<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Κλήτευση
1)
339/2018 Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας. Έννοια και συνέπειες της διάσπασης. Από το χρονικό σημείο της καταχωρήσεω<^το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως της διασπάσεως, η μεν διασπώμενη εταιρεία λύεται και παύει να υπάρχει, οι δε επωφελούμενες νέες εταιρείες, κατά το μέρος της περιουσίας, η οποία μεταβιβάζεται σε κάθε μία από αυτές, καθίστανται, ακόμη και έναντι τρίτων, αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως χωρίς καμία άλλη περαιτέρω διατύπωση, καθολικοί διάδοχοι αυτής. Αγωγή κατά της διασπώ...
2)
279/2014 Ο λόγος αναιρέσεως με τον οποίο πλήττεται μη πραγματική παραδοχή του Εφετείου είναι αβάσιμος, στηριζόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση.
3)
282/2014 Ερήμην αναιρεσείοντος. Εφόσον επισπεύδει τη συζήτηση, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 576 παρ 1 και 2). Την κλήτευση αποδεικνύουν οι παριστάμενοι διάδικοι. 559 άρ. 8. Δεν ιδρύεται ο οικείος λόγος αν ο ισχυρισμός λήφθηκε υπόψη και απορρίφθηκε για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό. 559 αρ. 11. Από το ότι εξαιρείται η λήψη κάποιου αποδεικτικού μέσου δεν συνάγεται ότι τα μη ιδιαιτέρως αναφερόμενα δεν λήφθηκαν υπόψη, αφού δεν υφίσταται υποχρέωση του δικαστηρίου να...
4)
492/2014 Κληρονομία. Ένδικο μέσο. Ερημοδικία. Αποκατάσταση του υπολοίπου (περιλιμπανομένου). Έννοια. Εξουσία διαθέσεως των κληρονομιαίων αντικειμένων εκ μέρους του βεβαρυμένου κληρονόμου. Ελέγχεται μόνο με ΑΚ 281. Αναίρεση. Απουσία αναιρεσίβλητου στη μετ’ αναβολήν συζήτηση. Σαν να ήταν παρών, αν έχει επιδοθεί σ’ αυτόν αντίγραφο της αναίρεσης και κλήση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1, 8, 11, 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ. Πότε ιδρύονται. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρ...
5)
726/2014 Ένδικο μέσο αναιρέσεως. Ερημοδικία διαδίκου που έχει κληθεί από επισπεύδοντα. Συζήτηση σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες. Αναβολή από το πινάκιο. Ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων και στη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 8, 11 γ’ και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. Πότε ιδρύονται. [Επικυρώνει ΕφΘεσσ 1908/2009].
6)
837/2014 Από τη διάταξη του άρθρου 568 παρ. 4 ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν η συζήτηση επισπεύδεται από τον αναιρεσείοντα πρέπει να γίνεται επίδοση τόσο της κλήσεως για συζήτηση, όσο και του αναιρετηρίου, διαφορετικά, αν δηλ. δεν γίνει επίδοση και του αναιρετηρίου η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη. Αν όμως η συζήτηση επισπεύδεται από τον αναιρεσίβλητο, τότε δεν απαιτείται η προς τον αναιρεσείοντα επίδοση και του αναιρετηρίου, το οποίο όμως, μαζί με κλήση, πρέπει να επιδοθεί στους λοιπούς αναιρεσίβλητους.
7)
1027/2014 Ερημοδικία αναιρεσιβλήτου. Δικάζεται ωσεί παρών αν ο επισπεύδων αναιρεσείων έχει επιδώσει σ' αυτόν αντίγραφο της αναίρεσης με κλήση προς συζήτηση. Αναιρετικός λόγος για μη κήρυξη ακυρότητας (αριθμ. 14 αρθρ. 559 Κ.Πολ.Δ.). Έννοια ακυρότητας. Δικονομική βλάβη. Δημόσιες γαίες κατά τον Οθωμανικό Νόμο περί Γαιών. Πώς οι αγροί (και μόνον) περιέρχονταν στους ιδιώτες με δικαίωμα διηνεκούς εξουσιάσεως (τεταρτούφ) και εντεύθεν στην κυριότητα τους μετά την Απελευθέρωση. Σχετικές διατάξεις. Αναιρετικοί λόγο...
8)
1481/2014 Αβάσιμοι οι λόγοι από τους αριθμ. 11, 12 και 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. (Επικυρώνει Εφ. Πατρ. 345/2010).
9)
2040/2014 Επί αναίρεσης κατά απόφασης, που εκδόθηκε σε υπόθεση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης πρέπει αντίγραφο της αναίρεσης, μαζί με την πράξη του ορισμού δικασίμου, να κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αν δεν έχει γίνει η κοινοποίηση αυτή και ο Εισαγγελέας δεν παραστεί, κηρύσσεται αυτεπαγγέλτως απαράδεκτη η συζήτηση της αναίρεσης για έλλειψη τήρησης προδικασίας
10)
108/2013 Το άρθρο 280 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. εφαρμόζεται και στη διαδικασία της δίκης για την αναίρεση. Αν κατά τη συζήτηση της αναίρεσης δεν εμφανισθεί αναιρεσίβλητος, δεν αρκεί για το νόμιμο της κλήτευσή του η προς αυτόν επίδοση μόνο της κλήσης προς συζήτηση, αλλ΄ απαιτείται να του επιδοθεί και αντίγραφο της αίτησης αναίρεσης.
11)
184/2013 Αν τη συζήτηση της αναίρεσης επισπεύδει ο απολειπόμενος διάδικος, η τελευταία γίνεται σαν να ήταν παρόντα οι διάδικοι, εφόσον όμως ο δικηγόρος, που υπέγραψε την κλήση ήταν νόμιμα διορισμένος πληρεξούσιος αυτού, εάν δε τη συζήτηση επισπεύδει ο αντίδικος του απολειπόμενο διαδίκου, ο Άρειος Πάγος ερευνά αν ο τελευταίος έχει κλητεύσει νόμιμα και εμπρόθεσμα τον απολειπόμενο. Εάν δεν συντρέχει καμία από τις προϋποθέσεις αυτές, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκου...
12)
406/2013 Πότε η αναβολή της συζήτησης και η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο της μετ’ αναβολή συζήτησης ισχύει ως κλήτευση των διαδίκων. Πρέπει να αποδεικνύεται η επίδοση της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης στους απολειπόμενους αναιρεσιβλήτους. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της υπόθεσης.
13)
488/2013 Αναβολή συζήτησης και η αναγραφή στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Άσκηση αναίρεσης κατά αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου, που δίκασε ως Εφετείο. Λόγοι αναίρεσης από 560 αριθμ. 1 - Απορρίπτει.
14)
747/2013 Συζήτηση αιτήσεως αναιρέσεως παρά την απουσία των αναιρεσιβλήτων, στους οποίους έχει επιδοθεί αντίγραφο της αιτήσεως και κλήση για συζήτηση στην αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο, κατά την οποία η συζήτηση της υποθέσεως αναβλήθηκε εκ του πινακίου. Αβάσιμος λόγος αναιρέσεως από τον αριθμό 11 περ. γ' του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. Επικυρώνει Εφ.Θεσσ. 1559/2002.
15)
841/2013 Η επίκληση απαραδέκτου της συζητήσεως δεν δημιουργεί λόγον αναιρέσεως. Λόγοι αναιρέσεως, κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου, κατ΄άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ. Όχι αντίστοιχοι του άρθρου 559 αρ. 11 και 19 (Επικυρώνει Πολ.Πρ. Μυτ. 100/2010)
16)
842/2013 Ο επισπεύδων Δήμος δεν αποδεικνύει την κλήτευση των απολιπομένων αναιρεσιβλήτων, που είναι απλοί ομόδικοι. Χωρισμός υπόθεσης. Απαράδεκτη η συζήτηση για απολιπομένους. Απαράδεκτη η αναίρεση για παρισταμένους διαδίκους γιατί δεν προσκομίζεται έγκυρη απόφαση της κατά το άρθρο 103 παρ. 2 εδ. στ του Ν. 3463/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία πρέπει να ληφθεί ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, κατά το άρθρο 103 παρ. 3 εδ. α' του ίδιου νόμου. Η απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής, που είναι π...
17)
1046/2013 Αναίρεση: ερήμην αναιρεσείοντος, απορρίπτει λόγους αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 8, 559 αρ. 10 559 αρ. 11γ΄ ΚΠολΔ, 559 αρ. 1 εδ. β΄.
18)
1250/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως αν απουσιάζει ο αναιρεσείων και δεν έχει κληθεί νόμιμα, και εκπρόθεσμα από τον επισπεύδοντα αναιρεσίβλητο.


<< Επιστροφή