<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Σύμβαση έργου
1)
229/2018 Αρχή εύνοιας υπέρ μισθωτών. Η αρχή αυτή, κατά την οποία οι
ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους όροι των ατομικών
συμβάσεων εργασίας υπερισχύουν των δυσμενέστερων όρων
των συλλογικών συμβάσεων, εφαρμόζεται όχι μόνο στη σχέση
συλλογικής και ατομικής σύμβασης εργασίας, αλλά και στην
σχέση περισσότερων πηγών διαφορετικής ιεραρχικής βαθμίδας.
Για την εφαρμογή, όμως, της αρχής αυτής κατά την συσχέτιση
διαφόρων πηγών μεταξύ τους, οι αποδοχές συγκρίνονται ως μία
ενότητα, αφού δεν ...
2)
2071/2017 Πώληση σίτου· ανεξόφλητο υπόλοιπο του τιμήματος· ο ισχυρισμός περί εικονικής
πώλησης θεμελιώνει ένσταση καταχρηστική, η οποία λαμβάνεται υπόψη και
αυτεπαγγέλτως, αρκεί τα περιστατικά που τη συγκροτούν να έχουν προταθεί
νόμιμα από διάδικο που έχει έννομο συμφέρον· σύμβαση εμπορικής
αντιπροσωπείας· άτυπη κατάρτιση και υπό την ισχύ του άρθρ. 8§1(α) του π.δ.
219/1991, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρ. 6§1 του π.δ. 312/1995· ο λόγος
αναίρεσης από τον αριθμό 12 του άρθρ. 559 ΚΠολΔ...
3)
1335/2014 Απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου για την κάλυψη παγίων αναγκών σε ΝΠΔΔ, οι οποίοι, κατόπιν, κατατάχθηκαν σε οργανικές θέσεις με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι συμβάσεις έργου, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό, είχαν ως αντικείμενο την παροχή εξαρτημένης εργασίας. Δικαιούνται δώρα εορτών και επίδομα αδείας για το χρονικό διάστημα πριν από την κατάταξή τους. Απορρίπτει την αίτηση.
4)
1336/2014 Απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου για την κάλυψη παγίων αναγκών σε ΝΠΔΔ, οι οποίοι, κατόπιν, κατατάχθηκαν σε οργανικές θέσεις με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι συμβάσεις έργου, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό, είχαν ως αντικείμενο την παροχή εξαρτημένης εργασίας. Δικαιούνται δώρα εορτών και επίδομα αδείας για το χρονικό διάστημα πριν από την κατάταξή τους. Απορρίπτει την αίτηση.


<< Επιστροφή