<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Πραγματογνωμοσύνη
1)
42/2014 Η άσκηση αναίρεσης από θανόντα άκυρη αναγνωριστική αγωγή ψευδούς μαρτυρικής καταθέσεως ώστε να δημιουργηθεί δικαίωμα αναψηλάφησης 544 αρ. 6 ΚΠολΔικ. Προϋποθέσεις 559 αρ. 1 και 19 δεν ιδρύονται οι λόγοι από αιτιάσεις που αφορούσε εκτίμηση των αποδείξεων. Διδάγματα κοινής πείρας Δεν ιδρύεται ο λόγος αν αυτοί χρησίμευαν προς έμμεση απόδειξη ή την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων 559 αρ. 20. Τα έγγραφα της ενεστώσας δίκης καθώς και τα λοιπά πλην εγγράφων αποδεικτικά μέσα, όπως η έκθεση πραγ/νης, δεν πλ...
2)
274/2014 Συζήτηση αναιρέσεως. Πρέπει να καλείται ο προσθέτως παρεμβάς στο δικαστήριο της ουσίας. Συζήτηση χωρίς την παρουσία του κλητευθέντος, παραδεκτή. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1 και 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. Πότε ιδρύονται. Πραγματογνωμοσύνη. Το δικαστήριο υποχρεούται να διατάξει την διενέργειά της μόνο αν το ζητήσει κάποιος διάδικος και κρίνει (το δικαστήριο) ότι απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης ή τέχνης για την αντίληψη του αποδεικτέου κρίσιμου ζητήματος• στην αντίθετη περίπτωση δεν...
3)
1020/2014 Αποδεικτική δύναμη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και τεχνικών εκθέσεων. Η ομολογία πρέπει να έχει προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας καθώς και το δεδικασμένο 559 αρ. 12 ιδρύεται ο οικείος λόγος αν παραβιάστηκαν οι ορισμοί του νόμου σχετικά με τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων 559 αρ. 11 Η αιτίαση περί διαφορετικής εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων πλήττει την ανέλεγκτη αναιρετικά αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων. Με τον αναιρετικό λόγο του 226 αρ. 20 περί παραμορφώσεως εγγράφου δεν πλήττεται η έκθεσ...
4)
87/2013 αρ. 8, 9 και 12 αριθ. 559 Κ.Πολ.Δ. «Πράγματα» έννοια πραγμ/νη. Αποδεικτική δύναμη. Δικαιοδοσίας υπερβασή της αρ. 10 . Αποδοχή πραγμάτων χωρίς απόδειξη αριθμ. 17 άρθρου 559. Αντιφατικές διατάξεις στο διατακτικό της ιδίας απόφασης. Διδάγματα κοινής πείρας. Δεν ιδρύουν το λόγο του αριθμού 1 εδ. β ότι χρησιμοποιούνται για έμμεση απόδειξη και για εκτίμηση αξίας αποδεικτικών μέσων, αλλά ΜΟΝΟ για ερμηνεία κανόνων δικαίου, ήταν υπαγωγή σ΄ αυτούς πραγματικών γεγονότων της διαφοράς. Οι συνέπειες της άνοια...
5)
98/2013 Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. αναφέρεται – όπως και ο από τον αριθμό 1 του ίδιου άρθρου του Κ.Πολ.Δ. – στην παραβίαση κανόνων του ουσιαστικού δικαίου. Η συμπλήρωση των αποδείξεων με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης εναπόκειται στην κυριαρχική και μη ελεγχόμενη αναιρετικά κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Η απόφαση δεν στερείται νόμιμης βάσης, όταν οι ελλείψεις στο αιτιολογικό αφορούν στην εκτίμηση των αποδείξεων (561 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.).
6)
179/2013 Αποδεικτική δύναμη πραγ/κης δικαστικής και ιδιωτικής. Δεν ελέγχεται αναιρετικά με τη διάταξη του αρ. 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. γιατί οι διατάξεις των άρθρων 387 και 390 Κ.Πολ.Δ. είναι δικονομικού και όχι ουσιαστικού δικαίου, ούτε και με τη διάταξη του αρ. 12 γιατί δεν έχει ιδιαίτερη έναντι των λοιπών αποδεικτικών μέσων δύναμη. Δεν ανήκει η πραγ/νη στα έγγραφα και δεν πλήττεται με αρ. 20 περί παραμορφώσεως εγγράφου. Η αοριστία πρέπει να έχει προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας. Τα προκύπτοντα από...
7)
483/2013 559 αρ. 11 οι γνωμοδοτήσεις προσωπικού με ειδικές γνώσεις. (390 Κ.Πολ.Δ. ) είναι έγγραφα με ειδική ρύθμιση 559 αριθ. 19. Έλλειψη νομικής βάσης. Αφορά σε αυτοτελείς ισχυρισμούς. Τα επιχειρήματα δεν συνιστούν αιτιολογίες. Η στάθμιση των αποδείξεων και η αξιολόγησή τους δεν συνιστά αιτιολογία. Μόνο τι αποδείχθηκε ή τι δεν αποδείχθηκε πρέπει να εκτίθεται στην απόφαση και όχι γιατί αποδείχθηκε. Οι διατάξεις των άρθρων 387 και 390 Κ.Πολ.Δ., ως δικονομικές δεν επιδέχονται μομφή από τη διάταξη του αρ. 1...
8)
1241/2013 Η πραγματογνωμοσύνη δεν είναι άκυρη επειδή η όρκιση του πραγματογνώμονα έγινε κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, ενώπιον του εισηγητή ο οποίος δεν υπηρετούσε στο τμήμα διακοπών, ή (και) επειδή η κατάθεση της εκθέσεως του πραγματογνώμονα έγινε μετά την παρέλευση της προθεσμίας που είχε τάξει το δικαστήριο. Επικυρώνει Εφ.Λαμ. 223/2010.


<< Επιστροφή