<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Πλειστηριασμός
1)
570/2015 Η μεταβίβαση με πλειστηρ αποτελεί ιδιόρρυθμη σύμβαση εξομοιούμενη με πώληση. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και ισχύουσες διατάξεις Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις αυτές απαγορεύσεις διαθέσεως αφορούν στα δάνεια που είχαν χορηγηθεί από τον ΟΕΚ Αν το δάνειο έχει χορηγηθεί από Τράπεζα με τυχόν επιδότηση επιτοκίου από τον ΟΕΚ δεν εφαρμόζονται οι απαγορεύσεις του αρθρ 4 του ν 1641/1986
2)
1373/2014 Διεκδίκηση ακινήτου που πλειστηριάστηκε (άρθρο 1020 ΚΠολΔ). Πενταετής αποκλειστική προθεσμία ασκήσεως. Χρόνος ενάρξεως. Ισχύει εμμέσως και για την αναγκαστική αγωγή αφού μετά την παρέλευση αποκλειστικής προθεσμίας δεν είναι δυνατή η διεκδίκηση του ακινήτου και ελλείπει το έννομο συμφέρον για την αναγνωριστική. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου. Τέτοια κρίση είναι και εκείνη για την ύπαρξη ή μη συμφέροντος και εντεύθεν την εξαίρεση εξετασθέντος μάρτυρα. (Επικύρωση ΕφΠατρ 203/2012).
3)
1725/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου, που επανήλθε στον καθού η εκτέλεση λόγω ακυρώσεως του πλειστηριασμού. Προϋποθέσεις αποζημίωσης κατά 940 παρ.3 Κ.Πολ.Δ. Επί ακυρώσεως του πλειστηριασμού ο καθού η εκτέλεση θεωρείται ότι ουδέποτε απώλεσε την κυριότητα. Διαπλαστική απόφαση. Δεσμευτικότητα και εξ αυτής δεδικασμένο 559 αρ.1 και 19. Αιτιάσεις στηριζόμενες σε εσφαλμένη προϋπόθεση καθιστούν απαράδεκτο το λόγο αναίρεσης 559 αρ. 8 "Πράγματα" είναι και οι λόγοι εφέσεως. Δεν στοιχειοθετείται αν οι λό...


<< Επιστροφή