<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Μίσθωση έργου
1)
74/2014 Αξίωση αποζημίωσης λόγω πραγματικών ελαττωμάτων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου. Ένσταση εργολάβου ότι ο εργοδότης ενέκρινε το έργο. Αντένσταση ενάγοντος εργοδότη ότι οι ελλείψεις του έργου δε μπορούσαν να διαγνωσθούν με κανονική εξέταση κατά την παραλαβή. Ένσταση παραγραφής και αντένσταση διακοπής της παραγραφής. Επιδότηση σεισμοπλήκτων από την Πολιτεία στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Αποτελεί ωφέλεια που δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τη ζημία, αλλά οφείλεται σε άλλη αι...


<< Επιστροφή