15-9-1915. Σχετικές διατάξεις. Έννοια νομής και καλής πίστης κατά το προϊσχύσαν βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ (Επικυρώνει ΕφΑθ 2972/13).
51)
92/2013 Για την άσκηση από το Δήμο αναίρεσης απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( άρθρ. 72 παρ. 1 εδ. γ΄ και 2 Ν. 3852/10) Διαχρονικού δικαίου διάταξη του άρθρου 24 Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δικ. – Έκτακτη χρησικτησία, Νομική προσμέτρηση νομής δικαιοπαροχου (1045, 974, 1051 ΑΚ). Εμφανείς πράξεις νομής επί αστικού ακινήτου. Οι μη εμφανείς δεν συνιστούν πράξεις νομής αλλά προπαρασκευή αυτών. Διδάγματα κοινής πείρας. Πότε ιδρύεται λόγος αναίρεσης από την παραβίασή τους. Όχι όταν χρησιμοποιούνται για έμμεση...
52)
94/2013 Νομιζόμενος τίτλος υπάρχει και όταν ο κληρονόμος ακινήτου, κατά την εφαρμογή του τίτλου του, από συγνωστή πλάνη, καταλαμβάνει έκταση μεγαλύτερη από αυτήν του κληρονομιαίου ακινήτου. Αόριστη αιτίαση από τον αριθμό 1 εδ. β΄του άρθρου 559 ΚΠολΔικ, για παραβίαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας, όταν δεν εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα επί μέρους διδάγματα της κοινής πείρας που φέρονται ότι παραβιάστηκαν.
53)
394/2013 Βασικό στοιχείο της χρησικτησίας τακτικής και έκτακτης, και την εντεύθεν κτήσεως κυριότητας με τον (πρώτο τύπο) αυτόν τρόπο είναι η νομή του πράγματος. Χωρίς τη νομή δεν είναι νοητή η χρησικτησία. Αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 αριθ. 8 και 19 του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι (Επικυρώνει Εφ. Πατρών 791/2010).
54)
408/2013 Αναγνωριστική αγωγή από το άρθρο 281 ΑΚ. Αγροτικός κλήρος. Όχι χρησικτησία σε τμήμα αυτού. Έλλειψη εννόμου συμφέροντος.
55)
486/2013 Έκτακτη και τακτική χρησικτησία στη Δωδεκάνησο μετά την προσάρτηση της στην Ελλάδα. Αναγνωριστική αγωγή με τακτική χρησικτησία. Διεκδικητική αγωγή. Ένσταση ιδίας κυριότητας 281. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Μη νόμιμη γιατί δεν αρκούν τα επικαλούμενα περιστατικά.. Λόγοι αναιρετικοί από τους αριθμούς 1 και 19 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Προϋποθέσεις βασιμότητας των λόγων αυτών.
56)
501/2013 Λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 14 και 19 ΚΠολΔ. Κτήση κυριότητας επί ακινήτου του Δημοσίου με έκτακτη χρησικτησίας κατά το ΒΡΔ.
57)
517/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας, τρόπος κτήσης κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. Λόγοι αναίρεσης από αριθ. 1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ.
58)
610/2013 Η απόφαση, επί αναγνωριστικής της κυριότητας ακίνητης αγωγής, με την οποία αναγνωρίζεται ότι ο ενάγων έγινε κύριος του επίδικου ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, στερείται νόμιμης βάσης εάν δεν αναφέρονται στο αιτιολογικό της συγκεκριμένες πράξεις νομής αυτού ή του αντιπροσώπου του. Άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ.
59)
618/2013 O νομέας πράγματας κατά ιδανικό μέρος (συνομέας) επί εικοσαετία γίνεται συγκύριος του πράγματος κατά το ποσοστό της συννομής. Συνυπολογισμός χρόνου χρησικτησίας δικαιοπαρόχου. Περιουσιακό στοιχείο που δεν ανήκει στον κληρονομούμενο κατά το θάνατο του τελευταίου δεν περιέχεται στους κληρονόμους του. Αβάσιμος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νομικής βάσης της απόφασης εξαιτίας ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών. Πότε. (Επικυρώνει ΤρΕφΑΚρ 42/2012).
60)
626/2013 Προϋποθέσεις τακτικής χρησικτησίας
61)
762/2013 Κτήση κυριότητας ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία. Λόγος για έλλειψη νόμιμης βάσης από 19 – Απορρίπτει – Ένορκη βεβαίωση που δόθηκε στα πλαίσια άλλης δίκης. Λαμβάνονται υπόψη εφόσον δεν δόθηκαν επίτηδες - Αν ορισθεί ότι η απόδειξη θα διεξαχθεί με το άρθρο 341 Κ.Πολ.Δ., ένορκες βεβαιώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη – Λόγος από 11 περ. α΄ και γ΄ - Απορρίπτει – Λόγος από αριθ. 12 και 8 περ. β΄ Απορρίπτει.

62)
763/2013 Τρόπος κτήσης κυριότητας: παράγωγος ή πρωτότυπος (χρησικτησία). Λόγοι αναίρεσης από τον αρ. 19, 20, 1§2 και 11γ' του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
63)
767/2013 Ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης λόγω διανοητικής διαταραχής.
Λόγοι αναίρεσης από 19, 20, 8 και 12 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
64)
847/2013 Eρήμην κληθέντων αναιρεσειόντων. Χρησικτησία έκτακτη. Νομή, ο συννομέας νέμεται για λογαριασμό λοιπών και δεν μπορεί να αντιτάθει κατ΄ αυτών κτητική παραγραφή προτού καταστήσει γνωστή σ΄ αυτούς την πρόθεση του να νέμεται για δικό του λογαριασμό. 559 αρ.13 παράβαση των κανόνων περί βάρους της αποδείξεως, 559 αρ.1 και 19. Ποιες διατάξεις ισχύουν όταν το ακίνητο είναι δασική έκταση ανήκουσα στο Δημόσιο.
65)
944/2013 Νομική και ποσοτική ή ποιοτική αοριστία αγωγής. Αναιρετικός έλεγχος. Στοιχεία για το οριστικό διεκδικητικής αγωγής ως προς την περιγραφή του επιδίκου. Αξίωση εναγομένου νομέα για απόδοση δαπανών. Προϋποθέσεις. Ένσταση επισχέσεως. Στοιχεία για να είναι ορισμένη. Ακυρότητα δικαιοπραξίας ως αισχροκερδούς, απόλυτη και σχετική. Χρησικτησία. Εξαίρεση υπέρ προσώπων υπό γονική μέριμνα, επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση. Κατάχρηση δικαιώματος, προϋποθέσεις. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ.1 και 14 αρθρ....
66)
948/2013 Έννοια νομής και φυσικής εξουσίας. Απόκτηση, άσκηση και απώλεια νομής. Ειδικότερα, άσκηση μέσω άλλου και απώλεια από τη γνώση της αντιποίησης. Απόκτηση κυριότητας με χρησικτησία. Προϋποθέσεις. Λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 19 Κ.Πολ.Δ.. Πότε ιδρύεται (Επικυρώνει Εφ. Θεσσ. 917/2010)

67)
1047/2013 Κτήση κυριότητας με χρησικτησία κατά τις διατάξεις του β.ζ.ρ.δ. και κατά του ελληνικού δημοσίου, πότε. Αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 αρ. 1 και 19 του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι (Επικυρώνει ΕΑ 858/2011)

68)
1129/2013 Αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής. Ακυρωσία διαθήκης λόγω παραλείψεως μεριδούχου που δεν ήταν γνωστός του διαθέτη ή έγινε μεριδιούχος μεταγενέστερα. Έκταση ακυρώσεως. Εκτίμηση χρησικτησίας νομέα της κληρονομιάς έναντι κληρονόμου. Προϋποθέσεις. Παραίτηση από το δικόγραφο προσθέτων λόγων αναιρέσεως. Θεωρεί ότι οι πρόσθετοι λόγοι δεν ασκήθηκαν. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως κατά το άρθρο 562 § 2 Κ.Πολ.Δ. Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμ. 1 και 11 άρθρ. 559 Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι (Επικυρώνει Εφ. Θεσσ. 2...
69)
1177/2013 Διεκδικητική αγωγή. Τρόπος κτήσης κυριότητας κληρονομική διαδοχή. Ένσταση ιδίας κυριότητας. Έκτακτη χρησικτησία. Γνωστοποίηση στους κοινωνούς. Λόγοι αναίρεσης: πρώτος πρόσθετος: από 1 και 19, Πρώτος μέρος πρώτο από 11α, Πρώτος μέρος δεύτερο από 11β, Δεύτερος κύριος και δεύτερος πρόσθετος από 11γ, Τρίτος μέρος πρώτο από 8β, Τέταρτος κύριος από 20
70)
1249/2013 Προϋποθέσεις χρησικτησίας επί δημοσίων κτημάτων (δασών). Χρησικτησία κατά Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Στοιχεία, σχετικές διατάξεις. Λόγοι αναιρέσεως από τους αριθμούς 19, 8 και 14 (για αοριστία αγωγής), αβάσιμοι. Επικυρώνει ΕΑ 5638/2009.
71)
1252/2013 Αγωγή διεκδικητική βάσει παραγώγου και πρωτοτύπου κτήσεως κυριότητας επί ακινήτου. Κρίση για την μη συνδρομή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος και ιδίας κυριότητας των εναγομένων, πρωτότυπως και παραγωγής. Νόμιμο αποδεικτικό μέσον, ως αποδεικτικά έγγραφα, οι ένορκες βεβαιώσεις από άλλη δίκη. Πληρεξουσιότητα κατά το δίκαιο της έδρας της ενάγουσας γαλλικής εταιρείας. Νόμιμη η χορήγηση της στην κατ' έφεση δίκη, εγκυροποίηση προηγούμενων διαδικασιών πράξεων, και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Αβάσι...
72)
1258/2013 Άρθρο 559 αρ.2 ΚΠολΔ. Κακή σύνθεση δικαστηρίου. Δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αν κατά τη δημοσίευση συμμετείχαν άλλοι δικαστές από εκείνους που δίκασαν. Οι πρόσθετοι λόγοι κατά 569 παρ. 1 και 2 πρέπει να αφορούν τα προσβληθέντα με το αναιρετήριο κεφάλαια ή εκείνα που αναγκαίως συνέχονται με τα αρχικά και να στρέφονται κατά της ίδιας απόφασης. Αν στρέφονται κατά άλλης (π.χ. πρωτόδικης) μπορεί να ισχύσει ως αυτοτελής αναίρεση αν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις ασκήσεως της αναίρεσης. Η αναίρεση στρέφεται,...
73)
1259/2013 Βίαιη διακοπή της δίκης λόγω θανάτου. Επανάληψη εκουσία και αναγκαστική. Με αναίρεση προσβάλλεται μόνο η απόφαση του Εφετείου. Χρησικτησία έκτακτη κατά τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου άρθρ. 41 Κανονισμού. Ανενεργός ή χρησικτησία έναντι τίτλου του τρίτου αν αποδείξει καλή πίστη. Ένσταση ο οικείος ισχυρισμός και όχι δημοσίας τάξης 559 α 1, 559 αρ. 13 βάρος αποδείξεως 559 αρ. 11γ προϋποτίθεται έρευνα της ουσίας. 559 αρ.8 εδ.β δεν στοιχειοθετείται αν οι ισχυρισμοί λήφθηκαν υπόψη και απορρίφθ...
74)
1454/2013 Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου αγωγή. Προϋποθέσεις παραγώγου και πρωτοτύπου τρόπου αιτήσεως. Τακτική, έκτακτη χρησικτησία, νομής πράξεις νομής ακινήτου. Άρθρο 559 αρ. 19 Ελλείψεις ως προς την αξιολόγηση των αποδείξεων δεν ιδρύουν το λόγο αυτό. Η έλλειψη αιτιολογιών πρέπει να αφορά στα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά. Άρθρο 559 11 11 περ. γ τα αποδεικτικά μέσα δεν είναι «πράγματα» κατά 8 εδ. β. Προϋποθέσεις των διατάξεων του αρ.11 εδ. γ
75)
1457/2013 Άρθρο 559 αρ. 19. Εκ πλαγίου παράβαση νόμου, πότε στοιχειοθετείται 559 αρ.11 περ. γ. Δεν ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν προσέδωσε στο αποδεικτικό μέσο τη βαρύτητα που ο αναιρεσείων υποστηρίζει. Από το ότι γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε κάποια αποδεικτικά μέσα δεν συνάγεται ότι τα λοιπά δεν λήφθηκαν υπόψη. 559 αρ.20. Τα διαδικαστικά έγγραφα της ενεστώσας δίκης δεν ελέγχονται με το λόγο αυτό, ενώ ελέγχονται άλλης δίκης. 559 αρ.9 Ως αιτήσεις νοούνται και οι διαδικαστικές εφόσον είναι υποχρεωτικές για ...
76)
1459/2013 Σε αναίρεση υπόκειται μόνο η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, εκτός της περίπτωσης που η έφεση απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, οπότε σε αναίρεση υπόκειται η απόφαση του Εφετείου κατά το κεφάλαιο που απορρίπτει την έφεση και η πρωτόδικη ως προς την ουσία της υπόθεσης. Παράγωγος και πρωτότυπος, με τακτική και έκτακτη χρησικτησία, τρόπος αποκτήσεως κυριότητας 560 αρ. 1α Ευθεία παραβίαση κανόνων δικαίου 560 αρ.1β Διδάγματα κοινής πείρας. Δεν ιδρύεται ο οικείος λόγος όταν χρησιμοποιούνται για έμμεσ...
77)
1494/2013 Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία (974, 976, 1045 και 1031ΑΚ), Πράξεις νομής. 559 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. Ευθεία παράβαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου. Συντρέχει και όταν δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, παρότι τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρμογή του 559 αρ. 19. Έλλειψη νόμιμης βάσης 561 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.. Η εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών ανέλεγκτη. 559 αρ. 2 παραμόρφωση εγγράφου. Υπάρχει όταν το δικαστήριο υποπίπτει σε διαγνωστικό και όχι σε εκτιμητικό σφάλμα 559 αρ. 8 "π...
78)
1613/2013 559 αρ.1 Έλλειψη νόμιμης βάσης. Δεν υφίσταται επί ελλείψεως στην αιτιολόγηση των αποδείξεων. Απόκτηση κυριότητας παραγωγής με κληρονομική διαδοχή και πρωτοτύπως με έκτακτη χρησικτησία. Ένσταση ιδίας κυριότητας 173 και 200 ΑΚ ερμηνεία δικαιοπραξιών. Ανέλεγκτη κρίση περί ασάφειας ή μη. Οι επάλληλες και ως εκ περισσού αιτιολογίες δεν επιστηρίζουν το διατακτικό και δεν υπόκεινται αυτοτελώς αναίρεση. Οι ένορκες βεβαιώσεις, ως αποδεικτικά μέσα, δεν είναι έγγραφα και δεν υπόκεινται στην αναιρετική πλημ...
79)
2192/2013 Χωρίζει ως προς μη κλητευθέντες απλούς ομοδίκους. Ο προσθέτως παρεμβάς δεν καλείται στην αναιρετική δίκη αν απορρίφθηκε η πρόσθετη παρέμβαση ή κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτησή της. Ποσοτική ή ποιοτική αοριστία. Στοιχεία διεκδικητικής κατά παράγωγο και πρωτότυπο τρόπο. Πράξεις νομής επί δάσους κατά ΒΡΔ. Δεν απαιτείται ημερολογιακός προσδιορισμός. Δημόσια κτήματα.. Δάση δημόσια και ιδιωτικά. Λιβάδια ανήκουν στο Δημόσιο, εκτός αν έχει εκδοθεί ταπί. Χρησικτησία επί Δάσους κατά ΒΡΔ με 30ετή νομή για τ...
80)
2194/2013 Εισαγωγή στη Δωδεκάνησο του Ελληνικού δικαίου. Προϊσχύσαν και ισχύον δίκαιο στη Δωδεκάνησο. Ποιά ακίνητα είναι μουλκ και δημόσιες γαίες. Διάκριση ακινήτων κατά Οθωμανικό δίκαιο που διατηρήθηκε με Κτηματολογικό Κανονισμό και εξακολουθεί να ισχύει ως τοπικό δίκαιο. Δικαίωμα τεσσαρούφ (διηνεκούς εξουσίασης επί δημοσίων γαιών.) Το Οθωμανικό δίκαιο δεν προέβλεπε χρησικτησία. Ο Ιταλικός Αστικός Κώδικας του 1865 και του 1942 προέβλεπαν 30ετή και 20ετή αντίστοιχα χρόνο ασκήσεως συνεχούς, όχι διακεκομμέν...
81)
2198/2013 Πλήρης αιτιολογία για κτήση κυριότητας με χρησικτησία ενάγοντος και απόρριψη αντίθετης αγωγής. Αβάσιμος αναιρετικός λόγος από τον αρ. 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. Λόγος αναιρέσεως από τους αρ. 8 και 11 αβάσιμοι. Απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 20, όταν προσβάλλεται με αυτόν η εκτίμηση και μόνον του περιεχομένου εγγράφου (Επικυρώνει Εφ. Αιγ. 308/2010).

82)
2200/2013 Χρησικτησία έκταση κατά τον Αστικό Κώδικα και κατά το προϊσχύον βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Η χρησικτησία που είχε αρχίσει πριν την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα κρίνεται, ως προς την έναρξή της, κατά το προηγούμενο δίκαιο, ενώ ως προς τη συνέχιση και τη συμπλήρωσή της από αυτόν -Αστικό Κώδικα – Αν, όμως ο χρόνος χρησικτησίας του ΑΚ είναι συντομότερος από τον χρόνο του προηγουμένου δικαίου από την εισαγωγή του ΑΚ υπολογίζεται ο συντομότερος και αρχίζει από την εισαγωγή του, εκτός αν ο διαφορετικός χρ...
83)
2204/2013 Λόγοι από τους αρ. 11 γ΄, 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως με τον οποίο πλήττεται η από το δικαστήριο της ουσίας εκτίμηση του περιεχομένου εγγράφων (561 § 1 Κ.Πολ.Δ.). Χρησικτησία. Χωρίς την άσκηση νομής στο πράγμα δεν αποκτάται κυριότητα με χρησικτησία (Επικυρώνει Εφ. Πατρ. 492/2004)
84)
1728/2012 Στοιχεία που πρέπει να περιέχει η διεκδικητική αγωγή για είναι ορισμένη. Διάκριση αοριστίας σε νομική και ποσοτική ή ποιοτική. Συνέπειες. Έκτακτη χρησικτησία κατά τον Α.Κ. και κατά το προϊσχύον βυζανορωμαϊκό δίκαιο. Αβάσιμος λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 8 παρ. β΄ του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. είναι απαράδεκτος εφόσον στηρίζεται σε ισχυρισμό που συνιστά άρνηση της ταυτότητας του διεκδικούμενου ακινήτου.


<< Επιστροφή