<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Κοινοπραξία
1)
1245/2014 Κοινοπραξία που ενεργεί ως εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη εταιρία. Παθητική νομιμοποίηση των μελών της για εργατικές αξιώσεις. Αναιρεί για μη λήψη υπ΄ όψη δικαστικής ομολογίας του ενάγοντος ως προς τον πραγματικό αριθμό των ημερών εργασίας, κατά τις οποίες απασχολήθηκε εντός του ενδίκου χρονικού διαστήματος, εκ της οποίας μπορούσε να επηρεασθεί η ουσιαστική κρίση ως προς την αξίωση πρόσθετης αμοιβής για επί πλέον της νομίμου εβδομαδιαία εργασία, για υπερεργασία, ιδιόρρυθμη και παράνομη υπερωρία και ...
2)
1246/2014  
3)
2038/2014 Προσβολή χρηστών ηθών, αρκεί και η περί της επελθούσας ζημίας θέληση – Αποζημίωση - Αιτιώδης σύνδεσμος - Διδάγματα της κοινής πείρας - Η απόρριψη ως αορίστων όλων των θεμελιωμένων στις διατάξεις των άρθρων 914, 919 ΑΚ κεφαλαίων της αγωγής, με τα οποία ζητείται η καταβολή όλων των θετικών και αποθετικών ζημιών, απαγορεύει την περαιτέρω θεμελίωση και ευδοκίμηση της συναφούς αξίωσης από τη διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ, που βαίνει χωρίς αντικείμενο και καθίσταται αλυσιτελής η επέλευση από τον ένα διάδ...
4)
1613/2013 559 αρ.1 Έλλειψη νόμιμης βάσης. Δεν υφίσταται επί ελλείψεως στην αιτιολόγηση των αποδείξεων. Απόκτηση κυριότητας παραγωγής με κληρονομική διαδοχή και πρωτοτύπως με έκτακτη χρησικτησία. Ένσταση ιδίας κυριότητας 173 και 200 ΑΚ ερμηνεία δικαιοπραξιών. Ανέλεγκτη κρίση περί ασάφειας ή μη. Οι επάλληλες και ως εκ περισσού αιτιολογίες δεν επιστηρίζουν το διατακτικό και δεν υπόκεινται αυτοτελώς αναίρεση. Οι ένορκες βεβαιώσεις, ως αποδεικτικά μέσα, δεν είναι έγγραφα και δεν υπόκεινται στην αναιρετική πλημ...


<< Επιστροφή