<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Επανάληψη διαδικασίας
1)
1237/2017 Αίτηση επανάληψης διαδιΚασίας. Ακόμη κα, με τ,ς νέες αποδείξε,ς δεν καθίσταται
φανερό ότι θα αθωωθεί. Απορρίπτει την αίτηση. Επιβάλλει έξοδα.
Διάσκεψη:
2)
51/2015 Η κρινόμενη αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη, αφού τροποποιείται ουσιωδώς ο χαρακτήρας των πράξεων που τέλεσε ο αιτών και μεταβάλλεται το είδος και η απειλούμενη ποινή αυτών, καταδικασθείς για εγκλήματα βαρύτερα εκείνων που καταδικάστηκε.
3)
397/2015 Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας σε βάρος αθωωθέντος, κατατεθείσα από πρόσωπο που δεν ήταν διάδικος στη δίκη, επί της οποίας εκδόθηκε η αθωωτική απόφαση. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη, καθόσον δεν υποβλήθηκε από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου που απήγγειλε την αθώωση ή από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας για τους αναφερόμενους στον ΚΠοινΔ λόγους, αλλά από πρόσωπο, το οποίο δε έχει δικαίωμα υποβολής τέτοιας αιτήσεως
4)
537/2015 Συμπλήρωση διατακτικού απόφασης, στο οποίο υπάρχει κενό από παραδρομή, κατ'άρθρο 145 ΚΠΔ.
5)
109/2013 Αίτηση αναίρεσης κατά Βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών, που απέρριψε αίτηση επανάληψης διαδικασίας, του άρ. 525 περ.5 ΚΠΔ. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, που έκρινεν ομοίως και με την προσβαλλόμενη απόφασή του, απέρριψε την αίτηση του αναιρεσείοντος για επανάληψη της διαδικασίας για τον προαναφερθέντα λόγο καταδίκης της Ελλάδος από το ΕΔΔΑ, ορθά το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε (άρθρα 6 παρ.1, 46 ΕΣΔΑ και 525 ΚΠΔ) διότι, δεν προκύπτει, ότι με την ανωτέρω παραβίαση του ιδίου άρθρου 6 που δέχθηκε το ΕΔΔΑ ...
6)
301/2013 Επανάληψη διαδικασίας (άρθρο 525 επ. Κ.Π.Δ.). Προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης. Απαιτούνται νέα άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές, που εξέδωσαν την απόφαση. Απορρίπτει την αίτηση.
7)
516/2013 Επανάληψη διαδικασίας. Προϋπόθεση για το παραδεκτό της αίτησης είναι το αμετάκλητο της απόφασης της οποίας ζητείται η επανάληψη της διαδικασίας.
8)
644/2013 Επανάληψη διαδικασίας (άρθρο 525 επ. Κ.Π.Δ.). Προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης. Απαιτούνται νέα άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές, που εξέδωσαν την απόφαση. Τυχόν σφάλματα αξιολογήσεως και εκτιμήσεως των αποδεικτικών, μέσων από το Δικαστήριο ή τυχόν παραλείψεις ή πλημμέλειες δεν μπορούν, να αποτελέσουν παραδεκτό λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας, η οποία δεν συνιστά ένδικο μέσο. Απορρίπτει την αίτηση.
9)
915/2013 Επανάληψη διαδικασίας (525 επ. Κ.Π.Δ.). Προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης. Βαρύτερο έγκλημα θεωρείται η κακουργηματική πράξη της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την εμπορία, για το οποίο καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος από την πλημμεληματικού χαρακτήρα πράξη της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών προς ιδία αποκλειστική χρήση. Απαιτούνται νέα άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές που εξέδωσαν την απόφαση. Προσκόμιση και επίκληση δύο ενόρκων βεβαιώσεων μα...
10)
925/2013 Απορρίπτεται αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας κατά αμετακλήτου καταδικαστικής, για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα, αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου, γιατί το επικαλούμενο αποδεικτικό στοιχείο (ένορκη βεβαίωση) που ως νέο προσκόμισε ο αιτών δεν είναι από μόνο του ή σε συνδυασμό με τις αποδείξεις που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ικανό να οδηγήσει με βεβαιότητα στο ότι ο καταδικασθείς ήταν αθώος.
11)
1515/2013 Ποινική Δικονομία. Καταδίκη για υπεξαίρεση. Αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο απορρίφθηκε αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Μέσα αποδείξεως. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η επανάληψη καθώς και τα στοιχεία που τους βεβαιώνουν. Δε δημιουργεί αναιρετική πλημμέλεια, ως προς τα αποδεικτικά μέσα, η μη λήψη υπόψη από το Συμβούλιο, υπεύθυνης δήλωσης, ως νέου στοιχείου αφο...
12)
174/2012 Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας ως αβάσιμη κατ' ουσίαν.
13)
175/2012 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Άσκηση για νέα στοιχεία άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την αμετάκλητη απόφαση. Ποια θεωρούνται νέα στοιχεία. Πότε δεν συντρέχει το στοιχείο αυτό. Απορρίπτει αίτηση.
14)
2/2010 Η παραπομπή της υπόθεσης στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, προϋποθέτει αναιρετική διαδικασία, η οποία δεν υπάρχει όταν το Συμβούλιο (του Αρείου Πάγου) κρίνει επί αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας (του Π. Πρωτοπαπαδάκη), οπότε η σχετική απόφασή του, δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, ούτε και σε παραπομπή στην Ολομέλεια, έστω και αν αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία μιας ψήφου. Αν παρά ταύτα η υπόθεση παραπεμφθεί στην Ολομέλεια, η παραπομπή κηρύσσεται απαράδεκτη και η υπόθεση επαναφέρεται στο Τμήμα γ...
15)
115/2010 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Άσκηση για νέα στοιχεία άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την αμετάκλητη απόφαση. Ποια θεωρούνται νέα στοιχεία. Πότε δεν συντρέχει το στοιχείο αυτό. Δεν αποτελεί λόγο η κακή εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων. Τα επικαλούμενα "νέα στοιχεία" τέθηκαν υπόψη και εκτιμήθηκαν από το Δικαστήριο που εξέδωσε την αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση (ΑΠ 657/2008). Απορρίπτει αίτηση.
16)
166/2010 Αίτηση για επανάληψη διαδικασίας. Μετά την υποβολή της αιτήσεως, θάνατος του δεύτερου των αιτούντων. Η δίκη συνεχίζεται από τους δικαιούχους, νόμιμους κληρονόμους του. Επίκληση νέων στοιχείων μετά την αμετάκλητη καταδίκη τους για πλημμέλημα. Ότι αυτά (σε συνδυασμό με εκείνα της δίκης), αν ήταν γνωστά στους δικαστές που δίκασαν, θα κηρύσσονταν αθώοι. Για να αποτελέσει νέο στοιχείο κατάθεση μάρτυρα ψευδής, απαιτείται αμετάκλητη απόφαση καταδίκης για ψευδορκία. Άλλως, απαράδεκτος ο λόγος επαναλήψεω...
17)
228/2010 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Άσκηση για νέα στοιχεία άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την αμετάκλητη απόφαση. Ποια θεωρούνται νέα στοιχεία. Πότε δεν συντρέχει το στοιχείο αυτό. Δεν αποτελεί λόγο η κακή εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων. Τα επικαλούμενα "νέα στοιχεία" τέθηκαν υπόψη και εκτιμήθηκαν από το Δικαστήριο που εξέδωσε την αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση (ΑΠ 115/2010, ΑΠ 657/2008). Απορρίπτει αίτηση.
18)
229/2010 Απορρίπτεται αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας κατά αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου που καταδίκασε τον αιτούντα για κακουργηματική απάτη διότι τα επικαλούμενα και αποδεικτικά στοιχεία που ως νέα προσεκόμισε ο αιτών δεν είναι από μόνα τους ή σε συνδυασμό με τις αποδείξεις που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ικανά να οδηγήσουν με βεβαιότητα στο ότι ο καταδικασθείς ήταν αθώος ή ότι καταδικάσθηκε για βαρύτερο αδίκημα από αυτό που...
19)
244/2010 Παραίτηση από αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας κατ' ανάλογη εφαρμογή άρθρων 475, 474, 476, 525 ΚΠΔ. Δεν είναι ασυμβίβαστη η παραίτηση προς τη διαδικασία αυτή, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί προς το συμφέρον του καταδικασθέντος. Μετά την παραίτηση, απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη (άρθρ. 513 § 1 ΚΠΔ).
20)
358/2010 Καταδικαστική απόφαση για εξακολουθητική πλαστογραφία με χρήση και απάτη (πλημμεληματικές πράξεις). Επανάληψη της διαδικασίας (Νέο στοιχείο). Απορρίπτεται ως αβάσιμη στην ουσία.
21)
408/2010 Αίτηση επαναλήψεως ποινικής διαδικασίας αμετάκλητης περατωθείσης μετ' απόρριψη από τον Άρειο Πάγο αιτήσεως για αναίρεση της καταδικαστικής σε βάρος του αιτούντος αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου για κακουργηματική πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με ζημία άνω των 50.000.000 δρχ και για κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση ιδιαιτέρως μεγάλης ζημίας σε βάρος της ίδιας τράπεζας με επιδιωχθέν όφελος και αντίστοιχη ζημία της ΕΤΕ άνω των 50.000.000 δρχ από δ...
22)
424/2010 Απορρίπτεται η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας ως απαράδεκτη. Καταδικαστική απόφαση για αγορά, κατοχή, πώληση ναρκωτικών από κοινού και κατ' επάγγελμα. Η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας δεν αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο λόγο από τους οριζόμενους στο άρθρο 525 του ΚΠΔ, αλλά τις αιτιάσεις του για την επιβαρυντική περίσταση της κατ' επάγγελμα τέλεσης των πράξεων που του αποδόθηκε με την προσβαλλόμενη. Απορρίπτει την αίτηση.
23)
447/2010 Αίτηση επαναλήψεως της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε αμετακλήτως από κατηγορούμενο που είχε καταδικασθεί με ελαφρυντικό 84 § 2α ΠΚ για κακουργηματική εκβίαση από κοινού με την επίκληση ως νέου γεγονότος ενόρκου βεβαιώσεως μάρτυρα ενώπιον Ειρηνοδίκη. Απορρίπτεται η αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας, διότι δεν καθίσταται προφανώς βέβαιο ότι ο αιτών είναι αθώος της πράξεως για την οποία κατεδικάσθη ή ότι το αδίκημα που τέλεσε ήταν μικρότερης βαρύτητας με βάση την επικαλούμενη νέα απόδειξη ...
24)
516/2010 Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας ως αβάσιμη κατ' ουσία.
25)
554/2010 Επανάληψη διαδικασίας μετά την έκδοση αποφάσεως από το Ε.Δ.Δ.Α. που διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 623 εδ. δ΄ της Ε.Σ.Δ.Α.
26)
585/2010 Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Πότε υπάρχουν νέα στοιχεία - νέες αποδείξεις. Ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων που εξετάσθηκαν στο Δικαστήριο της ουσίας και μη. Προσκόμιση νέων εγγράφων μη καλυπτόντων όμως τα περιστατικά για τα οποία έχει καταδικαστεί ο αιτών. Απόρριψη της αίτησης για επανάληψη της διαδικασίας ως κατ' ουσία αβάσιμης.
27)
605/2010 Επανάληψη διαδικασίας. Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων της χρήσεως πλαστού εγγράφου και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως. Αληθής πραγματική συρροή μεταξύ τους. Αμετάκλητη καταδίκη για υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Μεταγενέστερη αμετάκλητη αθώωση για χρήση του πλαστού εγγράφου, με το οποίο φερόταν ότι ο αιτών εξαπάτησε τους αρμοδίους υπαλλήλους ώστε να υφαρπάσει την ψευδή βεβαίωση. Η απαλλακτική απόφαση αποτελεί νέο στοιχείο που ήταν άγνωστο στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση για ...
28)
666/2010 Επανάληψη διαδικασίας. Επικαλείται στοιχεία, με βάση τα οποία, ως ισχυρίζεται, καταδικάστηκε για αδίκημα βαρύτερο από αυτό που τέλεσε. Απόρριψη προηγούμενης αιτήσεως με τα αυτά κατά βάση στοιχεία. Επίκληση νέων στοιχείων και των παλαιών. Δεν υπάρχει προς τούτο εμπόδιο. Απορρίπτει και νέα αίτηση.
29)
754/2010 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει αίτηση.
30)
838/2010 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει αίτηση.
31)
921/2010 Επαναληπτική διαδικασία (άρθρ. 525 ΚΠΔ). Έννοια νέων αποδείξεων. Βαρύτερο έκλημα υφίσταται όταν μεταβάλεται το είδος της αξιόποινης πράξης και όχι όταν παρέχεται δυνατότητα επιεικέστερες μεταχείρισης του υπαιτίου. Σε περίπτωση που ο αιτών την επανάληψη έχει καταδικαστεί για έγκλημα τελεσθέν κατ' εξακολούθηση και επικαλείται ότι για κάποιες μερικότερες πράξεις είναι αθώος, δικαιολογείται αίτηση επαναλήψεως μόνο όταν μετά την αθώωση για τις μερικότερες αυτές πράξεις, μεταβάλλεται το είδος του εγκλ...
32)
988/2010 Πότε είναι δυνατή η αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας μετά από έκδοση καταδικαστικής αποφάσεως από ΕΔΔΑ (525 § 5 ΚΠΔ). Όχι όταν η καταδίκη χώρησε για υπερβολική καθυστέρηση της διαδικασίας (ΑΠ 717/2004, 642/2004, 1638/2002). Απαράδεκτη η αίτηση, αφού η καταδίκη από το ΕΔΔΑ έλαβε χώρα για υπερβολική καθυστέρηση της διαδικασίας και δεν επικαλείται ο αιτών, ούτε προκύπτει από οποιοδήποτε στοιχείο της δικογραφίας ότι η υπερβολική καθυστέρηση επηρέασε κατά κάποιο τρόπο αρνητικά την κρίση των δικαστών.
33)
1049/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας, διότι η αμετάκλητη απόφαση δεν ήταν καταδικαστική για τον αιτούντα (η αίτηση αφορούσε το σκέλος της απόφασης που διέταξε την δήμευση του αυτοκινήτου του αιτούντα, ο οποίος δεν ήταν κατηγορούμενος). Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας, διότι η αμετάκλητη απόφαση δεν ήταν καταδικαστική για τον αιτούντα (η αίτηση αφορούσε το σκέλος της απόφασης που διέταξε την δήμευση του αυτοκινήτου του αιτούντα, ο οπο...
34)
1162/2010 Αίτηση επαναλήψεως ποινικής διαδικασίας με την επίκληση ότι η αιτούσα είναι αθώα για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης για την οποία καταδικάστηκε αμετακλήτως. Έννοια νέων γεγονότων ή αποδείξεων. Δεν συνιστούν λόγο επαναλήψεως διαδικασίας γεγονότα ή αποδείξεις που ήταν γνωστά στον αιτούντα, αλλά δεν τα πρόβαλε. Απορρίπτεται η αίτηση επαναλήψεως, γιατί οι ένορκες βεβαιώσεις που προσκομίστηκαν ως νέες αποδείξεις, δεν κάνουν φανερό ότι η αιτούσα είναι αθώα.
35)
1182/2010 Επανάληψη της διαδικασίας (τρίτη κατά σειρά). Καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία (δωροληψία). Ο λόγος επανάληψης που στηρίζεται στο άρθρο 525 § 1 περ. 3 του ΚΠΔ (ψευδείς καταθέσεις μαρτύρων, πλαστά αποδεικτικά έγγραφα και παράβαση καθήκοντος δικαστών), απορρίπτονται ως αβάσιμοι (και τούτο διότι ορισμένα εκ των επικαλουμένων ως πλαστών εγγράφων δεν αναγνώσθηκαν, και συνεπώς δεν άσκησαν επιρροή στην καταδίκη του, άλλα διότι, καίτοι αναγνώσθηκαν, δεν άσκησαν ουσιώδη επιρροή στην καταδίκη του αιτού...
36)
1183/2010 Επανάληψη της διαδικασίας. Νέες αποδείξεις είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση. Νέες αποδείξεις μπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων μαρτύρων ή νεότερες καταθέσεις συμπληρωματικές ή και τροποποιητικές εκείνων που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υποθέσεως, με την προϋπόθεση όμως ότι οι αποδ...
37)
1233/2010 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Προϋποθέσεις για την παραδοχή της αίτησης αυτής. Νέα έγγραφα - νέες αποδείξεις. Δεν συνιστά νέο στοιχείο η απαλλακτική απόφαση συγκατηγορουμένης της αιτούσας για άλλη πράξη από εκείνη που έχει καταδικασθεί η αιτούσα αμετάκλητα, χωρίς να συμπίπτουν τα περιστατικά στα οποία καθεμία των αποφάσεων αναφέρεται. Επίσης οι ιατρικές βεβαιώσεις που προσκομίσθηκαν από την αιτούσα και αφορούν την πνευματική της κατάσταση, δεν καλύπτουν το χρόνο τέλεσης των εγκλημάτων για τα οπ...
38)
1331/2010 Επανάληψη διαδικασίας. Καταδικαστική απόφαση για λειτουργία Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών με τη χρήση παραπλανητικού τίτλου ως Πανεπιστημίου, κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 386 § 1 του ΠΚ και 15 § 1, 16 § 1 περ. Α΄ του Ν. 1966/1991). Απορρίπτεται ως αβάσιμη η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, διότι με τα επικαλούμενα ως νέα αποδεικτικά στοιχεία δεν καθίσταται φανερό, κατά την έννοια του άρθρου 525 §§ 1 και 2 του ΚΠΔ, ότι ο αιτών είναι αθώος του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε, ούτε ότι κατα...
39)
1367/2010 Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας ως αβάσιμης κατ' ουσία.
40)
1423/2010 Επανάληψη διαδικασίας. Παραδοχή αιτήσεως και οριστική παύση διώξεως λόγου παραγραφής των πράξεων. Επεκτατικό αποτέλεσμα και για μη ασκήσαντα αίτηση (άρθρο 528 § 6 ΚΠΔ).
41)
1432/2010 Επίκληση "νέου γεγονότος". Το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για το οποίο καταδικάστηκε ο αιτών, δεν είναι βαρύτερο, κατ' άρθρο 525 ΚποινΔ, της ανθρωποκτονίας που τελέσθηκε σε βρασμό ψυχικής ορμής.
42)
1455/2010 Επανάληψη διαδικασίας. Αναστολή της ποινής που του επιβλήθηκε. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Δικάζεται ωσεί παρόν. Επικαλείται στοιχεία, με βάση τα οποία, ισχυρίζεται καταδικάστηκε για αδίκημα βαρύτερο από αυτό που τέλεσε. Υπεύθυνη δήλωση τρίτου προσώπου. Δεν αποτελεί νέο στοιχείο κατ' άρθρο 525 ΚΠΔ που να καθιστά φανερό ότι καταδικάστηκε για έγκλημα βαρύτερο από αυτό που τέλεσε. Απορρίπτει αίτηση επανάληψης διαδικασίας, καθώς και αίτηση αναστολής της ποινής.
43)
1509/2010 Καταδικαστική απόφαση Μ.Ο. Εφετείου. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, διότι στηριζόμενη στην 3η περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 525 ΚΠΔ (ψευδορκία μάρτυρα) δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για το αδίκημα αυτό. Απορρίπτεται και το αίτημα της αναστολής.
44)
1510/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, διότι στρέφεται κατά μη καταδικαστικής απόφασης, όπως επί του προκειμένου είναι η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου που απέρριψε ως ανυποστήρικτη την έφεση του νυν αιτούντα κατά της καταδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου. Απορρίπτει και το αίτημα της αναστολής.
45)
1536/2010 Επανάληψη διαδικασίας Απορρίπτει αίτηση επανάληψης διαδικασίας διότι δεν προκύπτουν νέες αποδείξεις.
46)
1579/2010 Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας (άρθρ. 525 § 1 περ.2 ΚΠΔ) και συνεκδικαζόμενη αίτηση αναστολής της επιβληθείσας ποινής (άρθρ. 529 ΚΠΔ). Νέες αποδείξεις ή νέα γεγονότα που δικαιολογούν την επανάληψη της διαδικασίας είναι εκείνα που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και συνεπώς ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση.
47)
1585/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε την αίτηση επανάληψης της διαδικασίας προθεσμία για την άσκησή της. Όχι εφαρμογή του άρθρου 473 παρ.3 ΚΠΔ επί βουλεύματος. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτη λόγω της εκπρόθεσμης (μετά την περίοδο 10 ημερών από την επίδοση του βουλεύματος στην αναιρεσείουσα) και καταδίκη της αναιρεσείουσας στα δικαστικά έξοδα.
48)
1613/2010 Επανάληψη της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση, κατ' άρθρο 525 παρ. 1 περ. 5 ΚΠΔ, μετά από την έκδοση απόφασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Δέχεται την αίτηση, ακυρώνει την απόφαση και παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής της πλημμεληματικής πράξης, της άμεσης συνέργειας σε απάτη ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας που τελέσθηκε τα έτη 1997 και 2000.
49)
1675/2010 Συμπλήρωση αποφάσεως Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία λήφθηκε απόφαση επί της ουσίας υποθέσεως, πλην δεν περιέχει αυτή διατακτικό γιατί από νομικό σφάλμα, παραπέμφθηκε η υπόθεση αυτή, λόγω λήψεως της αποφάσεως με διαφορά μιας ψήφου, στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία κήρυξε την παραπομπή της υποθέσεως σ' αυτήν απαράδεκτη. Η (ελλιπής) απόφαση του Τμήματος δεν έχει ενδοδιαδικαστικό χαρακτήρα, αλλά είναι οριστική. Επανάληψη της διαδικασίας σε όφελος του καταδικασμένου. Ακύρωση της κατα...
50)
1685/2010 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Άσκηση για νέα στοιχεία άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την αμετάκλητη απόφαση. Ποια θεωρούνται νέα στοιχεία. Πότε δεν συντρέχει το στοιχείο αυτό. Δεν αποτελεί λόγο η κακή εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων. Αν η αίτηση δεν περιέχει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η επανάληψη καθώς και τα στοιχεία που την επιβεβαιώνουν είναι απαράδεκτη (ΑΠ 866/2003). Αίτηση χειρόγραφη του καταδικασθέντος αμετακλήτως για βιασμό κατ' εξακολούθηση και κατάχρηση σε ασέλγεια σε ...
51)
1812/2010 Επανάληψη διαδικασίας 525 επ. ΚΠΔ. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως. Απαιτούνται νέα - άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές, που εξέδωσαν την απόφαση. Δεν αποτελεί νέο στοιχείο η γνωμοδότηση καθηγητή Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν τηρήθηκε η νομιμότητα στην πειθαρχική διαδικασία, ούτε οι ένορκες βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται ταυτόσημου ή ανάλογου περιεχομένου περιστατικά με εκείνα που είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου. Απορρίπτει την αίτηση. Α...
52)
1831/2010 Απορρίπτεται αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας κατά αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου που καταδίκασε τον αιτούντα για ληστεία με την επιβαρυντική περίπτωση ότι από την πράξη του επήλθε ο θάνατος της παθούσας, διότι τα επικαλούμενα και αποδεικτικά στοιχεία που ως νέα προσκόμισε ο αιτών (ένορκες βεβαιώσεις κ.λπ.) δεν είναι από μόνα τους ή σε συνδυασμό με τις αποδείξεις που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ικανά να οδηγήσουν με ...
53)
1836/2010 Επανάληψη διαδικασίας σε όφελος του καταδικασμένου αμετακλήτως για πλαστογραφία με χρήση. Νέες αποδείξεις (έκθεση γραφολογικής γνωμοδοτήσεως και επιστολή του πολιτικώς ενάγοντος) για το ότι η επίμαχη σύμβαση πρόσληψή του υπεγράφη μετά την προσθήκη του όρου περί δοκιμαστικής περιόδου στο πρωτότυπο κείμενο και την φωτοτύπησή του και συγκεκριμένα τέθηκαν για πρώτη φορά οι υπογραφές του πολιτικώς ενάγοντος και του κατηγορουμένου σε φωτοαντίγραφα της σύμβασης πρόσληψης και δεν έγινε νόθευση του κειμέ...
54)
1940/2010 Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, μετά από ουσιαστική παραδοχή της προσφυγής του αναιρεσείοντος στο ΕΔΔΑ, που δέχθηκε παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ. Ακυρώνεται η απόφαση του Αρείου Πάγου, που απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση αναίρεσης. Διατάσσεται η επανάληψη της διαδικασίας στον Α.Π.
55)
2012/2010 Καταδικαστική απόφαση Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Απορρίπτεται η αίτηση διότι τα εκτιθέμενα σ' αυτή δεν αποτελούν νέα γεγονότα κατά την έννοια του άρθρου 525 παρ. 2 ΚΠΔ.
56)
2013/2010 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματικές κλοπές (κατ' επάγγελμα και συνήθεια) και ληστεία. Λόγος επαναλήψεως "νέο στοιχείο" Ερήμην. Απορρίπτεται η αίτηση ως αβάσιμη, διότι το στοιχείο είναι "νέο", αλλά δεν καθιστά φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος για τα εγκλήματα που καταδικάστηκε.
57)
57/2009 Επανάληψη διαδικασίας. Νέα στοιχεία είναι και οι νεότερες των ποινικών αποφάσεων αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, με τις οποίες έγιναν τελεσίδικα δεκτές ενστάσεις της κατηγορουμένης για τη χορήγηση σ’ αυτήν, των επιδομάτων μητρότητας και τοκετού που έλαβε αυτή και για την οποία χορήγηση ο μεν συγκατηγορούμενος σύζυγος της, που της τα χορήγησε ως αρμόδιος υπάλληλος του ΙΚΑ έχει καταδικαστεί για παράβαση καθήκοντος αυτή δε για αποδοχή προϊόντος εγκλήματος.
58)
59/2009 Επανάληψη διαδικασίας 525 επ. ΚΠΔ. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως. Απαιτούνται νέα - άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές. Απορρίπτει την αίτηση.
59)
95/2009 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Απορρίπτεται η αίτηση, διότι τα επικαλούμενα νέα στοιχεία δεν καθιστούν φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος.
60)
246/2009 Ερήμην. Απορρίπτει αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Τα επικαλούμενα νέα στοιχεία δεν καθιστούν φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος των αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε.
61)
263/2009 Απορρίπτεται αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας κατά αμετάκλητης καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση επειδή από τις νέες αποδείξεις, των οποίων γίνεται επίκληση, δεν γίνεται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος.
62)
300/2009 Επανάληψη διαδικασίας. Καταδικαστική απόφαση και αθωωτική τοιαύτη. Προηγήθηκε η αθωωτική. Στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η καταδικαστική και λόγο παραγραφής της πλημμεληματικής πράξης, παύει οριστικά η ποινική δίωξη.
63)
360/2009 Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση λόγω αοριστίας των προβαλλομένων με αναίρεση λόγων ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του απορριπτικού αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, αίτηση που είχε ασκήσει η αιτούσα υπέρ του θανόντος πατρός της, καταδικασθέντος αμετακλήτως με 4 αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (ΑΠ 2212/2006, ΑΠ 2098/08, 795/08). Απορρίπτει.
64)
415/2009 Επανάληψη διαδικασίας μετά από απόφαση ΕΣΔΑ που διαπίστωσε την παραβίαση ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεκτή η αίτηση. ΠΟΠΔ λόγω παραγραφής της πράξεως της συκοφαντικής δυσφήμισης δια του τύπου, κατ’ εξακολούθηση.
65)
420/2009 Απορρίπτει αίτηση επανάληψης διαδικασίας εκ του άρθρου 525 παρ. 1 περ. 4 ΚΠΔ, διότι η καταδικαστική και η αθωωτική απόφαση δεν είναι μεταξύ τους αντιφατικές, καθόσον, μεταξύ αυτών, δεν υπάρχει ταυτότης πράξεως, κατά την έννοια του άρθρου 57 παρ. 1 ΚΠΔ, διότι τα πρόσωπα των παθόντων στις αποφάσεις αυτές διαφέρουν.
66)
444/2009 Απόρριψη αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας. Τα επικαλούμενα ως νέα στοιχεία είχαν τεθεί υπόψη του εφετείου που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση.
67)
445/2009 Δεκτή αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Ακύρωση αμετάκλητης αποφάσεως και παραπομπή της υποθέσεως.
68)
481/2009 Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση λόγω αοριστίας των προβαλλομένων με αναίρεση λόγων ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας - εφαρμογής, του απορριπτικού αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, αίτηση που είχε ασκήσει ο αιτών, καταδικασθείς αμετακλήτως με 4 αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για παράβαση Ν. 5960/33 (Ολ ΑΠ 2/2002, ΑΠ 406, 417/2006).
69)
536/2009 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Απορρίπτεται η αίτηση της επαναλήψεως της διαδικασίας, διότι δεν καθίσταται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος των εγκλημάτων της ψευδούς καταμηνύσεως, ψευδορκίας μάρτυρα και συκοφαντικής δυσφημήσεως κατ΄ εξακολούθηση. Απορρίπτει αίτηση.
70)
706/2009 Αίτηση Επανάληψης Διαδικασίας καταδικαστικής αποφ. Τριμ. Εφετ. Αθηνών, υπό χήρας και τέκνων αποβιώσαντος - καταδικασθέντος, κατά 525, 527 ΚΠΔ. Παραδεκτή η αίτηση επαναλήψεως της πρωτοβάθμιας δίκης, όταν το Εφετείο, μετά το τυπικά παραδεκτό της εφέσεως, δεν εισέλθει στην κατ΄ ουσία έρευνα της υποθέσεως και παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, λόγω μεσολαβήσαντος θανάτου του εκκαλούντος κατηγορουμένου, διότι τότε, δεν αίρεται η ύπαρξη του εγκλήματος και η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, δεν αποβάλλ...
71)
712/2009 Απορρίπτει την αίτηση επανάληψης της διαδικασίας ως ουσία αβάσιμη, διότι δεν υφίστανται νέα γεγονότα ούτε νέες αποδείξεις.
72)
746/2009 Επανάληψη διαδικασίας 525 επ. ΚΠΔ. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως. Απαιτούνται νέα, άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές. Απορρίπτει την αίτηση.
73)
787/2009 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας καταδικασθέντος για κακουργηματική πλαστογραφία κλπ. Ερήμην αιτούντος. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η επανάληψη καθώς και τα στοιχεία που τους βεβαιώνουν. Επίσης πρέπει να αναφέρεται και να αποδεικνύεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση έχει καταστεί αμετάκλητη, γιατί διαφορετικά είναι απαράδεκτη. Έννοια νέων γεγονότων - αποδείξεων. Αιτιάσεις που επιδιώκουν τον από ουσιαστικής πλευράς έλεγχο της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Η προσβαλλόμε...
74)
926/2009 Επανάληψη της διαδικασίας. Δεκτή η αίτηση λόγω συνδρομής νέων γεγονότων που καθιστούν φανερό ότι ο καταδικασθείς κατηγορούμενος είναι αθώος. Ακυρώνει την αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση και παύει οριστικά την ασκηθείσα σε βαθμό πλημμελήματος ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμηση, λόγω εξαλείψεως του αξιοποίνου συνεπεία παρέλευσης μέχρι σήμερα χρόνου πέραν της οκταετίας και επομένως παραγραφής.
75)
1031/2009 Παραίτηση από αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας. Κατ' άρθρα 475 παρ. 1, 474, 476 παρ. 1 ΚΠΔ είναι επιτρεπτή. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου η εφαρμογή των και στην αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, όταν έχει υποβληθεί υπό του καταδικασθέντος, οπότε η επανάληψη διεξάγεται προς το συμφέρον του. Η αίτηση υποβάλλεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου άρθρο 527 ΚΠΔ και δεν εγχειρίζεται. Το αυτό και η παραίτηση. Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως.
76)
1034/2009 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει.
77)
1086/2009 Ερήμην. Επανάληψη διαδικασίας. Απόρριψη της αίτησης για επανάληψη της διαδικασίας με την επίκληση νέων αποδεικτικών στοιχείων καθόσον αυτά αλυσιτελώς προβάλλονται και δεν καθίσταται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος. Απόρριψη αιτήματος αναβολής εκδίκασης της παραπάνω αίτησης για λόγους αδυναμίας εμφάνισης του αιτούντος συνεπεία προβλημάτων υγείας, ως αναπόδεικτου, και για διορισμό δικηγόρου λόγω απορίας του, λόγω μη επίκλησης υποβολής αρμοδίως και εμπροθέσμως σχετικής αίτησης. Απορρίπτει αίτημα ανα...
78)
1130/2009 Επανάληψη διαδικασίας. Ερήμην. Απορρίπτει.
79)
1300/2009 Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας κατά αμετάκλητης καταδικαστικής αποφάσεως για κατοχή λαθρεμπορεύματος επειδή από τις νέες αποδείξεις των οποίων γίνεται επίκληση δεν γίνεται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος.
80)
1354/2009 Επανάληψη διαδικασίας. Πότε νέα στοιχεία Προϋποθέσεις. Πότε αιτιολογία βουλεύματος που απέρριψε αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Πότε εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εφαρμογή ΥΑΔ 247/123 (οικονομικών) της 1.3/6.4/88. Προσωρινή εισαγωγή μεταφορικών μέσων άρθρο 43. Ποια συνήθης κατοικία του δικαιούχου εισαγωγής χωρίς δασμούς. Απορρίπτει αναίρεση.
81)
1393/2009 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας που περατώθηκε με την έκδοση της καταδικαστικής αποφάσεως που απέρριψε την αίτηση για επανάληψη διαδικασίας. Ερήμην του αιτούντος. Έννοια 525 επ. ΚΠΔ. Απαιτούνται νέα - άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές που καθιστούν φανερό ότι ο καταδικασθείς αιτών ήταν αθώος. Απορρίπτει ως ουσία αβάσιμη την αίτηση.
82)
1396/2009 Επανάληψη διαδικασίας. Άρθρο 525 επ. ΚΠΔ. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως. Απαιτούνται νέα-άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές. Απορρίπτει τις αιτήσεις την πρώτη λόγω απαραδέκτου των λόγων της και τη δεύτερη ως αβάσιμη.
83)
1508/2009 Αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την αίτηση για επανάληψη διαδικασίας 525 επ. ΚΠΔ, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως. Απαιτούνται νέα, άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές. Απορρίπτει την αίτηση.
84)
1533/2009 Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας του Εκτάκτου Επαναστατικού Στρατοδικείου Αθηνών κατά αποφάσεως του 1922. Ιστορική Δίκη των Έξι. 1. Παραδεκτή η αίτηση επαναλήψεως χωρίς χρονικό περιορισμό και μετά 86 χρόνια. 2. Νομιμοποιείται και έχει έννομο συμφέρον σε υποβολή αιτήσεως, μετά την κατάργηση του άρθρου 450 του ΣΠΚ, με το νέο ΣΠΚ, κυρωθέντα με το ν.2287/1995, που παραπέμπει πλέον στις διατάξεις της κοινής Ποινικής Δικονομίας και ο εγγονός του αμετάκλητα καταδικασθέντος σε θάνατο και εκτελεσθέντος ...
85)
1535/2009 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Προϋποθέσεις - άρθρα 525, 527, 528 επ. ΚΠΔ. Τι είναι νέα γεγονότα ή αποδείξεις. Κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών που απορρίπτει την αίτηση επιτρέπεται στον αιτούντα αίτηση αναίρεσης. Ουχί λόγος επαναλήψεως διαδικασίας η μη νόμιμη κλήτευση του αιτούντος για να παραστεί στη δίκη, όπου εξεδόθη η καταδικαστική απόφαση. Απορρίπτει αίτηση.
86)
1536/2009 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας (άρθρ. 525 επ. ΚΠΔ). Προϋποθέσεις - Στοιχεία απαγορεύσεως αυτής. Τι είναι νέα γεγονότα ή αποδείξεις. Πότε πρέπει να υπάρχουν. Τι ετέθη υπ΄ όψη του Δικαστηρίου και εξητάσθη. Δεν μπορεί με την επανάληψη να ζητείται η επανεξέταση της υποθέσεως διότι δεν είναι ένδικο μέσο, αλλ' έκτακτη διαδικασία. Απορρίπτει αίτηση.
87)
1643/2009 Αναίρεση επί απορρίψεως αιτήσεως για επανάληψη διαδικασίας (άρθρα 525, 527, 528 ΚΠΔ). Τι αποτελεί νέο γεγονός. Ο μετά την τέλεση της πράξεως επιεικέστερος νόμος αν περιέχει ευμενέστερες διατάξεις εφαρμόζεται επί υποθέσεων, οι οποίες δεν έχουν εκδικασθεί αμετακλήτως. Ν. 5960/1993, ΝΔ 1325/1972, Ν. 2408/1996, Ν. 2721/1999. Απορρίπτει αίτηση.
88)
1644/2009 Επανάληψη διαδικασίας (άρθρα 525, 527, 528 ΚΠΔ). Ουδέν σαφές νέο γεγονός περιέχεται. Απαράδεκτη αίτηση και απορρίπτει.
89)
1677/2009 Επανάληψη διαδικασίας. Παραδεκτό αιτήσεως. Απόρριψη σχετικής αίτησης λόγω μη επίκλησης νέων γεγονότων ή αποδείξεων.
90)
1680/2009 Επανάληψη διαδικασίας (άρθρο 525§1 ΚΠΔ). Προϋποθέσεις. Τι αποτελούν νέα γεγονότα ή αποδείξεις. Η δωροληψία και παράβαση καθήκοντος πρέπει να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Απορρίπτει την αίτηση επανάληψης διαδικασίας και το αίτημα αναστολής εκτελέσεως της ποινής.
91)
1681/2009 Επανάληψη διαδικασίας (άρθρο 525§1 ΚΠΔ). Προϋποθέσεις. Τι αποτελούν νέα γεγονότα ή αποδείξεις. Δεν αποτελούν τοιαύτα όσα ελήφθησαν υπόψη υπό του δικαστηρίου που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση. Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διότι όλα τα προσκομιζόμενα ως νέα είχαν ληφθεί υπόψη.
92)
1682/2009 Επανάληψη διαδικασίας (άρθρο 525§1 ΚΠΔ). Περιοριστικώς αναφερόμενοι λόγοι - άρθρο 525§1 στοιχ. 3 ΚΠΔ. Οι αξιόποινες πράξεις ψευδορκίας πρέπει να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση (άρθρο 525§2 ΚΠΔ). Δεν ελέγχεται η ουσιαστική ορθότητα της αποφάσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση λόγω της αοριστίας της.
93)
1720/2009 Επανάληψη διαδικασίας. Παραδεκτό αίτησης. Απόρριψης σχετικής αίτησης λόγω μη προσκόμισης νέων αποδεικτικών στοιχείων.
94)
1769/2009 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας που περατώθηκε με την έκδοση της καταδικαστικής αποφάσεως που απέρριψε την αίτηση για επανάληψη διαδικασίας. Ερήμην του αιτούντος. Έννοια 525 επ. ΚΠΔ. Απαιτούνται νέα, άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές που καθιστούν φανερό ότι ο καταδικασθείς αιτών ήταν αθώος. Απορρίπτει ως ουσία αβάσιμη την αίτηση.
95)
1866/2009 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Απορρίπτεται η αίτηση της επαναλήψεως της διαδικασίας, διότι δεν καθίσταται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος των εγκλημάτων για τα οποία κατα8ικάστηκε αμετακλήτως. Απορρίπτει αίτημα αναβολής.
96)
1867/2009 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτά από τη σύζυγο του καταδικασθέντος. Απορρίπτεται η αίτηση, διότι δεν καθίσταται φανερό ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε αμετάκλητα.
97)
1879/2009 Επανάληψη διαδικασίας. Δεν αποδείχθηκαν νέα στοιχεία. Απορρίπτει την αίτηση.
98)
1881/2009 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Κατ' ουσία αβάσιμοι οι επικαλούμενοι νέοι λόγοι. Απορρίπτει αίτηση.
99)
1882/2009 Επανάληψη διαδικασίας. Κατ' ουσία αβάσιμοι οι νέοι λόγοι. Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως.
100)
1883/2009 Επανάληψη διαδικασίας. Κατ' ουσία αβάσιμοι οι νέοι λόγοι. Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως.
101)
1884/2009 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Κατ' ουσία αβάσιμοι οι επικαλούμενοι λόγοι. Απορρίπτει αίτηση.
102)
1908/2009 Βούλευμα. Αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως του Εφετείου με την οποία απορρίφθηκε αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως διότι το Εφετείο απέρριψε την αίτηση με την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι δεν κατέστη φανερό ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε αμετακλήτως.
103)
2028/2009 Καταδικαστική αμετάκλητη απόφαση για πλαστογραφία με χρήση. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Νόμιμη παραίτηση από αυτή, με δήλωση της αιτούσας αυτοπροσώπως πριν αρχίσει η συζήτηση.
104)
2093/2009 Απόρριψη αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας γιατί το φερόμενο ως νέο στοιχείο (πιστοποιητικό αμετακλήτου αποφάσεως πολιτικού δικαστηρίου) δεν θα μετέβαλε την κρίση του δικαστηρίου για την ενοχή του αιτούντος. Ένορκες βεβαιώσεις που λήφθηκαν μετά την κατάθεση της αιτήσεως και δεν γίνεται επίκληση αυτών στην αίτηση απαραδέκτως προσκομίζονται -.
105)
2147/2009 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει αίτημα αναβολής ως αβάσιμο. Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας ως αβάσιμη κατ' ουσία.
106)
2148/2009 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Απορρίπτεται κατ' ουσία η αίτηση για επανάληψη διαδικασίας κατά αμετάκλητη καταδικαστικής απόφασης για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία με χρήση από κοινού και κατ' εξακολούθηση. Από τις νέες αποδείξεις που επικαλείται ο αιτών δεν καθίσταται προφανές ότι ο αιτών είναι αθώος.
107)
2159/2009 Αίτηση από Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση. Επανάληψη διαδικασίας κατά αποφάσεως Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, που απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη. Δεν είναι καταδικαστική απόφαση. Απαράδεκτη η αίτηση. Απορρίπτεται.
108)
2214/2009 Απορρίπτεται ως αβάσιμος αίτηση αναιρέσεως κατά Βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών, που απέρριψε αίτηση για επανάληψη διαδικασίας. Η πλήρης αποζημίωση που απαιτεί ο νόμος, στο άρθρο 79 § 3 του Ν.5960/1933, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του δια του άρθρου 4 του Ν.2408/1996, για την εξάλειψη του αξιοποίνου της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής και την αθώωση του εκδότη, δεν ταυτίζεται με την πληρωμή ή εξόφληση των επιταγών, αλλά είναι έννοια ευρύτερη και περιλαμβάνεται την αποκατάσταση και κάθε άλλης ζημί...
109)
2461/2009 Απόρριψη αίτησης επανάληψης της διαδικασίας. "Νέα γεγονότα ή αποδείξεις". Υπεξαίρεση στην υπηρεσία αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
110)
17/2008 Επανάληψη διαδικασίας αρθ. 525 επ. ΚΠΔ, προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως. Απαιτούνται νέα άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές. Απορρίπτει αίτηση.
111)
39/2008 Επανάληψη της διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων επί επαναλήψεως διαδικασίας. Απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας κατά αμετάκλητης καταδικαστικής αποφάσεως για καλλιέργεια ινδικής κάνναβης κ.λ.π., γιατί από τις νέες αποδείξεις των οποίων γίνεται επίκληση δεν καθίσταται φανερό ότι ο αιτών ήταν αθώος.
112)
117/2008 Απορρίπτεται η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιά, με την οποία η αιτούσα καταδικάστηκε για έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ’ εξακολούθηση, διότι τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται η αιτούσα, πρωτότυπα επιταγών και ένορκες βεβαιώσεις, είτε μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί στο Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση της οποίας ζητείται η ακύρωση με την κρινόμενη αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, δεν καθι...
113)
153/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την αίτηση, με την επίκληση λόγου ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αοριστία λόγου αναιρέσεως. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη.
114)
177/2008 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Προϋποθέσεις. Δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία. Με την αίτηση δεν προβάλλονται νέες αποδείξεις ή γεγονότα ή νομικά σφάλματα της προσβαλλόμενης απόφασης. Απορρίπτεται η αίτηση.
115)
178/2008 Απορρίπτεται η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου, με την οποία η αιτούσα καταδικάστηκε για έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ’ εξακολούθηση, διότι τα αποδεικτικά στοιχεία, που επικαλείται η αιτούσα, πρωτότυπα επιταγών και ένορκες Βεβαιώσεις, είτε μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομιστεί στο Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, της οποίας ζητείται η ακύρωση με την κρινόμενη αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, δεν καθιστούν ...
116)
197/2008 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας 525 παρ. 1 περ. 2. Νέα γεγονότα περί του ότι η φερόμενη ως θανατωθείσα δεν δολοφονήθηκε από τον αιτούντα, αλλά είναι εν ζωή στην Ουκρανία. Μερικά απ’ αυτά τα γεγονότα ήδη έχουν εξετασθεί και απορρίφθηκε ο σχετικός ισχυρισμός αυτών και από ΜΟΕ. Τα περί εμβάσματος 200 Ευρώ με τηλεφωνική επιταγή και ότι ήταν στο όχημα ο αιτών το Σεπτέμβρη του 98 κ.λ.π. είναι αβάσιμα.
117)
223/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας. προϋποθέσεις παραδεκτού της αναιρέσεως (484 ΚΠΔ). Ανυπαρξία λόγων αναιρέσεως. Απαράδεκτη η δεύτερη αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη.
118)
283/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας κατά αμετάκλητης καταδικαστικής αποφάσεως, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, επειδή από τις νέες αποδείξεις των οποίων γίνεται επίκληση, δεν γίνεται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος.
119)
307/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτεται αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας κατά αμετάκλητης καταδικαστικής αποφάσεως για εισαγωγή στη χώρα ναρκωτικών ουσιών κλπ. επειδή από τις νέες αποδείξεις των οποίων γίνεται επίκληση δεν γίνεται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος.
120)
460/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων. Απορρίπτεται η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας του κατηγορουμένου, ως απαράδεκτη γιατί με αυτήν επιδιώκεται ο από ουσιαστικής πλευρά επανέλεγχος της προσβαλλομένης αποφάσεως.
121)
499/2008 Επανάληψη διαδικασίας Αίτηση επανάληψης διαδικασίας καταδικασθέντος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση με την επίκληση καταθέσεων μαρτύρων. Έννοια νέων γεγονότων - αποδείξεων. Απορρίπτει αίτηση.
122)
551/2008 Έννοια νέων αποδείξεων κατ’ άρθρο 525 παρ. 1, περ. β΄ του ΚΠΔ. Απορρίπτεται ως κατ’ ουσία αβάσιμη η αίτηση περί επαναλήψεως της διαδικασίας, διότι από τα αναφερόμενα ως αποκαλυφθέντα μετά την καταδίκη της αιτούσας νέα αποδεικτικά στοιχεία δεν προκύπτει ότι η κατηγορουμένη είναι αθώα των αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε.
123)
650/2008 Απορρίπτει αίτηση για την επανάληψη της διαδικασίας, διότι οι λόγοι που περιέχονται σε ασκηθείσα από την πλευρά του αιτούντος αναίρεση, δεν αποτελούν νέα γεγονότα ή αποδείξεις, όπως και οι ισχυρισμοί που υποβλήθηκαν στους δικαστές που εξέδωσαν την απόφαση.
124)
657/2008 Επανάληψη διαδικασίας με την επίκληση νεότερων στοιχείων. Τα επικαλούμενα και φερόμενα ως νέα στοιχεία δεν θεωρούνται νέα και είχαν τεθεί υπό την κρίση του Δικαστηρίου. Απορρίπτει την αίτηση.
125)
788/2008 Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων ή αποδείξεων. Γίνεται δεκτή η αίτηση και διατάσσεται η επανάληψη της διαδικασίας.
126)
856/2008 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας απορρίπτεται ως κατ’ ουσία αβάσιμος. Η μεταγενέστερη επιστροφή των χρημάτων δεν μπορεί να εκτιμηθεί ως λόγος επαναλήψεως της διαδικασίας δεδομένου ότι η πράξη είναι κακουργηματική. Η πτώχευση δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο επαναλήψεως διαδικασίας γιατί έλαβε χώρα μετά τη διάπραξη του αδικήματος και ο συμβατικός χρόνος επιστροφής των χρημάτων ήταν πριν την ημερομηνία παύσεως των πληρωμών. Η ανάκληση της καταθέσεως ενός μάρτυρα δεν κρίνεται αξιόπιστη. Απορρίπτει την α...
127)
1001/2008 Επανάληψη της διαδικασίας προς το συμφέρον του καταδικασθέντος, κατά το άρθρο 525 § 1 περιπ. 2 ΚΠΔ. Έννοια των νέων αποδείξεων ή γεγονότων. Οι νέες αποδείξεις πρέπει να καθιστούν πρόδηλο και όχι απλώς πιθανό ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος. Απορρίπτεται η αίτηση του καταδικασθέντος για χρήση πλαστού εγγράφου κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, διότι η υπεύθυνη δήλωση τρίτου που επικαλείται ο αιτών ως νέα απόδειξη δεν κρίνεται αξιόπιστη.
128)
1052/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων ή αποδείξεων. Απορρίπτει αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη.
129)
1126/2008 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Απορρίπτεται η αίτηση της επαναλήψεως της διαδικασίας, διότι δεν καθίσταται φανερό (από τα νέα γεγονότα και τις νέες αποδείξεις), ότι ο αιτών είναι αθώος των εγκλημάτων της απόπειρας κακουργηματικής πλαστογραφίας, πλαστογραφίας σε βαθμό πλημμελήματος, παράβασης του άρθρου 12 του νόμου 2910/2001 και παράνομης κατοχής όπλου (για τα οποία καταδικάσθηκε).
130)
1128/2008 Βούλευμα. Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Απορρίπτεται η αίτηση της επαναλήψεως της διαδικασίας, διότι δεν καθίσταται φανερό ότι ο απών είναι αθώος του εγκλήματος της κλοπής, που τελέσθηκε από δράστη που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια.
131)
1207/2008 Επανάληψη διαδικασίας (525 § 1 ΚΠΔ). Έννοια νέων γεγονότων και αποδείξεων. Μπορεί να είναι καταθέσεις μαρτύρων, έγγραφα υπό την προϋπόθεση ότι εκτιμώμενα μόνα τους είτε σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομιστεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό ότι ο καταδικασμένος είναι αθώος. Δεν θεωρούνται νέα στοιχεία ιατρικά έγγραφα και βεβαιώσεις και στοιχεία, που δεν ασκούν επιρροή στην καταδικαστική κρίση του δικαστηρίου.
132)
1222/2008 Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Νέο στοιχείο, αποτελεί η μεταγενέστερη αθωωτική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια, για τον αιτούντα. Δεκτή η αίτηση. Ακυρώνει την απόφαση. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής του αδικήματος.
133)
1256/2008 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Απορρίπτεται η αίτηση της επαναλήψεως της διαδικασίας, διότι δεν καθίσταται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος των εγκλημάτων της καταρτίσεως και χρήσεως πλαστού πιστοποιητικού για τα οποία καταδικάστηκε αυτός αμετακλήτως με την 467/1991 απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
134)
1272/2008 Επανάληψη διαδικασίας άρθρου 525§1 ΚΠΔ. Έννοια γεγονότων ή αποδείξεων. Μπορεί να είναι καταθέσεις νέων μαρτύρων εγγράφων ή άλλων στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι εκτιμώμενα είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομιστεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό ότι ο καταδικασμένος είναι αθώος, ή κατεδικάσθη για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά ετέλεσε. Όχι εφαρμογή 525 § 1 στοιχ. 4 του Κ.Π.Δ., όταν δεν πρόκειται περί της αυτής πράξεως. Α...
135)
1277/2008 Επανάληψη διαδικασίας Δέχεται. Ακυρώνει την 1375 - 1376/1999 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Π.Ο.Π.Δ.
136)
1343/2008 Απορρίπτει την αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο απορρίφθηκε η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας που είχε υποβάλει ο αναιρεσείων στο ως άνω Συμβούλιο.
137)
1347/2008 Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας (525 επ. ΚΠΔ). Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία που να δικαιολογούν την παραδοχή της. Απορρίπτει αίτημα αναστολής. Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 38 του ΚΠΔ. Απορρίπτει αιτήσεις. Απορρίπτει αίτημα αναστολής.
138)
1381/2008 Γίνεται δεκτή η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας του κατηγορουμένου κατά αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για διαμεσολάβηση σε πώληση ναρκωτικών, επί της οποίας εξεδόθη απόφαση του ΕΔΔΑ για παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Επίσης γίνεται δεκτή αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης.
139)
1402/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Η παραίτηση από την ασκηθείσα αίτηση για επανάληψη διαδικασίας, μετ’ αναστολής εκτελέσεως και από άλλη αίτηση για αναστολή εκτελέσεως της ιδίας αποφάσεως οδηγεί στην απόρριψη αυτών ως απαραδέκτων.
140)
1681/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων ή αποδείξεων. Απορρίπτεται η περί επαναλήψεως της διαδικασίας αίτηση του καταδικασθέντος για λαθρεμπορία, διότι από την υπ’ αυτού προσκομισθείσα, ως μοναδικό νέο στοιχείο, (μεταγενέστερη) αθωωτική απόφαση για κακουργηματική ηθική αυτουργία σε νόθευση εγγράφου, κακουργηματική πλαστογραφία και κακουργηματική υπεξαίρεση, δεν καθίσταται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος της πράξεως για την οποία καταδικάσθηκε.
141)
1777/2008 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Απόρριψη της αιτήσεως ως αβάσιμης διότι τα προσκομιζόμενα νέα στοιχεία σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως δεν καθιστούν φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος.
142)
1792/2008 Αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας. Απόρριψη της αιτήσεως ως αόριστης. Απορρίπτει.
143)
1879/2008 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 525 παρ. 1 περίπτ. 2 του ΚΠΔ συνεπεία προσκόμισης νέων αποδείξεων.
144)
1918/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Πρέπει να είναι ορισμένη, περιέχουσα τους λόγους αυτής, καθώς και τα στοιχεία που τους βεβαιώνουν, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προϋπόθεση δε του παραδεκτού αυτής είναι επίσης το αμετάκλητο της απόφασης με την οποία καταδικάσθηκε ο αιτών. Απορρίπτει.
145)
1953/2008 Η κλήτευση του αιτούντος κατά τη συζήτηση της αιτήσεως στο Συμβούλιο Εφετών για επανάληψη της διαδικασίας είναι υποχρεωτική και η παράλειψή της παρακωλύει την έρευνα της αιτήσεως, άλλως επέρχεται απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 171 παρ. 1δ΄ ΚΠΔ. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα κατά τα ανωτέρω, διότι απορρίφθηκε η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας χωρίς να ακουσθεί, λόγω της μη κλητεύσεώς του, ο αιτών.
146)
1973/2008 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας περατωθείσας με την αμετάκλητη 50-50α/2002 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς. Απορρίπτεται η αίτηση κατ’ ουσίαν, γιατί τα επικαλούμενα νέα στοιχεία δεν καθιστούν φανερό ότι η αιτούσα είναι αθώα, γιατί κρίνονται εξαιρετικά αδύναμα ως προς την απόδειξη των κρισίμων περιστατικών, ήτοι: α) της πλήρους αποζημίωσης των κομιστών των επίμαχων επιταγών, και β) της καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης πριν την επικαλούμενη ημερομηνία (27-5-2003) και πάντως πριν η άνω απ...
147)
1976/2008 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας (άρθρ. 525 § 1 περ. 2 ΚΠΔ). Καταδίκη του αιτούντος με την ήδη αμετάκλητη 930/2003 απόφαση Τριμελούς. Εφετείου Θεσσαλονίκης για παράβαση του άρθρου 25 §1 στοιχ. α΄, β΄, γ΄ του Ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 §1 του Ν. 2523/1997, κατ’ εξακολούθηση. Επίκληση νέων αγνώστων στοιχείων (οριστικών αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών), από τα οποία προκύπτει, κατά τους ισχυρισμούς του αιτούντος, η αθωότητά του για διαγραφέντα μερικότερα χρέη του...
148)
1996/2008 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Απορρίπτεται η αίτηση της επαναλήψεως της διαδικασίας, ως απαράδεκτη, ως αναρμοδίως υποβληθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ έπρεπε να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, αφού η αμετάκλητη απόφαση έχει απαγγελθεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.
149)
2256/2008 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Μόνο για τους περιοριστικούς εις το άρθρο 525 ΚΠΔ αναφερόμενους λόγους. Κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών επιτρέπεται αναίρεση. Ποιες νέες «αποδείξεις» και «γεγονότα». Αιτιολογία απορριπτικής αποφάσεως. Απαράδεκτοι οι λόγοι που επιχειρούν από ουσιαστικής πλευράς έλεγχο της καταδικαστικής αποφάσεως, διότι η επανάληψη είναι έκτακτη διαδικασία και όχι ένδικο μέσο.
150)
2284/2008 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας καταδικασθέντων για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, κλπ, με την επίκληση μεταγενέστερης απαλλακτικής αποφάσεως. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως της ποινής κατά διάταξη του άρθρου 529 ΚΠΔ. Έχει ως προϋπόθεση ότι εκτίεται από τον αιτούντα η ποινή που του επιβλήθηκε. Απορρίπτει αίτηση αναστολής ποινής που έχει ανασταλεί η εκτέλεση. Ερημοδικία του ενός αιτούντος. Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας κατά τις περ. 2 και 4 του άρθρου 525 ΚΠΔ. Έννοια νέων γεγονότων - αποδείξεων...
151)
2342/2008 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Απορρίπτεται η αίτηση της επαναλήψεως της διαδικασίας, διότι δεν καθίσταται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε αμετακλήτως.
152)
2343/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Χωρεί παραίτηση από την αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, κατ’ εφαρμογή των περί ενδίκων μέσων διατάξεων, παρότι η αίτηση αυτή, στρεφόμενη κατ’ αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλ’ έκτακτη διαδικασία. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, διότι έλαβε χώρα νόμιμη παραίτηση.
153)
2344/2008 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Απορρίπτεται η αίτηση της επαναλήψεως της διαδικασίας, διότι δεν καθίσταται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος των εγκλημάτων της κατοχής λαθρεμπορεύματος και της παραβάσεως των διατάξεων του άρθρου 90 παρ. 1 και 3 ΚΟΚ.
154)
2345/2008 Χωρεί παραίτηση από την αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, κατ’ εφαρμογή των περί ενδίκων μέσων διατάξεων, παρότι η αίτηση αυτή, στρεφόμενη κατ’ αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλ’ έκτακτη διαδικασία. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, διότι έλαβε χώρα νόμιμη παραίτηση.
155)
2346/2008 Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας που περατώθηκε με αθωωτική απόφαση. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη διότι ασκήθηκε από μάρτυρα κατηγορίας.
156)
2425/2008 Απορρίπτει αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Οι επικαλούμενες νέες αποδείξεις δεν καθιστούν φανερό ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος ή ότι καταδικάσθηκε για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που διέπραξε.
157)
2457/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει την αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Απορρίπτει αίτημα αναστολής εκτελέσεως της ποινής.
158)
2458/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Απορρίπτει αίτημα αναστολής εκτελέσεως της ποινής.
159)
2482/2008 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας καταδικασθέντος για κλοπή, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εξύβριση και διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων, με την επίκληση νέων αποδείξεων. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως της ποινής κατά διάταξη του άρθρου 529 ΚΠΔ. Έχει ως προϋπόθεση ότι εκτίεται από τον αιτούντα η ποινή που του επιβλήθηκε. Απορρίπτει αίτηση αναστολής ποινής που έχει ανασταλεί η εκτέλεση. Έννοια νέων γεγονότων και αποδείξεων. Αιτιάσεις που επιδιώκουν τον από ουσιαστικής πλευράς έλεγχο της προσβ...
160)
2547/2008 Απορρίπτει αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Απορρίπτει αίτημα αναστολής εκτελέσεως της ποινής.
161)
2549/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει.
162)
2619/2008 Επανάληψη διαδικασίας 525 επ. ΚΠΔ. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως. Απαιτούνται νέα - άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές. Απορρίπτει την αίτηση.
163)
2640/2008 Ερήμην. Απόρριψη αίτησης επανάληψης της διαδικασίας. 1) η απόφαση που απορρίπτει την έφεση δεν είναι καταδικαστική. 2) ο λόγος που αφορά την μειωμένη ικανότητα για καταλογισμό δεν είναι παραδεκτός.
164)
2646/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει την αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Απορρίπτει αίτημα για αναστολή εκτελέσεως της ποινής.
165)
1883/2007 Επανάληψη διαδικασίας. Επανάληψη της συζητήσεως. Νέα γεγονότα νέες αποδείξεις. Υποβολή αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας από τους κληρονόμους του καταδικασθέντος μετά τον θάνατό του
166)
1910/2007 Επανάληψη της διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων ή αποδείξεων. Απορρίπτει την αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη.
167)
1938/2007 Επανάληψη της διαδικασίας. Απορρίπτεται η αίτηση επανάληψης ως απαράδεκτη, λόγω μη αναφοράς νέων γεγονότων ή αποδείξεων, κατά την έννοια του άρθρου 525 παρ. 1 εδ. 2 Κ.Π.Δ.
168)
2053/2007 Επανάληψη διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων επί επαναλήψεως διαδικασίας. Απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας κατά αμετάκλητης καταδικαστικής αποφάσεως για κλοπή επειδή από τις νέες αποδείξεις των οποίων γίνεται επίκληση δεν γίνεται φανερό ότι ο αιτών ήταν αθώος
169)
2067/2007 Επανάληψη της διαδικασίας. Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, διότι στρέφεται κατ' αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη
170)
2081/2007 Αμετάκλητη καταδίκη για κα-κουργηματική απάτη, προσφυγή στο ΕΔΔΑ η οποία έγινε δεκτή και επανάληψη της διαδικασίας με απόφαση του Αρείου Πάγου. Επακολού-θησε η έκδοση αποφάσεως του Αρείου Πάγου η οποία συμμορφώθηκε με τις επιταγές της απόφασης του ΕΔΔΑ αναφορικά με επιταγές, οι οποίες προσκομίστηκαν ήδη σε πρωτότυπο. Φυσική αδυναμία ανακτήσεως ηλεκτρονικών σελίδων που καταστράφηκαν. Λόγοι αναίρεσης Η΄, Α΄ και Δ
171)
2137/2007 Επανάληψη διαδικασίας. Προϋπό-θεση για το παραδεκτό της αίτησης, είναι το αμετάκλητο της απόφασης της οποίας ζητείται η επανάληψη της διαδικασίας. Δεν καθίσταται αμετά-κλητη η ερήμην εκδοθείσα πρωτόδικη απόφαση χωρίς προηγούμενη επίδοση αυτής στον δικαιούμενο να ασκήσει το ένδικο μέσο της έφεσης και της αναίρεσης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση διότι δεν αποδεικνύεται η επίδοση στην δικαιούμενη ν’ ασκήσει έφεση και αναίρεση κατηγορούμενη της εκδοθείσας ερήμην της, πρωτόδικης από-φασης
172)
2141/2007 Προϋπόθεση για το παραδεκτό της αίτησης είναι το αμετάκλητο της απόφασης της οποίας ζητείται η επανάληψη της διαδικασίας. Δεν καθίσταται αμετάκλητη η ερήμην εκδοθείσα πρωτόδικη απόφαση χωρίς προηγούμενη επίδοση αυτής στο δικαιούμενο να ασκήσει το ένδικο μέσο της έφεσης και της αναίρεσης αφ’ ης (επίδοση) και αρχίζει η προθεσμία ασκήσεως των ενδίκων μέσων. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση διότι δεν αποδει-κνύεται επίδοση στην δικαιούμενη ν’ ασκήσει έφεση και αναίρεση κατη-γορούμενη της εκδοθείσ...
173)
2199/2007 Επανάληψη διαδικασίας. Απαρά-δεκτη αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας κατά αθωωτικής αποφάσεως που ασκείται από τον εγκαλούντα
174)
2273/2007 Επανάληψη διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων - αποδείξεων (άρθρ. 525 παρ. 1 περ. 2 ΚΠοινΔ). Αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης επανάληψης διαδικασίας. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης
175)
2285/2007 Επανάληψη διαδικασίας. Αόρι-στοι λόγοι. Τυχόν ακυρότητα της επιδόσεως κλήσεως στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου καλύφτηκε. Ο κατηγορούμενος που δικάστηκε ερήμην στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν προέβαλε ακυρό-τητα με την έφεση, παρέστη στο Εφετείο και δεν προέβαλε σχετική εναντίωση. Έτσι τυχόν ακυρότητα καλύφτηκε, με συνέπεια η επίδοση να θεωρείται έγκυρη και να επέλθει αναστολή της παραγραφής. Απορ-ρίπτεται η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας ως απαράδεκτη
176)
2379/2007 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας μετά τη διαπίστωση παράβασης της ΕΣΔΑ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γίνεται δεκτή η αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας, εφόσον κρίνεται ότι η κρίση του δικαστηρίου που καταδίκασε επηρεάσθηκε από την παραβίαση της διάταξης του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ. Παραγραφή. Ο Άρειος Πάγος λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη την παραγραφή που επήλθε μετά την δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης, αν κριθεί (εκτός από παραδεκτός) και βάσιμος, ένας τουλάχιστον λόγος αναιρέσεως. Η διάταξη του ...
177)
66/1991 Με το άρθρο 4 παρ. 2 του Πρωτοκόλλου 7 της συμβάσεως για την προάσπιση του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθερίων δεν τροποποιείται το άρθρο 525 παρ. 1 ΚΠΔ με τη θέσπιση νέων, περιπτώσεων επαναλήψεως της διαδικασίας. Με το άρθρο 4 παρ. 2 του Πρωτοκόλλου 7 της συμβάσεως για την προάσπιση του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών δεν τροποποιείται το άρθρο 525 παρ. 1 ΚΠΔ με τη θέσπιση νέων, πέραν των περιοριστικώς αναφερομένων σ' αυτό, περιπτώσεων επαναλήψεως της διαδικασίας. Αναιρείται το προσβα...


<< Επιστροφή