<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Παραίτηση από δικόγραφο
1)
1/2017 Η παραίτηση του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο της αναίρεσης με προφορική δήλωσή του, χωρίς τη συναίνεση του αναιρεσιβλήτου, πριν την έναρξη της προφορικής συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο, που καταχωρίζεται στα πρακτικά , επιφέρει κατάργηση της δίκης.
Ηλεκτρονικά μηνύματα ( e-mails ) εργαζομένων σε ανώνυμη εταιρεία προς ανταγωνιστές της από ηλεκτρονικούς υπολογιστές που τους είχε διαθέσει η εταιρεία και ήταν ιδιοκτησίας της. Παραίτηση των εργαζομένων και διαγραφή...
2)
28/2015 Επί αναγκαστικής ομοδικίας είναι ανίσχυρη η παραίτηση από την αναίρεση όταν γίνεται από κάποιον ή κάποιους από τους αναγκαίους ομοδίκους. Επί διανομής επικοίνου υφίσταται αναγκαστική ομοδικία. Αν δεν είχαν κλητευθεί κάποιοι από τους αναγκαίους ομοδίκους, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους.
3)
917/2014 Παραίτηση από το δικόγραφο. Πώς γίνεται – αποτελέσματα. Έκδοση αποφάσεως και καταδίκη παραιτουμένου στα δικαστικά έξοδα παρισταμένου αναιρεσιβλήτου που είχε προκαταθέσει προτάσεις.
4)
1382/2014 Επί αναγκαστικής ομοδικίας η αναίρεση απευθύνεται και κατά των αναγκαίων ομοδίκων μόνο αν λόγω της φύσης της δίκης μπορεί να δημιουργηθεί αντιδικία και μεταξύ των ομοδίκων όπως στην δίκη διανομής η στην ανακοπή του 933 των μετά την κατακύρωση αναγκαίων ομοδίκων υπερθεματιστή και επισπεύδοντα. Παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της αναίρεσης. Ποιοτική, ποσοτική αοριστία. Στοιχεία ορισμένου πραγματικής δουλείας. Απόκτηση πραγματικής δουλείας με έκτακτη χρησικτησία 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ...
5)
1479/2014 Λόγοι αναίρεσης με τους οποίους προσβάλλονται μη πραγματικές παραδοχές του Εφετείου ελέγχονται ως αβάσιμοι, στηριζόμενοι σε εσφαλμένη προϋπόθεση. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου, κατ΄ άρθρον 561 § 1 ΚΠολΔ. (Επικυρώνει Εφ.Δυτ.Μακ. 160/2009).
6)
2172/2014 Παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης. Μέχρι ισχύος ΑΚ για την έκτακτη χρησικτησία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΒΡΔ και επί των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο. Η χρησικτησία έπρεπε να είχε συμπληρωθεί μέχρι 12.9.1915. Μετά την ημερομηνία αυτή τα ακίνητα του Δημοσίου είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας Τι ισχύει στη Θεσσαλία μετά την προσάρτησή της το 1881 στο Ελληνικό Κράτος. Δάσος: Έννοια κατά προϊσχύσαντες και ισχύοντες νόμους. Με τους αρ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ προσβάλλονται μόνο τα έγγραφα κ...
7)
405/2013 Η παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης που γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο χωρίς να αποδεικνύεται με την προσκομιδή συμβολαιογραφικού εγγράφου η χορήγηση στον ως άνω δικηγόρο πληρεξουσιότητας από τον αναιρεσείοντα, δεν επιφέρει την έννομη συνέπεια της κατάργησης της δίκης.
8)
1051/2013 Νομότυπη παραίτηση από το δικόγραφο αιτήσεως αναιρέσεως. Θεωρείται ότι η αίτηση δεν ασκήθηκε. Παραδεκτή η αίτηση νέας αιτήσεως, αν συντρέχουν και οι λοιποί όροι του νομού. Ανέλεγκτη η εκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγματικών γεγονότων. Πότε ιδρύονται οι αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 αρ. 1α, ως προς τους ερμηνευτικούς κανόνες των άρθρων 173, 200 του ΑΚ, 18, 20 του Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει ΕφΑθ 459/2009)
9)
1129/2013 Αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής. Ακυρωσία διαθήκης λόγω παραλείψεως μεριδούχου που δεν ήταν γνωστός του διαθέτη ή έγινε μεριδιούχος μεταγενέστερα. Έκταση ακυρώσεως. Εκτίμηση χρησικτησίας νομέα της κληρονομιάς έναντι κληρονόμου. Προϋποθέσεις. Παραίτηση από το δικόγραφο προσθέτων λόγων αναιρέσεως. Θεωρεί ότι οι πρόσθετοι λόγοι δεν ασκήθηκαν. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως κατά το άρθρο 562 § 2 Κ.Πολ.Δ. Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμ. 1 και 11 άρθρ. 559 Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι (Επικυρώνει Εφ. Θεσσ. 2...
10)
1170/2013 Λόγοι αναίρεσης από 1 άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ.


<< Επιστροφή