<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Επιδόσεως αποδεικτικό
1)
519/2013 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατηγορουμένου εγκύρως ως άγνωστης διαμονής. Στην Έκθεση Εφέσεως και την αναίρεση επικαλείται ο αναιρεσείων ακυρότητα επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής της ερήμην του πρωτόδικης αποφάσεως. Βάσιμος ο λόγος αναιρέσεως, για υπέρβαση εξουσίας, γιατί εσφαλμένα απορρίφθηκε η έφεση ως εκπρόθεσμη, διότι η επίδοση προς τον κατηγορούμενο ήταν άκυρη, καθόσον το εντεταλμένο όργανο επιδόσεως της ερήμην καταδικαστικής αποφάσεως δε μετέβη σε ορισμένο τόπο ...
2)
1509/2009 Ερημοδικία κατηγορουμένου στην μετ' αναβολή συζήτηση. Αν ο εκκαλών ή ο συνήγορός του, εμφανίσθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης για να υποστηρίξει την έφεση του και στην συνέχεια μετά την έναρξη της συζητήσεως αποχώρησε, λογίζεται σαν να ήταν παρών και στο υπόλοιπο μέρος της δίκης, και το δικαστήριο οφείλει να την ερευνήσει την έφεση στην ουσία. Επιδόσεις. Κλήση για συζήτηση έφεσης. Η επίδοση γίνεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει με την έφεση ο κατηγορούμενος έστω και αν ...
3)
688/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί. Δεν αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα και τα στοιχεία που προσδιορίζουν το αποδεικτικό επιδόσεως της εκκαλούμενης αποφάσεως, (ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα επιδόσαντος). Αναιρεί και παραπέμπει.
4)
1410/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της εφέσεως ως απαράδεκτο (εκπρόθεσμο). Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη η έφεση της κατηγορουμένης κατά της καταδικαστικής αποφάσεως για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, διότι δεν αναφέρεται το αποδεικτικό επιδόσεως της εκκαλούμενης αποφάσεως στην εκκαλούσα-αναιρεσείουσα (με απουσία της οποίας δημοσιεύθηκε η εκκαλούμενη απόφαση). Αναιρεί και παραπέμπει.
5)
1741/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη. Αιτιολογημένη η απόρριψη της εφέσεως του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμης, αφού αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση ο χρόνος της νόμιμης επιδόσεως και εκείνος της ασκήσεως του ένδικου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει αυτή, ενώ ο κατηγορούμενος δεν αναφέρει στην έκθεση εφέσεώς του λόγους που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμη άσκησή της, ο δε λόγος ότι η επίδοση έγινε σε ανύπαρκτο πρόσωπο, ήτοι...
6)
2682/2008 Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη μπορεί να προσβληθεί μόνο με αίτηση αναιρέσεως για τους λόγους του άρθρ. 510 παρ. 1 ΚΠΔ υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί αναφέρονται στην ορθότητα της κρίσεως για το απαράδεκτο. Η απόφαση, με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της, έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία όταν αναφέρονται ο χρόνος της επιδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, αν απηγγέλθει απόντος του εκκαλούντος, ο χρόνος ασκήσεως της εφέσεως και το απο...
7)
1969/2007 Η ελλιπής αναγραφή στο αποδεικτικό επιδόσεως των στοιχείων του επιδιδομένου εγγράφου, κατά τρόπον, ώστε να καθίσταται αμφίβολη η ταυτότητα του, εξομοιώνεται με έλλειψη επιδόσεως του εγγράφου αυτού και δεν κινεί την προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου. Κρίνεται εμπρόθεσμη η έφεση που ασκήθηκε κατ’ αποφάσεως εκδοθείσης ερήμην, διότι στο αποδεικτικό επιδόσεως δεν αναγράφεται το έτος εκδόσεως της αποφάσεως. Απόρριψη της εφέσεως, ως απαράδεκτη, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως. Αναίρεση για υπέρβαση εξουσί...


<< Επιστροφή