<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Λαθρεμπορία
1)
396/2015 Λαθρεμπορία διάφορων Κινέζικων εμπορευμάτων κατ'εξακολούθηση - 155, 157 Ν. 2960/2001.
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσ. ποινικής διάταξης.
2. Βάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης αναιτιολόγητης απόρριψης αιτηθεισών ελαφρυντικών περιστάσεων άρθρου 84 παρ.2 εδ. α' και ε' ΠΚ, και για αναιτιολόγητη επιβολή χρηματικής ποινής.
3. Βάσιμος ο λόγος αναίρεσης αναιτιολόγητης επιβολής χρηματικής...
2)
865/2015 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση από κοινού για μερικότερες πράξεις λαθρεμπορίας και ως προς τη χρηματική ποινή που επέβαλε λόγω έλλειψης νόμιμης βάσης. Παύση οριστικά ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής για ορισμένες από τις μερικότερες πράξεις λαθρεμπορίας. Πότε παραβιάζεται η προφορικότητα της διαδικασίας και η δημοσιότητα της διαδικασίας από την ανάγνωση εγγράφων που δεν προσδιορίζονται με απόλυτη ακρίβεια στα πρακτικά συνεδριάσεως. Η πολιτική αγωγή κρίνεται σ...
3)
103/2013 Λαθρεμπορία. Συνιστά λαθρεμπορία και η εξαγωγή από τη φορολογική αποθήκη κάποιου αφορολόγητου εμπορεύματος και η διάθεσή του στην κατανάλωση χωρίς προηγουμένως να καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Έννοια έμμεσης αυτουργίας. Προϋποθέσεις αυτής. Έμμεση αυτουργία υπάρχει όταν η πράξη του παρεμβαλλομένου προσώπου δεν συγκεντρώνει πλήρως τους όρους της αντικειμενικής υπόστασης του οικείου εγκλήματος ή συγκεντρώνει μεν αυτούς αλλά συντρέχουν λόγοι που αποκλείουν ως προς τον πράττοντα τον άδικο χ...
4)
366/2013 Λαθρεμπορία αιθυλικής αλκοόλης κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, Άρθρα 118, 155 παρ. 2, 157 παρ. 1 160 Ν. 2960/2001. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
5)
461/2013 Συνεκδίκαση αναιρέσεων. Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση κατ'
εξακολούθηση (αριθμοί πλαισίου αυτοκινήτων), νομιμοποίηση εσόδων και λαθρεμπορία. Στοιχεία εγκλημάτων. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς νομιμοποίηση εσόδων και λαθρεμπορία. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβιάσεως τεκμηρίου αθωότητας που προβλέπεται από την ΕΣΔΑ. Όχι απόλυτη ακυρότητα από την κατάθεση από τους μάρτυρες αστυνομικούς όσων πληροφορήθηκαν από τον κατηγορούμενο κατά τη μεταφορά του στο Α...
6)
1517/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσείουσας για άμεση συνέργεια σε λαθρεμπορία, συνιστάμενη στο ότι αυτή εξέδωσε άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, που είχε αγορασθεί στη Γερμανία, χωρίς να ελέγξει αν τα έγγραφα που της υποβλήθηκαν ήταν νόμιμα και χωρίς να αποστείλει το ένα από τα δύο αντίγραφα της διασαφήσεως εισαγωγής στο αρμόδιο τελωνείο. Στοιχεία εγκλήματος (άρθρα 155, 157 ν. 2960/2001). Πότε ένα αυτοκίνητο θεωρείται κοινοτικό, ώστε η κατοχή και κυκλοφορία του στην Ελλάδα χωρίς να τηρηθούν οι...
7)
172/2012 Χρήση νοθευμένου εγγράφου και λαθρεμπορία αυτοκινήτου (216 ΠΚ). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α, Δ, Ε, ΣΤ, Η λόγοι αναιρέσεως.
8)
1490/2012 Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. - Λαθρεμπορία ΙΧΕ εισαχθέντος κοινοτικού αυτοκινήτου. - Πλαστογραφία με χρήση. 1. Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Β και Δ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ακρόασης και για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας , από την μη απάντηση και από τη σιγή απόρριψη υποβληθέντος σαφώς ορισμένου αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις.
9)
13/2010 Καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία καυσίμων. Λόγοι αναίρεσης: 1) Αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης, λόγω σημαντικού αιτίου στο πρόσωπο της απούσας) εκκαλούσας- κατηγορουμένης. Απορρίπτεται ο λόγος, διότι η αιτιολογία είναι πλήρης. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στις παρεμπτίπτουσες αποφάσεις. 2) Απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο, διότι ο διευθύνων τη συζήτηση δεν κάλεσε τον εκπροσωπούντα την απούσα κατηγορουμένη πληρεξούσιο δικηγόρο της να απολογηθεί αντ' αυτής. Απ...
10)
135/2010 Λαθρεμπορία - §§ 100, 102, 107, 111, 112. Ν. 1165/1918. Βάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ, για ελλιπή και ασαφή αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως, διότι δεν διευκρινίζεται εάν η εισαγωγή των τσιγάρων, αποδέκτης των οποίων φέρεται ότι είναι και ο κατηγορούμενος ως κάτοχος, έγινε από Χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή από Χώρα εκτός αυτής, αφού, στην μεν πρώτη περίπτωση ο εισαγωγέας και ο κάτοχος δεν διαπράττει λαθρεμπορία, αλλά απλή τελωνειακή παράβα...
11)
141/2010 Αναίρεση κατά απόφασης Τριμελούς Εφετείου που δίκασε κατ' ουσία έφεση του ήδη αναιρεσείοντος κατά καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και κήρυξε αυτόν ένοχο για λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση, αφού απέρριψε αίτημα αναβολής που υπεβλήθη από τον συνήγορο του εκκαλούντος κατηγορουμένου λόγω σημαντικής αιτίας (ασθένεια του εκκαλούντος κατηγορουμένου). Αναιρείται η άνω απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη ...
12)
291/2010 Άμεση συνέργεια σε λαθρεμπορία. Πλήρης και σαφής αιτιολογία.
13)
604/2010 Λαθρεμπορία. Θεωρείται και η διάθεση στην κατανάλωση χωρίς έγγραφη άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και πληρωμή του εισαγωγικού δασμού, φόρου και λοιπών επιβαρύνσεων, εμπορευμάτων, τα οποία έχουν εισαχθεί δυνάμει νόμου ή σύμβασης ατελώς ή μειωμένες επιβαρύνσεις για ορισμένες ειδικές χρήσεις ή χρησιμοποίηση αυτών σε άλλες χρήσεις εκτός των ορισμένων ειδικών τοιούτων. Η λαθρεμπορία τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους … εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρ...
14)
642/2010 Καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία καυσίμων Λόγοι αναιρέσεως: Α) Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας - Απορρίπτεται ως αβάσιμος, διότι αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, ενώ αιτιολογείται με την παράθεση πραγματικών περιστατικών η γνώση της λαθρεμπορικής προέλευσης των καυσίμων που διέθεσε και πώλησε ο αναιρεσείων, Β) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 155 παρ. 1 β του Ν. 2960/2001 - Απορρίπτεται ως αβάσιμος. ...
15)
948/2010 Λαθρεμπορία. Η δήμευση του λαθρεμπορεύματος φέρει μικτό χαρακτήρα παρεπόμενης ποινής και αποζημίωσης του Κράτους. Επιβάλλεται υποχρεωτικώς επί καταδίκης ή επί απαλλαγής αρκεί μονό η από-δειξη ότι υφίσταται λαθρεμπορία, χωρίς να ενδιαφέρει ο λόγος της απαλλαγής. Χωρεί ακόμη και όταν έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. Η χρηματική ποινή αντικαθιστά την μη γενόμενη δήμευση και ταυτίζεται προς αυτή. Έχει και αυτή μικτό χαρακτήρα και επιβάλλεται και όταν έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη λ...
16)
979/2010 Αγορά, κατοχή και πώληση λαθρεμπορευμάτων (εισαγωγή χωρίς άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και καταβολή δασμών και φόρων πετρελαίου θέρμανσης). Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων αυτών. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων.
17)
1159/2010 Καταδικαστική απόφαση για απλή συνεργεία σε λαθρεμπορία. Γνωστοποίηση μαρτύρων (άρθρο 326 § 1 ΚΠΔ). Μη γνωστοποίηση νέου μάρτυρα, που έχει κληθεί στο εφετείο σε αντικατάσταση του πρωτοδίκως γνωστοποιηθέντος. Αν η δίκη αναβληθεί, κατ' άρθρο 349 ΚΠΔ. με την παρουσία του κατηγορουμένου και του νέου μάρτυρα, η παράλειψη της γνωστοποιήσεως καλύπτεται. Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηματισμό της κρίσης του σε σχέση με την ενοχή του κατηγορούμενου, εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν επι...
18)
1626/2010 1) Συμπλήρωση αποφάσεως κατά την 145 § 1, 2 ΚΠΔ. 2) Λαθρεμπορία με ιδιαίτερα τεχνάσματα σημαντικού ποσού κατ' εξακολούθηση και από κοινού, πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση, σε βάρος του Δημοσίου, αποσκοπούντες σε περιουσιακό όφελος άνω των 50.000.000 δρχ με χρόνο τέλεσης από 7122001. Έννοια όρων. Ως λαθρεμπορία θεωρείται και η κατοχή εμπορευμάτων που έχουν τεθεί στην κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το παραπάνω αδίκημα. Από το σύνολο των παραδοχών του σκεπτικού της προσβαλλόμενης αποφάσε...
19)
1864/2010 Πλαστογραφία με χρήση. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Λαθρεμπορία. Α. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ, Ε ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Β. Από τη μη απάντηση του Δικαστηρίου σε αυτοτελή ισχυρισμό πραγματικής πλάνης του κατηγορουμένου, που υποβλήθηκε όμως, σε προηγούμενη συζήτηση της υποθέσεως και περιλαμβάνεται στα μη αναγνωσθέντα πρακτικά της προεκδοθείσας αναβλητικής αποφάσεως, ...
20)
1956/2010 Εισαγωγή και κατοχή στην Ελλάδα λαθρεμπορικού αυτοκινήτου από τον αναιρεσείοντα άμεση συνεργεία της αναιρεσείουσας στην κατοχή του λαθρεμπορεύματος και ψευδή βεβαίωση από την ίδια με την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για το λαθρεμπορικό αυτοκίνητο" συνεκδικαζόμενες αιτήσεις αναίρεσης κατά της καταδικαστικής για τους αναιρεσείοντες απόφασης με λόγους από το αρθρ. 510 § 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ, ισχυρισμός ότι πρόκειται για κοινοτικό αυτοκίνητο και συνεπώς η εισαγωγή και κατοχή του στην Ελλάδα χωρίς τις προβλε...
21)
129/2009 Λαθρεμπορία. Έννοια. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναιρεί εν μέρει ως προς την επιβληθείσα χρηματική ποινή για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
22)
183/2009 Δύο αναιρέσεις του ιδίου κατά της αυτής απόφασης. Συνεκδίκαση. Λαθρεμπορία (οινοπνεύματος). Προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων. Κατοχή και διάθεση στην εσωτερική κατανάλωση λαθρεμπορευμάτων (οινοπνεύματος) κατ’ εξακολούθηση και συναυτουργία. Επιεικέστερος ο Ν. 2960/01 μόνο ως προς την επιβολή χρηματικής ποινής. Νόμος 2127/1993 «Εναρμόνιση προς το Κοινοτικό Δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξε...
23)
267/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για κατοχή λαθρεμπορευμάτων. Απορρίπτει.
24)
310/2009 Λαθρεμπορία. Άρθρο 155 παρ. 1β και 2α, ζ, 160 παρ. 2β Ν. 2960/2001. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
25)
334/2009 Λαθρεμπορία. Κατοχή λαθρεμπορευμάτων (τσιγάρα) (άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 1165/1918 και 155 παρ.1α και β, του Ν. 2960/2001). Γνώση της ιδιότητας του λαθρεμπορεύματος. Παράβαση του ΒΔ της 13/16.4.1920 “περί κώδικος των νόμων περί φορολογίας του καπνού”. Παράβαση του άρθρ. 12 του κ.ν. 489/1976, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2170/1993 (ανασφάλιστο όχημα). Παράβαση άρθρ. 90 παρ. 3 του Ν. 2691/1999 (αντικατάσταση, παραποίηση πινακίδων οχήματος). Παραβάσεις Ν. 2168/1993. Παράνομη κατ...
26)
922/2009 Κατοχή λαθρεμπορεύματος ΙΧΕ. Βάσιμος ο πρώτος λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, κατά το 171 παρ. 1 δ και 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ, γιατί συνεκτιμήθηκε από το δικαστήριο μη αναγνωσθέν έγγραφο και έτσι παραβιάστηκε το από το άρθρο 358 ΚΠΔ δικαίωμα του κατηγορούμενου να προβεί σε δηλώσεις και σε εξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενό του εγγράφου αυτού (ΑΠ 15, 335, 420, 1828/2008).
27)
1332/2009 1. Λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση. Αρθ. 155 ν. 2690/2001. 2. Κατοχή και Χρησιμοποίηση Πετρελαίου θέρμανσης, νοθευμένου, για άλλες χρήσεις κατ εξακολούθηση. 35 παρ. 2 ν. 2093/2002 σε συνδυασμό με 28 ν. 1650/1986. 3. Παράβαση άρθρου 30 παρ. 2 ΝΔ 136/1946 σε συνδ. με Υπουργική Απόφαση και ΑΧΣ. Α. Από τις διατάξεις των άρθρων 320 και 321 του ΚΠΔ προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος κλητεύεται στο ακροατήριο για να δικασθεί με επίδοση σ' αυτόν εγγράφου που περιέχει ακριβή καθορισμό των πράξεων για τις οποίε...
28)
1465/2009 Λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση και απλή συνέργεια. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος λαθρεμπορίας. Στοιχειοθετείται η τέλεση της πράξεως με τη χωριστή δασμολόγηση του οχήματος από Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πρόσθετων εξαρτημάτων. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων...
29)
1483/2009 Λαθρεμπορία με τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης για κίνηση αυτοκινήτων. Απορρίπτει λόγους για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και έλλειψη αιτιολογίας.
30)
1674/2009 Λαθρεμπορία καυσίμων (άρθρ. 100 Ν. 1165/1918, 155 επ. Ν. 2960/2001). 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι κατ' ουσία οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ κύριοι λόγοι αναιρέσεως και των τριών αναιρεσειόντων για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και για εφαρμογή αντισυνταγματικού του Ν. 2960/2001 περί λαθρεμπορίας. 2) Το αίτημα περί αναγνωρίσεως της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. 2 ε ΠΚ δεν ήταν ορισμένο και δεν υποβλήθηκε παραδεκτά από τους κ...
31)
1758/2009 Αναιρέσεις κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο παραπέμφθηκαν οι αναιρεσείοντες για τις πράξεις α) της λαθρεμπορίας με ιδιαίτερα τεχνάσματα, β) της κακουργηματικής πλαστογραφίας και γ) της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Ο κατά το άρθρο 96 παρ.2 του ΚΠΔ διορισθείς συνήγορος δεν θεωρείται και αντίκλητος. Η επίδοση του βουλεύματος στον πληρεξούσιο δικηγόρο που δεν έχει διοριστεί και αντίκλητος του αναιρεσείοντος, δεν έχει έννομη συνέπεια σε περίπτωση επίδ...
32)
1799/2009 Λαθρεμπορία. Παράβαση ν. 2960/ 2001. Όλοι οι συναφείς λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ, κύριοι και πρόσθετοι, με τους οποίους ειδικότερα προ-βάλλεται η ελλιπής, ασαφής και αντιφατική αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως, τόσον για την ενοχή, όσον και για την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού περί αναβολής της δίκης και η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων περί λαθρεμπορίας, των οποίων υποστηρίζεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ε...
33)
1986/2009 Λαθρεμπορία καυσίμων κατ' εξακολούθηση. Άρθρο 155 παρ. 1 και επόμενα του Ν. 2960/2001. Οι σχετικοί από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ λόγοι της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως, με τους οποίους προβάλλεται έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ανωτέρω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων με εκ πλαγίου παράβαση, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Η εισαγωγή πετρελαίου θέρμανσης και η διάθεση αυτού στην αγορά ως πετρελαίου κίνησης και γενόμενη έ...
34)
2050/2009 Σε περίπτωση λαθρεμπορίας τα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο αυτής δημεύονται και αν εξ οιουδήποτε λόγου ήθελε καταστεί αδύνατη η δήμευση, επιβάλλεται στον ένοχο χρηματική ποινή, ίση με την αξία CIF, προσαυξημένη με τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στα αντικείμενα της λαθρεμπορίας που δεν δημεύθηκαν. Η δήμευση επιβάλλεται υποχρεωτικά. Είτε καταδικασθεί ο κατηγορούμενος (ή ο συνεργός του) είτε απαλλαγεί, επομένως και όταν το Δικαστήριο παύσει οριστικά την ποινική δίωξη λόγ...
35)
2288/2009 Καταδικαστική απόφαση για χρήση νοθευμένου εγγράφου και για λαθρεμπορία (ενέργεια κατά τον τελωνισμό οχήματος, που αποσκοπούσε να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο των από αυτό εισπρακτέων φόρων - άρθρο 115 § 1 β Ν. 2960/2001) και απόρριψη λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία. Ανάγνωση εγγράφου χωρίς να προβληθεί αντίρρηση και απόρριψη του λόγου αναιρέσεως για σχετική ακυρότητα της διαδικασία στο ακροατήριο. Δεν απαιτείται να δοθεί ο λόγος στον εισαγγελέα και στον κατηγορούμενο και το συνήγορό του ...
36)
2482/2009 Από κοινού λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση. Πλαστογραφία κακουργηματική κατ' εξακολούθηση με χρήση και όφελος άνω 249.465 €. Ν. 1608/1950 . Άμεση Συνέργεια σε φοροδιαφυγή με έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αιτιολογείται επαρκώς ο κοινός δόλος όλων, η από κοινού δράση, δεν υπάρχει καμία ασάφ...
37)
2501/2009 Συνεκδίκαση αναιρέσεων. Καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία (εισαγωγή τσιγάρων) κατά συναυτουργία με ιδιαίτερα τεχνάσματα, ενώ οι δασμοί κ.λ.π. που στερήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο υπερέβαιναν το ποσό των 30.000 ευρώ (άρθρα 155 § 1, 157 § 1 στοιχ. β' περ. γ, δ, Ν. 2960/2001). Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επιβολή χρηματικής ποινής ίσης με την αξία CIF των αντικειμένων της λαθρεμπορίας επειδή κατέστη αδύνατη η δήμευση αυτών (άρθρο 160 § 2 εδ. β' Ν....
38)
195/2008 Έννοια λαθρεμπορίας κατ’ άρθρ. 100 παρ. 1 του ν. 1165/1918 και στοιχεία του αδικήματος της παρ. 2 περ. θ΄ (αντίστοιχες οι διατάξεις των άρθρων 155 παρ. 1β, 2ζ και 157 παρ. 1β περ. γ του Ν 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»). Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για την πράξη της λαθρεμπορίας κατ΄ εξακολούθηση ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων ο οποίος πωλούσε σε τρίτους ποσότητες πετρελαίου κίνησης που είχε διατεθεί στην κατανάλωση, χωρίς προκαταβολή των νόμιμων δασμών και φόρων, για την αγορά ...
39)
273/2008 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία.
40)
780/2008 Λαθρεμπορία. Συνιστά λαθρεμπορία η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφυγή καταβολής του οφειλομένου για το οινόπνευμα ειδικού φόρου καταναλώσεως. Πότε πρόκειται για απλή τελωνειακή παράβαση. Αυτοτελής ο ισχυρισμός περί συνδρομής ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84§2 του ΠΚ. Ανάγκη ιδιαίτερης αιτιολογήσεως της απορρίψεώς του. Προϋποτίθεται προβολή του κατά τρόπο ορισμένο και προφορική ανάπτυξη. Αναιρεί κατά το κεφάλαιό της που αφορά στον αναιρεσείοντα Θωμά Ράμμο. Παραπέμπει. Απορρίπτει την αίτηση της Ε...
41)
1217/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει τον κατηγορούμενο για κακουργηματική πλαστογραφία και λαθρεμπορία - εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συνάφειας του Κ.Π.Δ. . Παραδεκτή η αναίρεση και κατά της πλημμεληματικής πράξης. Συρροή πλαστογραφίας και λαθρεμπορίας. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς της έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Παραδεκτή η καθολική αναφορά του Συμβουλίου Εφετών στην ενσωματωμένη στο βούλευμα, εισα...
42)
1418/2008 Λαθρεμπορία. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση. Δεν διευκρινίζεται εάν τα εμπορεύματα, για την κατοχή των οποίων ως προϊόντων λαθρεμπορίας, κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος, είχαν εισαχθεί από Χώρα - Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής. Αναιρεί εν μέρει ως προς την λαθρεμπορία, την απόρριψη των ελαφρυντικών και τη συνολική ποινή. Παραπέμπει κατά το μέρος αυτό.
43)
1557/2008 Λαθρεμπορία. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για λαθρεμπορία πετρελαίου σύμφωνα με το άρθρο 155 παρ.1 περ.8 του Ν. 2960/2001, ο οποίος, ως επιεικέστερος εφαρμόζεται, καίτοι η πράξη τελέστηκε πριν από την ισχύ του. Απορρίπτεται ως αόριστος ο ισχυρισμός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 158 του ως άνω νόμου, δεν έπρεπε να ασκηθεί ποινική δίωξη διότι το ποσό των αντιστοιχούντων δασμών δεν υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ, αφού δεν ισχυρίζεται ότι παραιτήθηκε των κατά το άρθρο 152 του παρόντα Κώδικα ενδίκων μέσων,...
44)
1827/2008 Λαθρεμπορία και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση.
45)
2555/2008 Επεκτατικό αποτέλεσμα ενδίκου μέσου. Παύση ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής ως προς ορισμένους συμμετόχους στις αξιόποινες πράξεις (λαθρεμπορίας) κατόπιν ασκήσεως αναιρέσεως. Επέκταση του αποτελέσματος και στον κατηγορούμενο συμμέτοχο, του οποίου το ασκηθέν ένδικο μέσο απορρίφθηκε ως απαράδεκτο, εφόσον η εξάλειψη του αξιοποίνου με την επελθούσα παραγραφή δεν αναφέρεται αποκλειστικώς στο πρόσωπο των κατηγορουμένων. Διατάσσεται η συμπλήρωση της αποφάσεως, εφόσον το δικαστήριο είχε παραλείψει να απ...
46)
2657/2008 Λαθρεμπορία (τσιγάρων) (άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 1165/1918 και 155 παρ. 1α΄ και β΄ του Ν. 2960/2001). Προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων με την αναφορά ότι αναγνώστηκαν «και τα έγγραφα που προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κατηγορουμένου». Εφόσον δε τα έγγραφα αυτά προσκομίσθηκαν από τον ίδιο τον κατηγορούμενο, δεν τίθεται, ως προς αυτόν, ζήτημα προσδιορισμού ταυτότητας, προκειμένου να ασκήσει τα από το άρθρ. 358 ΚΠΔ δικαιώματά του, αφού αυτός γνωρίζει το περιεχόμενό τους. Κατοχή και εξαγωγ...
47)
1967/2007 Η μη ανάγνωση εγγράφων, δεν επάγεται την ακυρότητα της διαδικασίας εκτός αν ζητήθηκε η ανάγνωση και το δικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί σχετικά με την αίτηση που υποβλήθηκε για το σκοπό αυτό. Ορθή και αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη απόφαση που καταδίκασε τον αναιρεσείοντα για τις αξιόποινες πράξεις της λαθρεμπορίας και της αποδοχής εικονικών φορο-λογικών στοιχείων. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο του δικάσαντος δικαστ...
48)
1/2002 Λαθρεμπορία και απλή τελωνειακή παράβαση. Η διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής των οφειλομένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, στις οποίες υπόκειται η εισαγωγή αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από άλλα κράτη μέλη της ΕΟΚ, τιμωρείται ως απλή τελωνειακή παράβαση και όχι ως λαθρεμπορία. Ειδικότερα, όπως συνάγεται από το κείμενο της διάταξης του άρθρου 88 Ν 2127/1993(ισχύει από 1-1-1993), πριν από την αντικατάσταση της από το άρθρο 2 παρ. 13 Ν 2443/1996, ο νομοθέτης δεν ήθελε να αναγάγει σε λαθρε...
49)
1277/1993 Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, που δεν ασκήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 509 § 2 ΚΠΔ εμπρόθεσμα ενώπιον του τμήματος δεν μπορούν να ασκηθούν για πρώτη φορά ενώπιον της Ολομέλειας, όταν η τελευταία δικάζει κατά παραπομπή. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων του τελωνειακού κώδικα. Αναιρείται η προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία λόγω εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων( άρθρα 89, 97 παράγραφοι 3, 4 και 5. 100, 107 παρ. 1, 2...
50)
586/1991 Αυτός που εισάγει χρυσό από το εξωτερικό οφείλει κατά την είσοδο του να προβεί σε σχετική δήλωση και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας, γιατί αλλιώς διαπράττει το έγκλημα της λαθρεμπορίας. Από της καταργήσεως του ΝΔ 3517/1956 αυτός που εισάγει χρυσό από το εξωτερικό οφείλει κατά την είσοδο του να προβεί σε σχετική δήλωση και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας, γιατί αλλιώς διαπράττει το έγκλημα της λαθρεμπορίας, για τη στοιχειοθέτηση του οποίου είναι αδιάφορο...
51)
179/1990 Πότε υπάρχει φαινομένη συρροή νόμων και πότε αληθής συρροή. Η διάταξη του άρθρ. 4 § 1 Ν. 1567/1985 που ρυθμίζει ειδική περίπτωση λαθρεμπορίας συνιστάμενη στην αφαίρεση και ενσωμάτωση αριθμού πλαισίου σε άλλο αυτοκίνητο δεν είναι ειδική έναντι της περί πλα-στογραφίας διάταξης και επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος για φαινόμενη συρροή με τη μορφή της απορρόφησης της μιας από την άλλη. Φαινομένη συρροή ή απλή συρροή νόμων, επί της οποίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τη συρροή εγκλημάτων του...
52)
180/1990 Πότε υπάρχει φαινομένη συρροή νόμων, και πότε αληθής συρροή. Η διάταξη του άρθρ. 4 § 1 Ν. 1567/1985 που ρυθμίζει ειδική περίπτωση λαθρεμπορίας συνιστάμενη στην αφαίρεση και ενσωμάτωση αριθμού πλαισίου σε άλλο αυτοκίνητο δεν είναι ειδική έναντι της περί πλαστογραφίας διάταξης και επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος για φαινομένη συρροή με τη μορφή της απορρόφησης της μιας από την άλλη. Φαινόμενη συρροή ή απλή συρροή νόμων, επί της οποίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τη συρροή εγκλημάτων του...
53)
293/1990 Λαθρεμπορία. Έννοια του όρου «πάσα οιαδήποτε ενέργεια» στην παρ. 1β του αρθρ. 100 Τελ. Κωδ(Ν. 1165/1918)*. Το έγκλημα της λαθρεμπορίας τελειούται στη μεν περ . α της παρ. 1 του άρθρ. 100 με την εισαγωγή ή εξαγωγή του εμπορεύματος, στη δε περ. β' με τη χρησιμοποίηση των τεχνασμάτων, όπως με την ψευδή δήλωση στον αρμόδιο υπάλληλο σχετικά με τα προοριζόμενα να εισαχθούν εμπορεύματα. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση του αναιρεσείοντος, ο οποίος κατά τον εκτελωνισμό ...


<< Επιστροφή