<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αναιρέσεως απόρριψη
1)
567/2018 Παράσταση μετά ή διά συνηγόρου στον Άρειο Πάγο. Δεν χωρεί
αυτοπρόσωπη παράσταση μη δικηγόρου. Απορρίπτει αναίρεση
κατηγορουμένου λόγω μη προσήκουσας εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη
κλήτευσή του. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής
διαδικασίας
2)
697/2018 Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει αναίρεση
κατηγορουμένου λόγω μη εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη κλήτευσή του.
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
3)
780/2018 Παραβίαση διατροφής. Λόγοι: 1) Απόλυτη ακυρότητα από μη νομότυπη παράσταση πολιτικής αγωγής. 2) Έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Και 3) Απόρριψη αιτήματος αναβολής χωρίς αιτιολογία. Αβάσιμοι όλοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει τα έξοδα.
4)
949/2018 Ενεργητική και παθητική δωροδοκία. Ψευδής βεβαίωση. Δύο
αναιρέσεις. Η πρώτη αναίρεση που αφορά ενεργητική δωροδοκία γίνεται
δεκτή για έλλειψη παντελούς αιτιολογίας ως προς την καταδίκη του
αναιρεσείοντος. Η δεύτερη αναίρεση που αφορά παθητική δωροδοκία και
ψευδή βεβαίωση και έχει λόγους από το 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε' και Α'
του Κ.Ποιν.Δ. απορρίπτεται, επιβάλλονται στον αναιρεσείοντα τα έξοδα
και καταδικάζεται και στη δικαστική δαπάνη της παραστάσης πολιτικώς
ενάγουσας.
Φ...
5)
1483/2018 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε αίτημα αναβολής και
απέρριψε ως ανυποστήρικτη την έφεση. Λόγοι έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ.
Δ' και Η'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
6)
1486/2018 Κατ' εξακολούθηση πλαστογραφία κατ' επάγγελμα με σκοπό συνολικό
όφελος άνω των 30.000 ευρώ και κατ' εξακολούθηση απάτη κατ' επάγγελμα με
περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν συνολικά τα 30.000
ευρώ. Λόγοι έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη
εφαρμογή και έλλειψη ακροάσεως (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε' και Β').
Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
7)
1487/2018 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Λόγοι έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για απόρριψη αιτήματος αναβολής και για την
ενοχή (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση.
Έξοδα και δ.δ. πολιτικώς ενάγουσας.
8)
1488/2018 Παράβαση άρθρου 71 παρ. 1 του Ν. 998/1979 και παράβαση άρθρου 28
παρ. 1 περ. β του Ν. 1650/1986. Λόγοι έλλειψη ακροάσεως, έλλειψη αιτιολογίας
και απόλυτη ακυρότητα (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Β' Δ' και Α ). Αβάσιμοι οι λόγοι.
Απορρίπτει αναίρεση
9)
1489/2018 Κατ' εξακολούθηση έκδοση ακάλυπτων επιταγών. Λόγοι έλλειψη
αιτιολογίας, υπέρβαση εξουσίας και απόλυτη ακυρότητα (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ.
Δ' Η' και Α'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Έξοδα και δ.δ. πολιτικώς
ενάγουσας.
10)
1490/2018 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από κοινού και κατ' επάγγελμα, με απειληθείσα ζημία σε βάρος του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ. Παράνομη ανασκαφή από κοινού και κατ' επάγγελμα. Παραβίαση υποχρεώσεως δηλώσεων μνημείων. Κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα παράνομη χρήση ανιχνευτών μετάλλων. Λόγοι έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και απόλυτη ακυρότητα (510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε' και Α'). Αναιρεί εν μέρει μόνον ως προς την ποινή που επ...
11)
1493/2018 Κατ' εξακολούθηση έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Λόγοι αναιρέσεως
έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως, ευθέως και εκ πλαγίου, απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως
του δικαστηρίου, απόλυτη ακυρότητα, άλλως παραβίαση δημοσιότητας από
λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και υπέρβαση εξουσίας από 510
παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε', Α', Γ και Η'. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει
αναίρεση. Επιβάλλει τα έξοδα.
12)
1494/2018 Απάτη με ζημία άνω των 120.000 ευρώ. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη
αιτιολογίας και έλλειψη νομίμου βάσεως (510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε'). Αβάσιμοι
οι λόγοι. Ορισμένες αιτιάσεις απαράδεκτες. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει
έξοδα.
13)
1497/2018 Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ' εξακολούθηση. Λόγοι υπέρβαση
εξουσίας και έλλειψη αιτιολογίας. Αβάσιμοι οι λόγοι. Αιτιολογημένη η έφεση του
Εισαγγελέα κατά της πρωτόδικης αθωωτικής. Λήφθηκαν υπόψη και
συνεκτιμήθηκαν όλα τα αποδεικτικά μέσα και η απολογία του κατηγορουμένου.
Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα. Καταδικάζει στη δικαστική δαπάνη των
πολιτικώς εναγόντων.
14)
1498/2018 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως. Απιστία στην υπηρεσία με
ιδιαίτερα τεχνάσματα, από την οποία η ελάττωση της περιουσίας είναι ιδιαίτερα
μεγάλης αξίας ανώτερης συνολικά των 30.000 ευρώ. Λόγοι έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε'). Αβάσιμοι οι
λόγοι. Απορρίπτει και τις δύο αιτήσεις αναιρέσεως. Επιβάλλει έξοδα στον κάθε
αναιρεσείοντα. Καταδικάζει τον κάθε αναιρεσεί...
15)
1499/2018 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως
εκπρόθεσμη και απαράδεκτη. Λόγοι έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης
αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει
αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
16)
1500/2018 Άμεση συνέργεια σε καταδολίευση δανειστή. Λόγοι έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ.
Δ' και Α'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
17)
1501/2018 Κατ' εξακολούθηση απάτη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με
περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν συνολικά τα 30.000
ευρώ. Λόγοι απόλυτη ακυρότητα και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης 4
αιτιολογίας (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Α' και Δ'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει
αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
18)
1502/2018 Αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως για
απάτη κατ' εξακολούθηση από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, ενώπιον
Δικαστηρίου και μη, ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου
με όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η
οποία εξακολούθησε επί μακρόν. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής
ποινικής διατάξεως, ευθέως και εκ πλαγίου και υπέρβ...
19)
434/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως το αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη
κλήτευσή του. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
20)
654/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως το αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη
κλήτευσή του. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας
21)
662/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως το αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη
κλήτευσή του. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
22)
663/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως το αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη
κλήτευσή του. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
23)
829/2017 Αναιρέσεις κατά αποφάσεως που καταδίκασε τους
αναιρεσείοντες για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή
και για εμπρησμό από αμέλεια. Απορρίτπει την αναίρεση του
5 ου αναιρεσείοντα που δεν εμφανίστηκε και του επιβάλλει τα
έξοδα της αναίρεσης του. Απορρίπτει κατ' ουσίαν ως αβάσιμες
τις αναιρέσεις των λοιπών αναιρεσειόντων και επιβάλλει σε
κάθε αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
24)
833/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως της αναιρεσείουσας παρά τη νόμιμη
κλήτευσή της. Επίδοση σε σύνοικο. Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα έξοδα της
ποινικής διαδικασίας.
25)
834/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως του
αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Καταδικάζει τον
αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας και στη
δικαστική δαπάνη της πολιτικώς ενάγουσας που παρέστη.
26)
843/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως του
αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Καταδικάζει τον
αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
27)
929/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένης κατά απόφασης που την
καταδίκασε για απάτη. Πλήρης, επαρκής και εμπεριστατωμένη
η αιτιολογία. Δεν στερείται νόμιμης βάσης η προσβαλλόμενη.
Ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα έξοδα της ποινικής
διαδικασίας.
28)
930/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου ως απαράδεκτη διότι
στρέφεται κατά βουλεύματος, το οποίο, μετά το άρθρο 34 περ.
γ του Ν3904/2010 και την κατάργηση του άρθρου 482 του
Κ.Ποιν.Δ, δεν προσβάλλεται με αναίρεση από τον
κατηγορούμενο. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
29)
1143/2017 Απόπειρα παθητικής δωροδοκίας αι εκβίασης κατά συρροή.
Λόγοι αναίρεσης: Απόλυτη ακυρότητα, έλλειψη νόμιμης
βάσης και υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει την αναίρεση και
επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής
διαδικασίας.
30)
1162/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως του αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη
κλήτευσή του. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
31)
1207/2017 Αναίρεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως που
αθώωσε αστυνομικούς για σωματική βλάβη από αμέλεια από
υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή με παράλειψη
οφειλόμενης ενέργειας κατά συρροή. Λόγοι αναίρεσης έλλειψη
ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη
εφαρμογή του νόμου εκ πλαγίου με ασαφείς και αντιφατικές
αιτιολογίες. Απορρίπτει αναίρεση
32)
1235/2017 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης ως προς την απόρριψη αιτήματος αναβολής για
κρείσσονες αποδείξεις με διενέργεια λογιστικής πραγματογνωμοσύνης και ως
προς την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού της περί συνδρομής ελαφρυντικών
περιστάσεων. Αόριστο το αίτημα αναβολής για λογιστική πραγματογνωμοσύνη
και αόριστος και ο αυτοτελής ισχυρισμός περί ελαφρυντικών περιστάσεων. Δεν
υπήρχε υποχρέωση του δικαστηρίου να απαντήσει σ...
33)
1236/2017 Ψευδής βεβαίωση κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως: α) Εσφαλμένη
ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 242 παρ. 1 του Π.Κ. και β) έλλειψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης ως προς την ενοχή. Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως για
έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την ενοχή. Αβάσιμοι
οι λόγοι κατά το μέρος που οι αιτιάσεις τους δεν είναι απαράδεκτες. Απορρίπτει αναίρεση.Επιβάλει έξοδα.
34)
1433/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως της αναιρεσείουσας παρά
τη νόμιμη κλήτευσή της και μη υπάρξεως περιπτώσεως αυτεπαγγέλτου
εφαρμογής επιεικέστερου νόμου. Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα έξοδα της
ποινικής διαδικασίας.
35)
1435/2017 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη ειδικής
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστι
ποινικής διατάξεως. Απαράδεκτος ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως γιατί υπό
επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας πλήττει την ανέλεγκτη εκτίμηση των απόδειξε
από το Δικαστήριο της ουσίας Αβάσιμοι οι λοιποί λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει
αναίρεση και επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα έξοδα.
Διάσκεψη:
36)
1436/2017 Συκοφαντική δυσφήμηση από κοινού. Αναίρεση Εισαγγελέα. Λόγοι αναιρέσεις
έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστιι
ποινικής διατάξεως εκ πλαγίου. Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση.
37)
1437/2017 Χρήση πλαστού εγγράφου και υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως κατ' εξακολούθηση.
Λόγοι αναιρέσεως εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 4α Ν. 4198/2013 περί παραγραφής της ποινής υφ' όρον
περί έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την ενοχή. Αβάσιμος
ο πρώτος λόγος και αόριστος και απαράδεκτος ο δεύτερος. Απορρίπτει την αναίρεση
και επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα.
38)
1438/2017 Αναίρεση κατ' αποφάσεως που εκδόθηκε επί αντιρρήσεων ως προς την εκτέλεση
ποινής. Οι λόγοι αναιρέσεως αναφέρονται επιγραμματικά και είναι όλοι αόριστοι με
συνέπεια να είναι απαράδεκτη η αναίρεση. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει στον
αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα.
39)
1439/2017 Σωματεμπορία από κοινού κατ' επάγγελμα και κατά συρροή. Λόγοι αναίρεσης
απόλυτην ακυρότητα διότι απορρίφθηκε αίτημα του να μην αναγνωσθούν καταθέσεις
τω παθουσών, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη
εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα.
40)
1440/2017 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας λόγοι αναιρεσεως ελλείψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως και υπέρβαση εξουσίας Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση.
Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα δικαστικά έξοδα και την καταδικάζει και στη
δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος.
41)
1530/2017 Αναίρεση κατηγορουμένου. Πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και
υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η ευθεία και εκ πλαγίου εσφαλμένη ερμηνεία
και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει
έξοδα.
42)
1532/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένης λόγω μη εμφανίσεώς της παρά τη νόμιμη
κλήτευσή της Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας και
την καταδικάζει και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος
Ελληνικού Δημοσίου
43)
1533/2017 Αναίρεση κατηγορουμένου. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Λόγοι
αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η εκ πλαγίου
εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως με στέρηση νόμιμης βάσης. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
44)
1534/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου λόγω μη εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη
κλήτευση του. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
45)
1761/2017 Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου λόγω μη
εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα
έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
46)
1762/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου λόγω μη εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη
κλήτευσή του. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
47)
1880/2017 Παράσταση μετά ή δια συνηγόρου στον Αρειο Πάγο. Δεν χωρεί αυτοπρόσωπη
παράσταση μη δικηγόρου. Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου λόγω μη
εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα
έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
48)
1881/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου ως απαράδεκτη διότι στρέφεται κατά
βουλεύματος, το οποίο μετά το άρθρο 34 περ. γ του Ν. 3904/2010 και την
κατάργηση του άρθρου 482 του ΚΠοιν.Δ δεν προσβάλλεται με αναίρεση από τον
κατηγορούμενο. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
49)
1889/2017 Αναίρεση κατηγορουμένων. Κατ' εξακολούθηση κακουργηματική πλαστογραφία
οφέλους ανω των 120.000 ευρώ. Κατ' εξακολούθηση κακουργηματική απάτη
οφέλους άνω των 120.000 ευρώ. Απλή συνέργεια σε κακουργηματική πλαστογραφία.
Πραγματογνωμοσύνη. Ελλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι
λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
50)
2036/2017 Απορρίπτει τις αναιρέσεις λόγω μη εμφανίσεως των αναιρεσειόντων παρά τη νόμιμη
κλήτευσή τους. Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα έξοδα της ποινικής
διαδικασίας.
51)
2104/2017 Παράσταση μετά ή διά συνηγόρου στον Άρειο Πάγο. Δεν χωρεί
αυτοπρόσωπη παράσταση μη δικηγόρου. Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου
λόγω μη προσήκουσας εμφανίσεως του παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Επιβάλλει
στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας και τον καταδικάζεΓσπν
δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος.
52)
256/2016 Απορρίπτει αίτηση, λόγω μη παράστασης αιτούντος και έξοδα.
53)
446/2016 Ψευδης Καταμ και Συκ. Δυσφημιση, Αιτιολ. Δολος
Απορ. Αναιρεση και Εξοδα
54)
867/2016 Απορρίπτει αίτηση, λόγω μη παράστασης αιτούντος και έξοδα. Επίδοση στον ίδιο.
55)
1002/2016 Απορρίπτει αίτημα αναβολής και στη συνέχεια απορρίπτει αίτηση αναίρεσης και έξοδα.
56)
1177/2016 Απορρίπτει αίτηση, λόγω μη παράστασης αιτούντων και έξοδα.
57)
1178/2016 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως της αναιρεσείουσας παρά τη νόμιμη κλήτευσή της. Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
58)
1179/2016 Απορρίπτει αίτηση, λόγω μη παράστασης αιτούντος και έξοδα.
59)
1181/2016 Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου κατά αποφάσεως που τον καταδίκασε για παράβαση υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Πλήρης και επαρκής η αιτιολογία παρά το ότι το σκεπτικό είναι εν μέρει ακριβώς το ίδιο με το διατακτικό. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα. Αβάσιμη λόγος για μη λήψη υπόψη καταθέσεων μαρτύρων. Απαράδεκτες οι αιτιάσεις ως προς την εκτίμηση των καταθέσεων των μαρτύρων. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
60)
1212/2016 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως του αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη κλήτευση του. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
61)
1230/2016 Ψευδής καταμήνυση κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, ψευδορκία μάρτυρα. Λόγοι α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και μη παράσταση πολιτικής αγωγής στην αναιρεσιβαλλόμενη ήτοι στοιχ, Δ και Η. Απορρίπτει λόγους και αναίρεση , επιδικάζει έξοδα.
62)
1328/2016 Ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όχι εν βρασμώ, α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) μειωμένος καταλογισμός 34, 36 ΠΚ, γ) τοξικομανής δεν είχε συνείδηση των πραττομένων, δ) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσ. ποιν. διάταξης, πρόσθετοι λόγοι, ε) 83 και 133 ΠΚ, στ) κρίση περί τα πράγματα. Απορρίπτει και έξοδα.
63)
1395/2016 Απόπειρα εκβίασης από κοινού κατ' επάγγελμα και κατά συρροή και πλαστογραφία με χρήση για τον α. κατηγορούμενο επί πλέον. Λόγοι αναίρεσης ειδική και εμπ. αιτιολογία και εσφ. ερμ. και εφ. ουσ. ποιν. διατ. (περ. Δ και Ε ). Λοιποί ισχυρισμοί απορ. Απορ. αναίρεση και έξοδα. Έξοδα και στους πολιτικούς ενάγοντες που υπέβαλαν υπόμνημα και εκπρ. από ένα δικηγόρο.
64)
1396/2016 Απορρίπτει αίτημα αναβολής και παράσταση δικηγόρου δια. Πλαστογραφία με χρήση. Λόγοι αναίρεσης ακυρότητα αυτής γιατί στην προμετωπίδα της αναγράφεται καθαρογράφθηκε απόσπασμα και όχι απόφαση και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ήτοι απόλυτη ακυρότητα 510 παρ. 1 Α και Δ. Αβάσιμοι απορρίπτει και έξοδα.
65)
1402/2016 Έκδοση προς έκτιση ποινής με εκζητούν κράτος την Αλβανία. Έφεση
εκζητουμένου κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας που
γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεώς του στην Αλβανία. Συντρέχουν όλες οι
νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση του εκζητουμένου. Δέχεται τυπικά και
απορρίπτει κατ' ουσίαν την έφεση.
66)
1909/2016 Απορρίπτει κύριους και πρόσθετους λόγους αναιρέσεως κατά αποφάσεως
που καταδίκασε τους κατηγορουμένους για υποβολή ανακριβούς δηλώσεως
πόθεν έσχες. Αβάσιμοι οι λόγοι περί ελλειπούς και αντιφατικής αιτιολογία και περί
ελλείψεως νόμιμης βάσης. Αβάσιμοι και οι πρόσθετοι λόγοι περί απόλυτης
ακυρότητας λόγω προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και περί απόλυτης
ακυρότητας λόγω ανεπίτρεπτης μεταβολής της κατηγορίας. Αβάσιμος και ο λόγος
περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής της...
67)
635/2015 Παρ. Ν. Ναρκωτικών- Ελαφρυντικά .Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών αναγνώρισης των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 α και ε'του ΠΚ..
68)
679/2015 Προώθηση Λαθρομεταναστών.Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης + Προσθ. Λόγους των 2 κατηγ/νων, ως αβάσιμη.Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
69)
708/2015 Προσαρμογή ποινής αλλοδ. Δικαστηρ. Για εκτέλεση σε Ελλάδα. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ του ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή.
70)
803/2015 Απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης ερήμην του αναιρεσείοντος, ο οποίος είχε κληθεί νόμιμα με επίδοση της σχετικής κλήσης σε σύνοικο. Καταδίκη αυτού στα ποινικά έξοδα και στα δικαστικά έξοδα του πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου, που παραστάθηκε νόμιμα στην αναιρετική δίκη
71)
804/2015 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης καταδικαστικής μετά από αναβολή της αρχικής συζήτησης με αίτημα του αναίρεσείοντος σε νέα ρητή δικάσιμο, κατά την οποία αυτός όφειλε να εμφανιστεί χωρίς νέα κλήτευση. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, αφού ερημοδικεί ο αναιρεσείων, καίτοι κλητεύτηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα για την αρχική δικάσιμο. Απουσία πολιτικώς ενάγουσας, η οποία είχε επίσης κληθεί νόμιμα κατά την αναβλητική συζήτηση.
72)
805/2015 Συζήτηση αίτησης αναίρεσης ερήμην του αναιρεσείοντος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης και καταδικάζεται ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
73)
1092/2015 Ναρκωτικά. Απλή συνέργεια σε διακίνηση ( (αγορά και κατοχή ) ναρκωτικών ουσιών. Νόμος 3459/2006 και τροποποίηση του με το ν. 4139/2013. Επιεικέστερος νόμος ο 4139/2013 για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αφού προβλέπει μικρότερη ποινή. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Αιτιολογημένη η κύρια επί της ενοχής απόφαση. Απέλαση αλλοδαπού καταδικασθέντος για ναρκωτικά σε ποινή κάθειρξης (άρθ. 35 παρ. 2 του ν. 3459/2006). Εκτέλεση της απελάσεως σύμφωνα με ...
74)
1222/2015 Ναρκωτικά. Αξιόποινο. Αγορά, κατοχή, και πώληση ναρκωτικών ουσιών. Με το άρθρο 20 παρ. 1 του νέου νόμου 4139/20-3-2013, τυποποιείται ως βασικό έγκλημα η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, ως τοιαύτης νοούμενης, κάθε πράξης με την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία νόμου. Απορρίπτει καθόσον για την αιτιολόγηση της τελέσεως των εγκλημάτων της αγοράς και πωλήσεως ναρκωτικών ουσιών δεν απαι...
75)
1223/2015 Δασικές εκτάσεις. Παράνομη κατάληψη αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου. Απορριπτέοι οι παραπάνω λόγοι αναίρεσης, αφού αναφέρεται στην προσβαλλομένη απόφαση, η απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας, με την οποία χαρακτηρίσθηκε ώς αναδασωτέα η δημόσια δασική έκταση, τμήμα της οποίας καλλιέργησε παράνομα ο αναιρεσε...
76)
1265/2015 Παθητική Δωροδοκία.. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Η κατηγορουμένη-αναιρεσείουσα, ως υπάλληλος της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ζήτησε και έλαβε από τον εγκαλούντα, χρηματικό ποσό, προκειμένου να προωθήσει την υπόθεση του για έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος-αναψυκτηρίου. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία νόμου. Πλήρης η αιτιολογία της απόφασης. Απόλυτη ακυρότητα. Δεν συν...
77)
174/2012 Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας ως αβάσιμη κατ' ουσίαν.
78)
175/2012 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Άσκηση για νέα στοιχεία άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την αμετάκλητη απόφαση. Ποια θεωρούνται νέα στοιχεία. Πότε δεν συντρέχει το στοιχείο αυτό. Απορρίπτει αίτηση.
79)
1495/2012 Καταδικαστική απόφαση νομάρχη για παράβαση καθήκοντος (υπέρβαση ακραίων ορίων διακριτικής εξουσίας). Στοιχεία εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών για πραγματική πλάνη, νομική πλάνη και σύγκρουση καθηκόντων που αποκλείει τον καταλογισμό. Δυνατός ο μη καταλογισμός της πράξεως στο δράστη, όταν αυτός παραβαίνει νομικό καθήκον υπό το κράτος αβάσταχτης ψυχικής πιέσεως. Ισχυρισμός περί παραβιάσεως της αρχής ne bis in idem δεν ήταν νόμιμος και ορθώς δεν απαντήθηκε. Ορθώς, γι...
80)
1831/2007 Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τη διάταξη περί επιβολής ποινής στον αναιρεσείοντα, λόγω απόλυτης ακυρότηττας διότι δεν δόθηκε στον συνήγορό του ο λόγος περί της ποινής.


<< Επιστροφή