<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Καταγγελία σχέσης εργασίας
1)
638/2015 Πολιτική δικονομία. Διαδικασία εργατικών διαφορών Αποδεικτικά μέσα και οι ένορκες βεβαιώσεις. Έννοια σαφούς και ορισμένης επικλήσεώς τους. Η κλήτευση του αντιδίκου για τη λήψη ένορκης βεβαίωσης ελέγχεται από το Δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως και σε περίπτωση που λείπει δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη, διότι είναι ανύπαρκτο αποδεικτικό μέσο. Πότε δεν απαιτείται επίκληση και προσκομιδή του αποδεικτικού επιδόσεως της σχετικής κλήσης του αντιδίκου. (Αναιρεί την υπ’ αριθ 179/2013 Απόφαση ΕφΑθ.)

2)
314/2014 Δικηγόρος Δημοτικής Επιχείρησης. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία. Αντικατάσταση αιτιολογιών από το εφετείο. Δεν επιτρέπεται να γίνει, όταν με αυτήν μεταβάλλεται το δεδικασμένο και καθίσταται χειρότερη η θέση του εκκαλούντος. Αναιρεί για παραβίαση ΚΠολΔ 559 αρ.8.
3)
315/2014 Καταγγελία εκ μέρους εργοδότη, με έγγραφο και αποζημίωση, επί αρνήσεως μισθωτού να αποδεχθεί μεταβολή του συμφωνημένου τόπου εργασίας, την οποία θεωρεί βλαπτική. Εφόσον γίνεται αποκλειστικά από λόγους εκδικήσεως, είναι καταχρηστική. Για το δικαίωμα επαναπρόσληψης χρειάζεται η επίκληση πρόσθετων περιστατικών, η οποία εν προκειμένω υπήρξε. Η χορήγηση επιδόματος τέκνων για παιδί με αναπηρία, προϋποθέτει πλήρη ανικανότητα προς εργασία. Αναιρεί μόνο γι’ αυτό (ΚΠολΔ 559 αρ.1 και 19).
4)
1338/2014 Καταγγελία συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Απαιτείται τήρηση εγγράφου τύπου και ταυτόχρονη καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως. Η καταβολή μπορεί να έχει προηγηθεί με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του εργαζόμενου, στον οποίο, λόγω της τεχνολογικής προόδου, καταβάλλεται σταθερά η μισθοδοσία του. Να απορριφθεί η αίτηση
5)
2025/2014 Αποδοχές υπερημερίας από μη επαναπρόσληψη. Καταγγελία της συμβάσεως εργασίας υπαλλήλου Τράπεζας, λόγω ποινικής καταδίκης για απάτη. Η διάταξη του άρθρου 11 της από 30-6-1988 ΕΣΣΕ (άρθρο 21 ν. 1837/1989), που προβλέπει αυτοδίκαιη επάνοδο στην υπηρεσία σε περίπτωση αμετάκλητης απαλλαγής του υπαλλήλου, έχει μεταβατική ισχύ και εφαρμόζεται μόνο επί απολυθέντων πριν από την 1-1-1988. Απορρίπτει την αίτηση.
6)
2108/2014 Αναγνώριση ακυρότητας καταγγελίας σε βάρος καθαριστριών, λόγω καταβολής ελλιπούς αποζημιώσεως. Εφαρμογή διατάξεων διαιτητικών αποφάσεων για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (ΟΙΥΕ - Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος). Σιωπηρή παραίτηση από το δικαίωμα προβολής της ακυρότητας δεν είναι δυνατό να συναχθεί από μεταγενέστερη άσκηση αγωγής για συμπλήρωση της αποζημίωσης. Αναιρετικοί λόγοι 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ αβάσιμοι. Απορρίπτει αίτηση.
7)
295/2013 Εφόσον προκύπτει η χορήγηση πληρεξουσιότητας, από τον μη παραστάντα αναιρεσείοντα προς το δικηγόρο, που υπέγραψε την κλήση, για την επίσπευση της συζήτησης της αναίρεσης, προχωρεί η συζήτησή της. Το εφετείο, δεχόμενο ότι η εναγομένη ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει τη νόμιμη και όχι τη συμβατικώς (εντός της διετίας) ορισθείσα αποζημίωση, δεν παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 2112/1920 και 5 παρ. 3 του ν. 3198/1955. Στην περίπτωση της καταγγελίας μετά από προμήνυσ...
8)
368/2013 Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 εδ. α' του ν. 3198/1955, καθιερώνει τον έγγραφο τύπο, ως συστατικό της καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης από τον εργοδότη. Ο τύπος περιορίζεται στην έγγραφη διατύπωση, χωρίς τυποποιημένο περιεχόμενο, της σαφούς βούλησης του εργοδότη να επιφέρει τη λύση της εργασιακής σύμβασης.
9)
458/2013 Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ» είναι ορισμένου χρόνου. Σπουδαίο λόγο, μπορεί να θεμελιώσει, ακόμη και η υποψία τέλεσης ποινικού αδικήματος, ιδίως όταν ο εργαζόμενος κατείχε θέση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης, όπως και ο κλονισμός της σχέσης εμπιστοσύνης του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, αλλά και η ουσιώδης παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του μισθωτού. Η πρόβλεψη στον κανονισμό του εργοδότη πειθαρχικών παραπτωμάτων και αντίστοιχων ποινών, δεν αφαιρεί από αυτόν το δικαίω...
10)
1977/2013 Η αγωγή είναι ορισμένη, αφού αναφέρει, την εργασιακή σχέση και τους όρους αυτής, τις αποδοχές, την παροχή εργασίας κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές, τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας και τις ώρες υπερεργασίας και υπερωρίας κατά τα Σάββατα και τον πλουτισμό της εναγομένης. Το εφετείο, με το να δεχθεί χρόνο προϋπηρεσίας, δεν παραβίασε το άρθρο 6 του Ν. 2112/1920 και δεν έλαβε υπόψη του, πράγματα μη προταθέντα. Το ποσό των επιδομάτων ανεργίας, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων, δεν ...
11)
1983/2013 Το Εφετείο περιέλαβε πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες ως προς την έλλειψη ευθύνης της πρώτης αναιρεσίβλητης, κυρίας του έργου, η οποία σύμφωνα με τα ανελέγκτως γενόμενα πιο πάνω δεκτά, δεν είχε επιφυλάξει στον εαυτό της τη διεύθυνση και επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου. Τα περιστατικά που επικαλέστηκε ο αναιρεσείων δεν αποτελούν "πράγματα". Το Εφετείο έλαβε υπόψη όλα τα νομίμως επικαλούμενα από τους διαδίκους και προσκομισθέντα έγγραφα.


<< Επιστροφή