<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Καθυστέρηση καταβολής αποδοχών εργαζομένου
1)
765/2015 Ποινικά υπαίτιος ως αυτουργός για τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ εργαζομένων σε ημεδαπή Α.Ε. και για τη μη απόδοση εργατικών ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ, που παρακρατήθηκαν από την Α.Ε., κατά το άρθρο 1 παρ. 1-2 του α.ν. 86/1967, όπως ίσχυε έως τη θέσπιση του ν. 4075/2012 (11-4-2012), είναι μόνο ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕ. Για το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα ποινικά υπαίτιοι, με κύρια ή επικουρική ευθύνη, είναι όσοι μνημονεύονται στη διάταξη του άρθρο 25 παρ. 1 τ...
2)
1224/2015 Βάσιμος ο εκ του 510 παρ.1 Η ΚΠΔ λόγος αναίρεσης υπέρβασης εξουσίας. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κατέστησε χειρότερη τη θέση του εκκαλούντος κατηγορουμένου, γιατί τον καταδίκασε για έγκλημα βαρύτερο, από εκείνο για το οποίο καταδικάστηκε αυτός πρωτοδίκως και επομένως, ανεξάρτητα του ότι επέβαλε την ίδια ακριβώς ποινή, υπέπεσε στην πλημμέλεια της υπερβάσεως εξουσίας, γιατί άσκησε δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόμος και με ενοχή μη καταβολής σε εργαζόμενο πολύ μεγαλύτερου ποσού δεδουλευμένων απ...
3)
151/2013 Μη καταβολή αποδοχών κατ' εξακολούθηση. Ποινική ευθύνη εργοδότη. Έγκλημα παραλείψεως. Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Ποινική ευθύνη Δ.Σ. ή ευθύνη Προέδρου ή μέλους του ΔΣ. Πραγματικά περιστατικά. Μη καταβολή αποδοχών από νόμιμο εκπρόσωπο Αγροτικού Συνεταιρισμού. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Κατ' εξακολούθηση έγκλημα. Χρόνος τελέσεως των μερικοτέρων πράξεων. Εξειδίκευση του χρόνου αυτού εφ' όσον, για μία ή περισσότερες πράξεις, συντρ...
4)
359/2013 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Στοιχεία του εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό των κατηγορουμένων, οι οποίοι ως μέλη του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας με ενεργό συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, δεν κατέβαλαν στο ΙΚΑ τις οφειλόμενες εργοδοτικές και εργατικές εισφορές για το απασχοληθέν προσωπικό.
5)
1088/2010 Καταδικαστική απόφαση διότι με την ιδιότητα της διαχειρίστριας της εργοδότριας ΕΠΕ, δεν κατέβαλλε τις νόμιμες αποδοχές στον εργαζόμενο στην εταιρεία. Λόγος της αιτήσεως η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Αιτίαση ότι ήταν μόνο τυπικά διαχειρίστρια της εταιρίας και ότι ουσιαστικός διαχειριστής ήταν άλλο πρόσωπο. Πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας. Απορρίπτει αίτηση.
6)
1177/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρου μόνο του Α.Ν. 690/1945. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας (η απόφαση έχει πλήρη αιτιολογία, ενώ δεν είναι απαραίτητη η παράθεση του χρόνου καταβολής των επιδομάτων αδείας, δώρων Χριστουγέννων κτλ, αφού δεν υφίστατο θέμα παραγραφής, ο χρόνος δε καταβολής τους - δήλη ημέρα - είναι επακριβώς καθορισμένος από το νόμο) και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Περαιτέρω, το δικαστήριο δεν υπο...
7)
1225/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρου μόνο του Α.Ν 690/1945 (Εισάγεται μετ' αναίρεση). Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι της αιτήσεως αναίρεσης α) για έλλειψη αιτιολογίας, β) για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης (άρθρο 510 § 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ), γ) για έλλειψη ακροάσεως που ιδρύει τον από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Β΄ του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, σε συνδυασμό με άρθρα 170 § 2 και 364 § 1 του ΚΠΔ (δεν προκύπτει ότι ζητήθηκε η ανάγνωση των εγγράφων από τον Εισ...
8)
1966/2010 Παράβαση: α) του ΑΝ 690/1945 και β) των διατάξεων των άρθρων 1,2,3,4 και 5 ΑΝ 539/1945 από ναυτιλιακή εταιρία. Ελλιπής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως, διότι δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα και η θέση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου στην εργοδότρια ναυτιλιακή εταιρία, αλλά και ασαφής και αντιφατική αιτιολογία, ενόψει του ότι πρωτόδικα αυτός καταδικάστηκε ως εκπρόσωπος άλλης εταιρίας, κατ' επιτρεπτή μεταβολή του κατηγορητηρίου, χωρίς όμως να πρ...
9)
2066/2010 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή μισθών, επιδομάτων κτλ (αν. 690/45). Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας.
10)
1288/2009 ΑΝ 690/1945. Αποδοχές. Τι πρέπει να περιέχει η αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης για παράβαση του ΑΝ 690/1945 για να είναι ειδική και εμπεριστατωμένη. Αναιρεί και παραπέμπει.
11)
1500/2009 ΑΝ 690/1945. Αποδοχές. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί αυτοτελών ισχυρισμών. Προ-βολή αυτών κατά τρόπο σαφή και ορισμένο. Αν το Δικαστήριο αποφασίσει μετατροπή της ποινής χωρίς προηγουμένως να αποφανθεί και αποκλείσει την αναστολή υπερβαίνει την εξουσία του, όταν έχει καταδικασθεί ο κατηγορούμενος σερ φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
12)
1598/2009 Παράβαση του ΑΝ 690/ 1945. Στοιχεία του εγκλήματος. Για την πληρότητα της αιτιολογίας απαιτείται να αναφέρονται εκτός άλλων και η ιδιότητα του κατηγορουμένου (εργοδότης, διευθυντής, κλπ), ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης εργασίας, οι μηνιαίες τακτικές και έκτακτες αποδοχές, το σύνολο αυτών, το ποσό που καταβλήθηκε στον εργαζόμενο έναντι αυτών ώστε μετά την αφαίρεση αυτού να προκύπτει το οφειλόμενο υπόλοιπο, ο χρόνος που έπρεπε να καταβληθούν οι οφειλόμενες αποδοχές και αν το ύψος των αποδοχών και...
13)
1858/2009 Παράβαση ΑΝ 690/1945 - Μη πληρωμή αποδοχών εργαζομένων. Υποκείμενο του εγκλήματος είναι κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιαδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας. Αν στην καταδικαστική απόφαση δεν αναφέρεται ή δεν περιγράφεται κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες του κατηγορουμένου, δημιουργείται ασάφεια ως προς τη συνδρομή των στοιχείων του εγκλήματος και ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αιτιολογημένη καταδίκη για το ανωτέρω...
14)
1962/2007 Πότε υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Τι πρέπει να περιέχει η αιτιολόγηση της καταδικαστικής απόφασης για παράβαση του ΑΝ690/1945. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για παράβαση του ΑΝ690/1945 λόγω έλλειψης αιτιολογίας, διότι δεν εκτίθενται σ’ αυτήν το ύψος των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του εργαζομένου, το αν αυτές οφείλονταν βάσει συμβάσεως, διοικητικής πράξης, συλλογικής σύμβασης εργασίας, νόμου ή εθίμου, καθώς και κατά το σύνολο των πράγματι καταβληθεισών αποδοχώ...
15)
2198/2007 Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιο-λογίας η προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή αποδοχών του κατηγορουμένου υπευθύνου της εταιρείας, ο οποίος δεν κατέβαλε στην απασχοληθείσα στην εταιρεία μέχρι και της 31-5-2005 το συνολικό ποσό των 14.394,93 ευρώ, γιατί δεν αναφέρεται στην προσβαλ-λόμενη απόφαση αν οι οφειλόμενες αποδοχές της δικαιούχου καθορί-ζονται με βάση ατομική ή συλλογική σύμβαση εργασίας ή το νόμο κ.λ.π. και το είδος, η διάρκεια και ύψος
16)
2334/2007  


<< Επιστροφή