<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Προθεσμία
1)
51/2014 Ως ημέρα συζήτησης για τον υπολογισμό της προθεσμίας κατάθεσης και επίδοσης του δικογράφου των προσθέτων λόγων νοείται η ορισθείσα από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος, όχι δε και η μεταγενέστερη μετ’ αναβολήν εξ αυτής η ματαίωση προσδιορισθείσα.
2)
168/2014 Πρόσθετοι λόγοι. Πρέπει κατά το αρθρ. 569 παρ.2 ΚΠολΔικ. να αφορούν στα ίδια κεφάλαια της αποφάσεως που προσβλήθηκε και σ’ αυτά που αναγκαίως συνέχονται με αυτά, ασκούνται τριάντα ημέρες πριν από τη συζήτηση της αναίρεσης και κοινοποιούνται. Αν δεν γίνει κοινοποίηση απορρίπτονται ως απαράδεκτοι. Ανταλλάξιμες γαίες. Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του ΒΔ της 24.10/31.10.40 μέσα σε ένα χρόνο από την οριστικοποίηση του πρωτοκόλλου καταλήψεως του ακινήτου ως ανταλλαξίμου, αυτός που προβάλλει δικαιώματα οφείλ...
3)
228/2014 Απώλεια προθεσμίας ασκήσεως προσθέτων λόγων αναιρέσεως. Αίτηση επαναφοράς πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. Απαράδεκτη, διότι δεν περιέχει τους πρόσθετους λόγους ούτε αναφέρει προηγηθείσα άσκηση αυτών. Εργαζόμενοι ΕΡΤ ΑΕ. Νόμιμη η συμφωνημένη παρακράτηση του μέρους των αποδοχών που υπερβαίνει την προβλεφθείσα αύξηση 12%. Απορρίπτει την αίτηση.
4)
196/2013 Την επανάληψη της δίκης μπορεί να επισπεύσει και ο αντίδικος του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος διακοπής, ακόμη και πριν από τη γνωστοποίηση του λόγου διακοπής, όταν έλαβε γνώση του λόγου διακοπής, όταν έλαβε γνώση του λόγου διακοπής με οποιοδήποτε τρόπο, θεωρώντας ότι η διακοπή ήδη επήλθε, τηρώντας τη διαδικασία που διαγράφεται από το άρθρο 291 Κ.Πολ.Δ. Έναρξη της προθεσμίας αποποίησης του άρθρου 1847 ΑΚ είναι η γνώση της επαγωγής και του λόγου αυτής, δηλαδή των περιστατικών το...
5)
751/2013 Γεγονός ανώτερης βίας μπορεί να θεωρηθεί και η αιφνίδια ασθένεια του πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου και η αδυναμία που εξαιτίας αυτής να καταθέσει εμπροθέσμως τις προτάσεις του, όπου τούτο απαιτείται κατά νόμο πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποτραπεί η ερημοδικία του. – Για τους κληρονόμους και κληροδόχους – ως προς τους οποίους (κατά την παρ. 3 του άρθρου 518 Κ.Πολ.Δ.) η προθεσμία της έφεσης αρχίζει από την επίδοση σ΄ αυτούς της απόφασης που περατώνει τη δίκη – δεν εφα...
6)
833/2013 Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως. Απαράδεκτοι λόγω μη επίδοσής τους. Ερμηνευτικοί κανόνες δικαιοπραξιών άρθρ. 173 και 200 ΑΚ. Πότε ιδρύεται ο λόγος. Ανέλεγκτη η κρίση περί προσφυγής ή όχι στις διατάξεις αυτές αρ. 19 αρθ. 559. Αναιρείται η απόφαση λόγω ελλιπών αιτιολογιών. Μετά την απόρριψη της κυρίας βάσεως της αγωγής, το Εφετείο υποχρεούται να ερευνήσει τις επικουρικές βάσεις αφού πλέον δικάζεται η αγωγή και όχι η έφεση- άρθρα 522, 535 παρ. 1, 536 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ. - 559 αρ. 8 και 9. Οι βάσε...
7)
837/2013 Τριετής προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Εφετείου που δεν επιδόθηκε. Ισχύει και για το δημόσιο. Υπολογισμό προθεσμίας. Τρέχει και κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών (Απορρίπτει ως εκπρόθεσμη και εντεύθεν απαράδεκτη έφεση του Ελλ. Δημοσίου κατά Εφ. Θρ. 198/2008.)
8)
1241/2013 Η πραγματογνωμοσύνη δεν είναι άκυρη επειδή η όρκιση του πραγματογνώμονα έγινε κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, ενώπιον του εισηγητή ο οποίος δεν υπηρετούσε στο τμήμα διακοπών, ή (και) επειδή η κατάθεση της εκθέσεως του πραγματογνώμονα έγινε μετά την παρέλευση της προθεσμίας που είχε τάξει το δικαστήριο. Επικυρώνει Εφ.Λαμ. 223/2010.


<< Επιστροφή